หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
(ภาษาอังกฤษ) Master of Arts Program in Philosophy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญา

(ภาษาไทย : ชื่อเต็ม) อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาษาไทย : อักษรย่อ) อ.ม.
(ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม) Master of Arts
(ภาษาอังกฤษ : อักษรย่อ) M.A.

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุในTRANSCRIPT FIELD OF STUDY :Philosophy

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต
ปรัชญาความสำคัญวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

 1. ปรัชญาของหลักสูตร
  หลักสูตรนี้ผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางปรัชญา เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านปรัชญาของสังคม
 2. ความสำคัญของหลักสูตร
  หลักสูตรนี้ได้เน้นการศึกษาปรัชญาทั้งด้านเนื้อหาและวิธีการคิดเชิงปรัชญา นิสิตนอกจากจะมีความรู้ทางปรัชญาแล้ว  ยังมีความสามารถในการเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมบางปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณอีกด้ว
 3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านปรัชญา
 • เพื่อผลิตงานวิจัยหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านปรัชญา
 • เพื่อเกื้อหนุนให้นิสิตสามารถค้นคว้าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์เฉพาะทางต่อไป
 • เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับผู้ประสงค์จะศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิตทางปรัชญา
 • เพื่อผลิตนักวิชาการที่อาจไปทำงานสอนในมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งในปัจจุบันได้บรรจุวิชานี้อยู่ในหลักสูตรเกือบทุกแห่ง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง

 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านปรัชญา
 • เพื่อผลิตงานวิจัยหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านปรัชญา
 • เพื่อเกื้อหนุนให้นิสิตสามารถค้นคว้าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์เฉพาะทางต่อไป
 • เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับผู้ประสงค์จะศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิตทางปรัชญา
 • เพื่อผลิตนักวิชาการที่อาจไปทำงานสอนในมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งในปัจจุบันได้บรรจุวิชานี้อยู่ในหลักสูตรเกือบทุกแห่ง

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจุฬาฯ เป็นผู้ที่มีคุณค่าของสังคมโลก ซึ่งประกอบด้วย 9 ด้าน 14 ประเด็น ดังนี้  1. มีความรู้ (รู้รอบ  รู้ลึก) 2. มีคุณธรรม (มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีจรรยาบรรณ) 3. คิดเป็น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ  สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา) 4. ทำเป็น (มีทักษะทางวิชาชีพ  มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ  มีทักษะการบริหารจัดการ) 5.ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ (ใฝ่รู้  รู้จักวิธีการเรียนรู้)  6. มีภาวะผู้นำ 7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ 9. ดำรงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์

สำหรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรมีลักษณะเด่นคือ  เป็นนักวิจัยสาขาวิชาปรัชญาที่เข้าใจและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรทั้งแผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2   45 หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน  4 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

 1. แผน ก แบบ ก1
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 45  หน่วยกิต
  จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 45 หน่วยกิต
 2. แผน ก แบบ ก2
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต
  จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 33 หน่วยกิต (รายวิชาบังคับ  24 หน่วยกิต รายวิชาเลือก 9  หน่วยกิต)
  จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต

– สำหรับนิสิตที่ไม่มีพื้นทางตรรกวิทยาสัญลักษณ์จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2207341 (ตรรกวิทยาสัญลักษณ์)ซึ่งเป็นรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิต โดยไม่นับหน่วยกิตและประเมินผลเป็น S/U นิสิตต้องได้ผลการประเมินเป็น S ถ้าได้รับผลการประเมินเป็น U ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำอีกจนกว่าจะได้ผลการประเมินเป็น S

– คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณาให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นวิชาเลือก จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะพิจารณาเป็นรายบุคคลไป

รายวิชา

แผน ก แบบ ก1

วิทยานิพนธ์ 45  หน่วยกิต
2207831   วิทยานิพนธ์   (Thesis)                                                                45  หน่วยกิต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณาให้นิสิตเรียนรายวิชาเป็นรายบุคคลไป โดยประเมินผลเป็น S/U  และไม่นับหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก2

รายวิชาบังคับ 24  หน่วยกิต

2207603 การวิเคราะห์ทางปรัชญา (Philosophical Analysis)  3(3-0-9)
2207607 ประวัติปรัชญาตะวันออกเชิงวิจารณ์ (Critical History of  Eastern Philosophy) 3(3-0-9)
2207608 ปรัชญากรีก (Greek Philosophy) 3(3-0-9)
2207701 อภิปรัชญา (Metaphysics) 3(3-0-9)
2207702 ญาณวิทยา (Epistemology) 3(3-0-9)
2207703 จริยศาสตร์และปรัชญาสังคม (Ethics and Social Philosophy) 3(3-0-9)
2207704 ปรัชญาศาสนา (Philosophy of  Religion) 3(3-0-9)
2207705 ปรัชญาสมัยใหม่ (Modern Philosophy) 3(3-0-9)

รายวิชาเลือก 9  หน่วยกิต

2207623 ปรัชญาจิต (Philosophy of Mind) 3(3-0-9)
2207629 เรื่องคัดสรรทางอภิปรัชญา (Selected Topics in Metaphysics) 3(3-0-9)
2207630 เรื่องคัดสรรทางจริยศาสตร์  (Selected Topics in Ethics) 3(3-0-9)
2207631 เรื่องคัดสรรทางปรัชญาสังคม (Selected Topics in  Social  Philosophy) 3(3-0-9)
2207632 เรื่องคัดสรรทางปรัชญาศาสนา (Selected Topics in Philosophy of  Religion) 3(3-0-9)
2207634 ปรัชญาภาษา (Philosophy of Language ) 3(3-0-9)
2207639 เรื่องคัดสรรทางญาณวิทยา (Selected Topics in Epistemology) 3(3-0-9)
2207640 เรื่องคัดสรรทางปรัชญา (Selected Topics in Philosophy) 3 (3-0-9)
2207645 ปรัชญาวิทยาศาสตร์ (Philosophy of Science) 3 (3-0-9)
2207646 ปรัชญาเทคโนโลยี (Philosophy of Technology) 3 (3-0-9)
2207653 สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 3 (3-0-9)
2207654 ปรัชญาการเมือง  (Political Philosophy) 3(3-0-9)
2207655 ปรัชญาสตรี (Philosophy of Women) 3(3-0-9)
2207656 ปรัชญาจีน (Chinese Philosophy) 3(3-0-9)
2207657 ปรัชญาอินเดีย (Indian Philosophy) 3(3-0-9)
2207658* รากฐานเชิงปรัชญาของยุคสมัยใหม่ (Philosophical Foundation of Modernity) 3 (3-0-9)
2207659* ศาสตร์การตีความ(Hermeneutics) 3 (3-0-9)
2207660* ปรัชญาฝรั่งเศสร่วมสมัย (Contemporary French Philosophy) 3 (3-0-9)
2207661* ปรัชญากับความชั่วร้ายในโลกปัจจุบัน (Philosophy and Evil in Contemporary World) 3 (3-0-9)
2207668 ปรัชญาและวรรณคดี   (Philosophy and Literature) 3(3-0-9)
2207671 พุทธปรัชญามหายาน  (Philosophy of Mahayana Buddhism ) 3(3-0-9)
2207675 พุทธปรัชญาในสุตตันตปิฎก (Buddhist Philosophy in Suttanta Pitaka) 3(3-0-9)
2207676 พุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎก (Buddhist Philosophy in Abhidhamma Pitaka) 3(3-0-9)
2207679 เรื่องคัดสรรทางปรัชญาตะวันออก  (Selected Topics in Eastern Philosophy) 3(3-0-9)
2207682 ปรัชญาขงจื่อ (Confucian Philosophy) 3 (3-0-9)
2207684 ปรัชญาตรรกวิทยา (Philosophy of Logic) 3 (3-0-9)
2207685*  ญาณวิทยาเชิงสังคม  (Social Epistemology)  3 (3-0-9)
2207844    สัมมนาประวัติปรัชญา (Seminar in History of Philosophy) 3 (3-0-9)
2207846 สัมมนางานวิจัยทางอภิปรัชญาในปัจจุบัน (Seminar on Current Research in Metaphysics) 3 (3-0-9)
2207848 สัมมนางานวิจัยทางญาณวิทยาในปัจจุบัน (Seminar on Current Research in Epistemology) 3 (3-0-9)
2207850 สัมมนางานวิจัยทางจริยศาสตร์ในปัจจุบัน  (Seminar on Current Research in Ethics) 3 (3-0-9)
2207852 สัมมนางานวิจัยทางปรัชญาสังคมในปัจจุบัน  (Seminar on Current Research in Social Philosophy) 3 (3-0-9)
2207853 สัมมนางานวิจัยทางปรัชญาตะวันออกในปัจจุบัน (Seminar on Current Research in Eastern Philosophy) 3 (3-0-9)
2207854 สัมมนางานวิจัยเรื่องคัดสรรทางปรัชญาในปัจจุบัน (Seminar on Current Research in Selected Topics in Philosophy) 3 (3-0-9)
2207978 เอกัตศึกษา (Individual Study) 3 (0-0-12)

วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต
2207811   วิทยานิพนธ์  (Thesis) 12  หน่วยกิต
แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก

2207831วิทยานิพนธ์12 หน่วยกิต

รวม12 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง

2207831วิทยานิพนธ์12 หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก

2207831วิทยานิพนธ์12 หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง

2207831วิทยานิพนธ์9 หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

รวมทั้งหลักสูตร45 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก

2207603 การวิเคราะห์ทางปรัชญา 3 หน่วยกิต
2207608 ปรัชญากรีก 3 หน่วยกิต
2207705 ปรัชญาสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

สำหรับนิสิตที่ไม่มีพื้นทางตรรกวิทยาสัญลักษณ์จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2207341 (ตรรกวิทยาสัญลักษณ์) ซึ่งเป็นรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิต โดยไม่นับหน่วยกิตและประเมินผลเป็น S/U นิสิตต้องได้ผลการประเมินเป็น S  ถ้าได้รับผลการประเมินเป็น Uต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำอีกจนกว่าจะได้ผลการประเมินเป็น S

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง

2207607 ประวัติปรัชญาตะวันออกเชิงวิจารณ์ 3 หน่วยกิต
2207703 จริยศาสตร์และปรัชญาสังคม 3 หน่วยกิต
2207701 อภิปรัชญา 3 หน่วยกิต
2207702 ญาณวิทยา 3 หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่หนึ่ง

2207704 ปรัชญาศาสนา 3 หน่วยกิต
……….. รายวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
……….. รายวิชาเลือก 3 หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง

………. รายวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
2207811 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่หนึ่ง

2207811 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต

รวม 6 หน่วยกิต

รวมทั้งหลักสูตร 45หน่วยกิต
คำอธิบายรายวิชา
2207603 การวิเคราะห์ทางปรัชญา 3(3-0-9)

Philosophical Analysi
PHIL ANALYSIS
วิธีคิดปรัชญาแบบต่างๆ วิธีอ่านงานปรัชญาเชิงวิจารณ์ การฝึกเขียนงานทางปรัชญา
Various philosophical approaches; critical reading of philosophical works; philosophical writing practice.

2207607 ประวัติปรัชญาตะวันออกเชิงวิจารณ์ 3(3-0-9)

Critical History of  Eastern Philosophy
CRI HIST EAST PHIL
งานสำคัญในปรัชญาตะวันออกในอารยธรรมอินเดียและจีน
Major works in eastern philosophy in Indian and Chinese civilizations.

2207608 ปรัชญากรีก 3(3-0-9)

Greek Philosophy
GREEK PHIL
ปรัชญากรีกก่อนโสกราตีส โซฟิสต์ และโสกราตีส ระบบปรัชญาของเพลโตและอริสโตเติล ปรัชญายุคหลังอริสโตเติล
Philosophy of the pre-Socratics, sophists, and Socrates; philosophical systems of  Plato and Aristotle; post-Aristotelian philosophy.

2207623 ปรัชญาจิต 3(3-0-9)

Philosophy of Mind
PHIL  MIND
ปัญหาจิต-กาย    ธรรมชาติของสภาวะจิต   ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทางจิต   การรู้สึกตัวตน เนื้อหาของจิต   สภาวะจิตที่เกี่ยวพันกับวัตถุแห่งสภาวะจิต   ความคิดและการรับรู้
Mind-body problems;   nature of mental states; mental causation; consciousness; mental content; intentionality; thought  and perception.

2207629   เรื่องคัดสรรทางอภิปรัชญา 3(3-0-9)

Selected Topics in Metaphysics
SEL TOP METAPHYS
หัวข้อเฉพาะที่เลือกจากสาขาอภิปรัชญา
Particular topics chosen from metaphysics.

2207630 เรื่องคัดสรรทางจริยศาสตร์  3(3-0-9)

Selected Topics in Ethics
SEL TOP ETHICS
หัวข้อเฉพาะที่เลือกจากสาขาจริยศาสตร์
Particular topics  chosen from ethics.

2207631 เรื่องคัดสรรทางปรัชญาสังคม   3(3-0-9)

Selected Topics in  Social Philosophy. SEL TOP SOC PHIL
หัวข้อเฉพาะที่เลือกจากสาขาปรัชญาสังคม
Particular topics  chosen from social philosophy.

2207632   เรื่องคัดสรรทางปรัชญาศาสนา   3(3-0-9)

Selected Topics in Philosophy of  Religion.
SEL TOP PHIL REL
หัวข้อเฉพาะที่เลือกจากสาขาปรัชญาศาสนา
Particular topics  chosen from philosophy of religion.

2207634 ปรัชญาภาษา     3(3-0-9)

Philosophy of Language.
PHIL  LANG
ความหมาย  สิ่งที่ถูกบ่งถึง  ทฤษฎีคำบรรยาย  อรรถศาสตร์เงื่อนไขความจริง  อรรถศาสตร์โลกที่เป็นไปได้  วจนปฏิบัติศาสตร์  การแปล   ความหมายกับความคิด   ความหมายกับความจริง ภาษากับโลก
Meaning;  reference;  theory of descriptions; truth-conditional semantics; possible worlds semantics;  pragmatics; translation; meaning and thought; meaning and truth; language and the world

2207639   เรื่องคัดสรรทางญาณวิทยา   3(3-0-9)

Selected Topics in Epistemology.
SEL TOP EPIST
หัวข้อเฉพาะที่เลือกจากสาขาญาณวิทยา
Particular topics chosen from epistemology.

2207640 เรื่องคัดสรรทางปรัชญา 3 (3-0-9)

Selected Topics in Philosophy
SEL TOP PHIL
หัวข้อเฉพาะที่เลือกจากปรัชญา
Particular topics chosen from philosophy.

2207645 ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 3 (3-0-9)

Philosophy of Science
PHIL  SCIENCE
วิทยาศาสตร์กับปรัชญา ลักษณะของกฎและทฤษฎีวิทยาศาสตร์  โครงสร้างของการอธิบายทางวิทยาศาสตร์  การอนุมานทางวิทยาศาสตร์  การประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์  การเปลี่ยนทฤษฎีในวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับสังคม
Science and philosophy; characteristics of scientific laws and theories; structure of scientific explanation; scientific inference; assessment of scientific knowledge; theory  change in science; science and society.

2207646 ปรัชญาเทคโนโลยี 3 (3-0-9)

Philosophy of Technology
PHIL TECH
ความคิดของนักปรัชญาคนสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี  มโนทัศน์ของเทคโนโลยี  ปัญหาทางสังคมและจริยศาสตร์อันเนื่องจากเทคโนโลยี
Thoughts of important philosophers on technology; concepts of technology; social and ethical problems arising from technology.

2207653 สุนทรียศาสตร์ 3 (3-0-9)

Aesthetics
AESTHETICS นิยามของความงามและความงามอันเลอเลิศ ปัญหาในการนิยามศิลปะ  สถานภาพทางอภิปรัชญาของงานศิลปะ  ทัศนคติเชิงสุนทรีย์  ประสบการณ์เชิงสุนทรีย์ความรู้สึกรื่นรมย์กับคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ การประเมินค่าและการตีความผลงานทางศิลปะ
Definition of the beautiful and the sublime; problems of defining art;  metaphysical status of works of art; aesthetic attitude;  aesthetic experience;  feeling of pleasure and aesthetic value; evaluation and interpretation of works of art.

2207654   ปรัชญาการเมือง  3(3-0-9)

Political Philosophy POLITICAL PHIL
ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและการเมือง เทววิทยาทางการเมือง อนุรักษ์นิยม  เสรีนิยม ประชาธิปไตย ประชาธิปไตยแบบไตร่ตรอง การแยกแยะระหว่างรัฐและประชาสังคม เหตุผลของรัฐ ความรับผิดชอบของรัฐความเป็นพลเมืองและชุมชนทางการเมือง
The relationship between philosophy and politics; political theology; conservativism;  liberalism; democracy; deliberative democracy; the distinction between state and civil society; raison d’état, responsibilities of the state;  citizenship and political community.

2207655 ปรัชญาสตรี 3(3-0-9)

Philosophy of Women
PHIL WOMEN
การท้าทายปรัชญากระแสหลักและการสร้างปรัชญาขึ้นใหม่จากมุมมองของผู้หญิงทั้งในโลกตะวันตกและในโลกที่ 3
Challenges to mainstream philosophy and  reconstruction of philosophy from the standpoint of women in the western world and the third world..

2207656   ปรัชญาจีน  3(3-0-9)

Chinese Philosophy
CHINESE PHIL
ประเด็นสำคัญในปรัชญาจีนของสำนักขงจื่อ  เต๋า  และนิตินิยม
Key issues in Chinese philosophy from the Confucian; Taoist and Legalist schools.

2207657 ปรัชญาอินเดีย 3(3-0-9)

Indian Philosophy
INDIAN  PHIL
มโนทัศน์สำคัญและความคิดหลักของปรัชญาอินเดียสายอาสติกะและสายนาสติกะ
Major concepts and principles of Astika and Nastika traditions in Indian philosophy.

2207658 รากฐานเชิงปรัชญาของยุคสมัยใหม่ 3 (3-0-9)

Philosophical Foundation of  Modernity
PHIL FOUND MOD
การเปลี่ยนผ่านจากยุคก่อนสมัยใหม่สู่ยุคสมัยใหม่ กฎธรรมชาติและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาตินิยมและกระบวนการทำให้ธรรมชาติเป็นวัตถุวิสัย มนุษยนิยมและกำเนิดมนุษยศาสตร์
Transition from the pre-modern to the modern; natural law and scientific knowledge; naturalism and the objectification of nature; humanism and the rise of humanities.

2207659 ศาสตร์การตีความ 3 (3-0-9)

Hermeneutics
HERMENEUTICS
พัฒนาการของแนวคิดศาสตร์การตีความจากยุคต้นสมัยใหม่ถึงปัจจุบัน การตีความตัวบท ความสัมพันธ์ระหว่างการตีความกับความเข้าใจ ความหมาย สาระสำคัญ และความจริง    Hermeneutical concept development from the early modern to the present; textual interpretation; the relationship between interpretation and understanding; meaning; subject matter and truth.

2207660  ปรัชญาฝรั่งเศสร่วมสมัย 3 (3-0-9)

Contemporary French Philosophy
CONTEM FR(ENCH) PHIL
แนวคิดทางปรัชญาฝรั่งเศสตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน
French philosophy concepts from the twentieth century to the present.

2207661  ปรัชญากับความชั่วร้ายในโลกปัจจุบัน 3 (3-0-9)

Philosophy and Evil in Contemporary World
PHIL EVIL
ปัญหาทางปรัชญาเกี่ยวกับความชั่วร้ายในโลกปัจจุบัน
Philosophical problems of evil in contemporary world.

2207668 ปรัชญาและวรรณคดี 3(3-0-9)

Philosophy and Literature
PHIL LIT
การตีความวรรณคดี  ตัวบทวรรณคดีในฐานะงานทางปรัชญา  ตัวบท ปรัชญาในฐานะงานวรรณคดี
Interpretation of literature; literary text as philosophical text; philosophical text as literary text.

2207671 พุทธปรัชญามหายาน 3(3-0-9)

Philosophy of Mahayana Buddhism
PHIL  MAHAYANA
มโนทัศน์พื้นฐานและหลักคำสอนของพุทธปรัชญามหายานที่พัฒนาในอารยธรรม อินเดียและจีน
Basic concepts and teachings of  Mahayana Buddhist philosophy as developed in Indian andChinese civilizations.

2207675 พุทธปรัชญาในสุตตันตปิฎก 3(3-0-9)

Buddhist Philosophy in Suttanta Pitaka
BUD PHIL SUTTAN
มโนทัศน์เรื่องมนุษย์กับโลก ไตรลักษณ์  ปฎิจจสมุปบาท  อริยสัจ  และกรรมในสุตตันตปิฎก
Concepts of man and the world, three characteristics of  existence, dependent origination, the  four noble truths, and karma in the Suttanta Pitaka.

2207676 พุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎก 3(3-0-9)

Buddhist Philosophy in Abhidhamma Pitaka
BUD PHIL  ABHIDHAM
มโนทัศน์เรื่องสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ  จิต  เจตสิก  รูป  และนิพพานในอภิธรรมปิฎก
Concepts of conventional and ultimate truths, mind, mental states, matter, and Nibbana in the Abhidhamma Pitaka.

2207679 เรื่องคัดสรรทางปรัชญาตะวันออก 3(3-0-9)

Selected Topics in Eastern Philosophy
SEL TOP EAST PHIL
หัวข้อเฉพาะที่เลือกจากสาขาปรัชญาตะวันออก Particular topics chosen from Eastern philosophy.

