จำนวนหน่วยกิตรวมวิชาเฉพาะสาขา 72 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

ภาควิชาปรัชญาเปิดสอนวิชาเฉพาะสาขาวิชาปรัชญา แบบวิชาเอกเดี่ยว และ วิชาเอก-โท และ วิชาโท
สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนเป็นวิชาเอก และเปิดสอนเป็น วิชาโท สำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะที่เลือกเรียนเป็นวิชาโท ดังนี้

โปรแกรมปกติ

 1. แบบวิชาเอกเดี่ยว 72 หน่วยกิต
  1. วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
  2. วิชาเลือก 51 หน่วยกิต
   1. วิชาเลือกในสาขา 30 หน่วยกิต
   2. วิชาเลือกนอกสาขา 21 หน่วยกิต
 2. แบบวิชาเอก – โท 72 หน่วยกิต
  1. วิชาเอก 51 หน่วยกิต
   1. วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
   2. วิชาเลือก 30 หน่วยกิต
  2. วิชาโท 21 หน่วยกิต
   นิสิตเอกสาขาวิชาปรัชญาที่เลือกเรียนแบบวิชาเอก – โท ต้องเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นจากในคณะหรือนอกคณะอีก 21 หน่วยกิต
 3. วิชาโท สำหรับนิสิตวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ 21 หน่วยกิต
  1. วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
  2. วิชาเลือก 12 หน่วยกิต

โปรแกรมเกียรตินิยม

 1. ผู้ที่เข้าศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยมจะต้องผ่านการเรียนในชั้นปีที่ 1 ด้วยแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.75 และเรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต กรณีได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.75 แต่สูงกว่าเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย คือ 3.50 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์
 2. นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมต้องสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60 หากไม่สามารถสอบได้ แต้มเฉลี่ยสะสม 3.60 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา ต้องย้ายไปเรียนโปรแกรมปกติโดยสามารถนับหน่วยกิตรายวิชาเอกัตศึกษา/รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม เป็นหน่วยกิตของโปรแกรมได้

แบบวิชาเอกเดี่ยว 72 หน่วยกิต วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต วิชาเลือก 51 หน่วยกิต วิชาเลือกในสาขา 30 หน่วยกิต นิสิตต้องเรียนรายวิชาเอกัตศึกษาหรือรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา รวม 12 หน่วยกิต ปริญญานิพนธ์ รวม 8 หน่วยกิต วิชาเลือกนอกสาขา 21 หน่วยกิต

รายวิชา

 1. โปรแกรมปกติ
  1. แบบวิชาเอกเดี่ยว 72 หน่วยกิต
   วิชาเอก 72 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต

2207201 ประวัติปรัชญาตะวันตก 3 (3-0-6) History of Western Philosophy
2207202 ประวัติปรัชญาตะวันออก 3 (3-0-6) History of Eastern Philosophy
2207341 ตรรกวิทยาสัญลักษณ์ 3 (3-0-6) Symbolic Logic
2207361 สุนทรียศาสตร์ 3 (3-0-6) Aesthetics
2207362 พุทธปรัชญาเถรวาท 3 (3-0-6) Theravada Buddhist Philosophy
2207363 จริยศาสตร์ 3 (3-0-6) Ethics
2207422 อภิปรัชญาและญาณวิทยา 3 (3-0-6) Metaphysics and Epistemology

วิชาเลือก 51 หน่วยกิต

วิชาเลือกในสาขา 30 หน่วยกิต
2207203 ปรัชญากับภาพยนตร์ 3 (3-0-6) Philosophy and Films
2207301 ปรัชญากรีก 3 (3-0-6) Greek Philosophy
2207365 ปรัชญาการเมือง 3 (3-0-6) Political Philosophy
2207371 ปรัชญาและวรรณคดี 3 (3-0-6) Philosophy and Literature
2207375 ปรัชญาอินเดีย 3 (3-0-6) Indian Philosophy
2207385 ปรัชญาอเมริกัน 3 (3-0-6) American Philosophy
2207387 ปรัชญาสตรี 3 (3-0-6) Philosophy of Women
2207388 จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อม 3 (3-0-6) Environmental Ethics
2207389* พหุนิยมทางศาสนาในอาเซียน 3 (3-0-6) Religious Pluralism in ASEAN
2207467 ปรัชญาภาษา 3 (3-0-6) Philosophy of Language
2207472 ปรัชญาญี่ปุ่น 3 (3-0-6) Japanese Philosophy
2207474 ปรัชญาจีน 3 (3-0-6) Chinese Philosophy
2207475 การศึกษาเฉพาะเรื่องในปรัชญาตะวันออก 3 (3-0-6) Special Topics in Eastern Philosophy
2207476 การศึกษาเฉพาะเรื่องในพุทธปรัชญา 3 (3-0-6) Special Topics in Buddhist Philosophy
2207477 เฉพาะเรื่องในประวัติปรัชญา 3 (3-0-6) Special Topics in History of Philosophy
2207478 การศึกษาเฉพาะเรื่องในจริยศาสตร์ 3 (3-0-6) Special Topics in Ethics
2207479 การศึกษาเฉพาะเรื่องในอภิปรัชญาและญาณวิทยา 3 (3-0-6) Special Topics in Metaphysics and Epistemology
2207481 ปรัชญาเยอรมันคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึง 19 3 (3-0-6) German Philosophy from the 17th to the 19th Century
2207482 ปรัชญาเยอรมันคริสต์ศตวรรษที่ 20 3 (3-0-6) German Philosophy in the 20th Century
2207483 ปรัชญาเพศและความรัก 3 (3-0-6) Philosophy of Sexuality and Love
2207484 ปรัชญากับเทคโนโลยี 3 (3-0-6) Philosophy and Technology
2207485 ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 3 (3-0-6) Philosophy of Science
วิชาเลือกนอกสาขา 21 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในคณะอักษรศาสตร์ และในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นรายวิชาที่ภาควิชาปรัชญาพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เรียน เพราะสนับสนุนวิชาปรัชญา

2. แบบวิชาเอก-โท 72 หน่วยกิต

วิชาเอก 51 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต

2207201 ประวัติปรัชญาตะวันตก 3 (3-0-6) History of Western Philosophy
2207202 ประวัติปรัชญาตะวันออก 3 (3-0-6) History of Eastern Philosophy
2207341 ตรรกวิทยาสัญลักษณ์ 3 (3-0-6) Symbolic Logic
2207361 สุนทรียศาสตร์ 3 (3-0-6) Aesthetics
2207362 พุทธปรัชญาเถรวาท 3 (3-0-6) Theravada Buddhist Philosophy
2207363 จริยศาสตร์ 3 (3-0-6) Ethics
2207422 อภิปรัชญาและญาณวิทยา 3 (3-0-6) Metaphysics and Epistemology

วิชาเลือก 30 หน่วยกิต

2207203 ปรัชญากับภาพยนตร์ 3 (3-0-6) Philosophy and Films
2207301 ปรัชญากรีก 3 (3-0-6) Greek Philosophy
2207365 ปรัชญาการเมือง 3 (3-0-6) Political Philosophy
2207371 ปรัชญาและวรรณคดี 3 (3-0-6) Philosophy and Literature
2207375 ปรัชญาอินเดีย 3 (3-0-6) Indian Philosophy
2207385 ปรัชญาอเมริกัน 3 (3-0-6) American Philosophy
2207387 ปรัชญาสตรี 3 (3-0-6) Philosophy of Women
2207388 จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อม 3 (3-0-6) Environmental Ethics
2207389* พหุนิยมทางศาสนาในอาเซียน 3 (3-0-6) Religious Pluralism in ASEAN
2207467 ปรัชญาภาษา 3 (3-0-6) Philosophy of Language
2207472 ปรัชญาญี่ปุ่น 3 (3-0-6) Japanese Philosophy
2207474 ปรัชญาจีน 3 (3-0-6) Chinese Philosophy
2207475 การศึกษาเฉพาะเรื่องในปรัชญาตะวันออก 3 (3-0-6) Special Topics in Eastern Philosophy
2207476 การศึกษาเฉพาะเรื่องในพุทธปรัชญา 3 (3-0-6) Special Topics in Buddhist Philosophy
2207477 การศึกษาเฉพาะเรื่องในประวัติปรัชญา 3 (3-0-6) Special Topics in History of Philosophy
2207478 การศึกษาเฉพาะเรื่องในจริยศาสตร์ 3 (3-0-6) Special Topics in Ethics
2207479 การศึกษาเฉพาะเรื่องในอภิปรัชญาและญาณวิทยา 3 (3-0-6) Special Topics in Metaphysics and Epistemology
2207481 ปรัชญาเยอรมันคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึง 19 3 (3-0-6) German Philosophy from the 17th to the 19th Century
2207482 ปรัชญาเยอรมันคริสต์ศตวรรษที่ 20 3 (3-0-6) German Philosophy in the 20th Century
2207483 ปรัชญาเพศและความรัก 3 (3-0-6) Philosophy of Sexuality and Love
2207484 ปรัชญากับเทคโนโลยี 3 (3-0-6) Philosophy and Technology
2207485 ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 3 (3-0-6) Philosophy of Science

