บุคคลภายนอกสามารถขอเข้าร่วมฟังการบรรยายในรายวิชาที่ภาควิชาเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาได้ใน 2 กรณีคือ

 1. เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของภาควิชา โปรดดูคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบในหลักสูตรปริญญาเอก
 2. ขอเข้าฟังเพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยประเมินผลเป็นผู้เข้าฟัง ( V / W )

วิธีดำเนินการขอเข้าร่วมฟังการบรรยาย

ผู้ประสงค์ขอเข้าร่วมฟังการบรรยาย ให้ทำจดหมายถึงคณบดีคณะอักษรศาสตร์  แจ้งความจำนงขอเข้าร่วมฟังบรรยายโดยระบุเหตุผล รายวิชาของภาควิชาปรัชญาที่ต้องการเข้าร่วมฟังการบรรยาย  ภาคการศึกษาและปีการศึกษา  พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา และสำเนาบัตรประจำตัว  ( ถ้าเป็นชาวต่างประเทศต้องสมัครผ่านสำนักงานวิรัชกิจ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

กำหนดเวลายื่นความจำนง

 1. เข้าศึกษาภาคต้น
  1.1 ระดับปริญญาบัณฑิต ต้องยื่นความจำนงภายในเดือนเมษายนฦ
  1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องยื่นความจำนงภายในเดือนกุมภาพันธ์
 2. เข้าศึกษาภาคปลาย
  2.1  ระดับปริญญาบัณฑิต ต้องยื่นความจำนงภายในเดือนสิงหาคม
  2.2  ระดับบัณฑิตศึกษา  ต้องยื่นความจำนงภายในเดือนสิงหาคม

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

เหมาจ่ายรายภาคการศึกษาโดยหน่วยกิตที่ลงทะเบียนระดับปริญญาบัณฑิตไม่เกิน 22 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษาไม่เกิน 15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา

 1. ระดับปริญญาบัณฑิต
  1.1 อัตราคนไทย    50 % ของอัตราเต็มหลักสูตร  = 4,250  บาท *
  1.2 อัตราชาวต่างประเทศ   25 % ของอัตราเต็มหลักสูตร  = 13,250  บาท *
 2. ระดับบัณฑิตศึกษา
  2.1 อัตราคนไทย  50 %  ของอัตราเต็มหลักสูตร  = 5,500  บาท *
  2.2 อัตราชาวต่างประเทศ  50 % ของอัตราเต็มหลักสูตร  = 34,000 บาท *

*  โปรดตรวจสอบอัตราเต็มหลักสูตรได้ที่ฝ่ายจัดการศึกษา คณะอักษรศาสตร์  โทร. 02-218-4878  ในกรณีที่ต้องลงทะเบียนเรียนสายจะต้องชำระเงินค่าปรับ สัปดาห์แรก 200 บาท  สัปดาห์ที่สอง 400 บาท
หลักฐานที่ใช้ในวันลงทะเบียนแรกเข้า

 1. Transcript พร้อมสำเนา 2 ชุด  ( รับรองสำเนา )
 2. ทะเบียนบ้าน  พร้อมสำเนา 1 ชุด ( รับรองสำเนา )
 3. บัตรประจำตัว พร้อมสำเนา 1 ชุด ( รับรองสำเนา )
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป