คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบแสดงเจตจำนงและความสนใจการเรียนปรัชญา (สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสมภาษณ์เข้าศึกษา ป.โท ภาควิชาปรัชญา)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแนบท้ายประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ประจำปีการศึกษา 2559 แผน ก (1)/ แผน ก (2) และแนบท้ายประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ประจำปีการศึกษา 2559 แบบ 1.1 /แบบ 2.1

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศภาควิชาปรัชญาเรื่องการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรักษาสถานภาพของนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ พ.ศ.2553

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรักษาสถานภาพของนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต ที่ไม่สามารถเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือผลงานการค้นคว้าอิสระได้ทันภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด พ.ศ.2553

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศ เกณฑ์การประเมินผลสัญลักษณ์ S/U หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาปรัชญา

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถขอรับแบบรายงานผลการศึกษา (แผน ก.) และแบบรายงานการตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่วิทยานิพนธ์ (สำหรับประกอบการพิจารณาการขอสำเร็จการศึกษา) ได้ที่หน่วยบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ หรือดาวน์โหลดได้ที่   www.arts.chula.ac.th หัวข้อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และยื่นแบบรายงานที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วที่หน่วยบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์