3. วิชาโท 21 หน่วยกิต

นิสิตเอกสาขาวิชาปรัชญาแบบวิชาเอก – โท ต้องเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นที่เปิดสอนในคณะหรือนอกคณะอีก 21 หน่วยกิต

วิชาโท 21 หน่วยกิต สำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะและเลือกเรียนปรัชญาเป็นวิชาโท

วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต

2207201 ประวัติปรัชญาตะวันตก 3 (3-0-6) History of Western Philosophy
2207202 ประวัติปรัชญาตะวันออก 3 (3-0-6) History of Eastern Philosophy
2207363 จริยศาสตร์ 3 (3-0-6) Ethics

วิชาเลือก 12 หน่วยกิต

2207203 ปรัชญากับภาพยนตร์ 3 (3-0-6) Philosophy and Films
2207301 ปรัชญากรีก 3 (3-0-6) Greek Philosophy
2207341 ตรรกวิทยาสัญลักษณ์ 3 (3-0-6) Symbolic Logic
2207361 สุนทรียศาสตร์ 3 (3-0-6) Aesthetics
2207362 พุทธปรัชญาเถรวาท 3 (3-0-6) Theravada Buddhist Philosophy
2207365 ปรัชญาการเมือง 3 (3-0-6) Political Philosophy
2207371 ปรัชญาและวรรณคดี 3 (3-0-6) Philosophy and Literature
2207375 ปรัชญาอินเดีย 3 (3-0-6) Indian Philosophy
2207385 ปรัชญาอเมริกัน 3 (3-0-6) American Philosophy
2207387 ปรัชญาสตรี 3 (3-0-6) Philosophy of Women
2207388 จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อม 3 (3-0-6) Environmental Ethics
2207389* พหุนิยมทางศาสนาในอาเซียน 3 (3-0-6) Religious Pluralism in ASEAN
2207422 อภิปรัชญาและญาณวิทยา 3 (3-0-6) Metaphysics and Epistemology
2207467 ปรัชญาภาษา 3 (3-0-6) Philosophy of Language
2207472 ปรัชญาญี่ปุ่น 3 (3-0-6) Japanese Philosophy
2207474 ปรัชญาจีน 3 (3-0-6) Chinese Philosophy
2207475 การศึกษาเฉพาะเรื่องในปรัชญาตะวันออก 3 (3-0-6) Special Topics in Eastern Philosophy
2207476 การศึกษาเฉพาะเรื่องในพุทธปรัชญา 3 (3-0-6) Special Topics in Buddhist Philosophy
2207477 การศึกษาเฉพาะเรื่องในประวัติปรัชญา 3 (3-0-6) Special Topics in History of Philosophy
2207478 การศึกษาเฉพาะเรื่องในจริยศาสตร์ 3 (3-0-6) Special Topics in Ethics
2207479 การศึกษาเฉพาะเรื่องในอภิปรัชญาและญาณวิทยา 3 (3-0-6) Special Topics in Metaphysics and Epistemology
2207481 ปรัชญาเยอรมันคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึง 19 3 (3-0-6) German Philosophy from the 17th to the 19th Century
2207482 ปรัชญาเยอรมันคริสต์ศตวรรษที่ 20 3 (3-0-6) German Philosophy in the 20th Century
2207483 ปรัชญาเพศและความรัก 3 (3-0-6) Philosophy of Sexuality and Love
2207484 ปรัชญากับเทคโนโลยี 3 (3-0-6) Philosophy and Technology
2207485 ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 3 (3-0-6) Philosophy of Science

2. โปรแกรมเกียรตินิยม

แบบวิชาเอกเดี่ยว 72 หน่วยกิต

วิชาเอก 72 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต เรียนรายวิชาเหมือนกับโปรแกรมปกติ
วิชาเลือก 51 หน่วยกิต
วิชาเลือกในสาขา 30 หน่วยกิต เรียนรายวิชาเหมือนกับโปรแกรมปกติ และเรียนรายวิชาเอกัตศึกษา หรือรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
และปริญญานิพนธ์ รวม 20 หน่วยกิต

2207591* เอกัตศึกษา 1 3 (1-6-2) Independent Study I
2207592* เอกัตศึกษา 2 3 (1-6-2) Independent Study II
2207593* เอกัตศึกษา 3 3 (1-6-2) Independent Study III
2207594* เอกัตศึกษา 4 3 (1-6-2) Independent Study IV
2207597* ปริญญานิพนธ์ 1 4 หน่วยกิต Senior Project I
2207598* ปริญญานิพนธ์ 2 4 หน่วยกิต Senior Project II
วิชาเลือกนอกสาขา 21 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในคณะอักษรศาสตร์ และในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นรายวิชาที่ภาควิชาปรัชญาพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เรียน เพราะสนับสนุนวิชาปรัชญา

แผนการศึกษา

 1. โปรแกรมปกติ
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก
  2207201 ประวัติปรัชญาตะวันตก 3 หน่วยกิต
  2207202 ประวัติปรัชญาตะวันออก 3 หน่วยกิต
  วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
  รวม 9 หน่วยกิต
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง
  2207361 สุนทรียศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  2207363 จริยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
  รวม 12 หน่วยกิต
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาแรก
  วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
  รวม 12 หน่วยกิต
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่สอง
  2207362 พุทธปรัชญาเถรวาท 3 หน่วยกิต
  วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
  รวม 12 หน่วยกิต
  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาแรก
  2207341 ตรรกวิทยาสัญลักษณ์ 3 หน่วยกิต
  วิชาเลือก 9 หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต
  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่สอง
  2207422 อภิปรัชญาและญาณวิทยา 3 หน่วยกิต
  วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
  รวม 15 หน่วยกิต
 2. โปรแกรมเกียรตินิยม
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก
  2207201 ประวัติปรัชญาตะวันตก 3 หน่วยกิต
  2207202 ประวัติปรัชญาตะวันออก 3 หน่วยกิต
  2207341 ตรรกวิทยาสัญลักษณ์ 3 หน่วยกิต
  วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
  รวม 12 หน่วยกิต
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง
  2207361 สุนทรียศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  2207362 พุทธปรัชญาเถรวาท 3 หน่วยกิต
  2207363 จริยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  2207422 อภิปรัชญาและญาณวิทยา 3 หน่วยกิต
  วิชาเลือก 3 หน่วยกิต รวม 15 หน่วยกิต
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาแรก
  วิชาเลือก 12 หน่วยกิต 2207591*
  เอกัตศึกษา 1 3 หน่วยกิต
  หรือ วิชาระดับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
  รวม 15 หน่วยกิต
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่สอง
  วิชาเลือก 9 หน่วยกิต 2207592 *
  เอกัตศึกษา 2 3 หน่วยกิต หรือ วิชาระดับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
  รวม 12 หน่วยกิต
  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาแรก
  2207593 * เอกัตศึกษา 3 3 หน่วยกิต หรือ วิชาระดับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
  วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
  2207597 * ปริญญานิพนธ์ 1 4 หน่วยกิต
  รวม 10 หน่วยกิต
  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่สอง
  2207594 * เอกัตศึกษา 4 3 หน่วยกิต หรือ วิชาระดับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
  วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 2207598 *
  ปริญญานิพนธ์ 2 4 หน่วยกิต
  รวม 10 หน่วยกิต

*รายวิชาเปิดใหม่