2207682 ปรัชญาขงจื่อ 3 (3-0-9)

Confucian Philosophy
CONFUCIAN PHIL มโนทัศน์สำคัญในปรัชญาขงจื่อยุคคลาสสิกในหลุนอี่ว์เมิ่งจื่อและสวินจื่อ
Key concepts in classical Confucianism in the Analects , Mencius, and  Xunzi.

2207684 ปรัชญาตรรกวิทยา 3 (3-0-9)

Philosophy of Logic
PHIL LOGIC
ธรรมชาติและขอบเขตของตรรกวิทยา ความหมายกับความจริง ความจริงเชิงตรรกวิทยา ความสมเหตุสมผล ผลที่ตามมาเชิงตรรกวิทยา ความจำเป็น ตัวบอกปริมาณ ปฏิทรรศน์ อรรถศาสตร์ของตรรกวิทยาโมดัล  ตรรกวิทยาแนวอื่น
Nature and scope of logic; meaning and truth; logical truth; validity; logical consequence; necessity; quantifiers; paradoxes; semantics of modal  logic; non-classical logics.

2207685 ญาณวิทยาเชิงสังคม 3 (3-0-9)

Social Epistemology SOC EPIST
คำบอกเล่าของผู้อื่น ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความไม่เห็นพ้องต้องกัน ความเป็นเหตุเป็นผลของกลุ่มและความรู้ของกลุ่ม เทคโนโลยีกับการรู้เชิงสังคม
Testimony; trust; disagreement; group rationality and group knowledge; technology and social knowing.

2207701 อภิปรัชญา 3(3-0-9)

Metaphysics
METAPHYS
ปัญหาเรื่องความมีอยู่  เนื้อที่กับเวลา  ปัจจัยภาพ  สภาวะ  คุณสมบัติความเป็นเอกลักษณ์  เอกลักษณ์บุคคล   ปัญหาจิต-กาย
Problems of existence; space and time; causality; substance; properties; identity;  personal identity; the mind-body problem.

2207702  ญาณวิทยา 3(3-0-9)

Epistemology EPIST
วิมัตินิยม เหตุผลนิยม ประสบการณ์นิยม  ปัญหาอุปนัย ญาณวิทยาของวิทยาศาสตร์ วิพากษ์วิทยาศาสตร์  ทฤษฎีการอ้างเหตุผลสนับสนุนญาณวิทยาเชิงธรรมชาติ ญาณวิทยาเชิงสังคม
Skepticism; rationalism; empiricism; problems of induction; epistemology of science; critiques of science; theories of justification; naturalistic epistemology; social epistemology.

2207703 จริยศาสตร์และปรัชญาสังคม 3(3-0-9)

Ethics and Social Philosophy ETHICS SOC PHIL
ความสัมพันธ์ระหว่างจริยศาสตร์และศีลธรรม คุณธรรม เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรม  สัมพัทธนิยม  ความยุติธรรม ความเท่าเทียมและความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพ ปริมณฑลส่วนบุคคลและสาธารณะ
Relationship between ethics and morality; virtue; norms of ethical judgments; relativism; justice; equity and equality; right and liberty; private and public spheres.

2207704 ปรัชญาศาสนา 3(3-0-9)

Philosophy of Religion
PHIL REL
ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับศาสนา เทวนิยม ความจริงทางศาสนา เรื่องเล่าทางศาสนา จริยศาสตร์ในศาสนา Relationship between philosophy and religion; theism; religious truth; religious narratives; ethics in religion.

2207705 ปรัชญาสมัยใหม่ 3(3-0-9)

Modern Philosophy
MOD PHIL
การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ เดส์การ์ตและนักเหตุผลนิยมคนอื่น นักประสบการณ์นิยมก่อนฮิวม์ ทฤษฎีความรู้ของฮิวม์และค้านต์
The scientific revolution; Descartes and other rationalists; empiricists before Hume; Hume and Kant’s theory of knowledge.

2207844  สัมมนาประวัติปรัชญา 3 (3-0-9)

Seminar in History of Philosophy
SEM HIST PHIL
การวิเคราะห์และอภิปรายความคิดของนักปรัชญาสำคัญหนึ่งคนที่ลึกซึ้งและมีความคิดริเริ่ม
An Analysis of and discussion on the philosophy of a major philosopher in depth.

2207846  สัมมนางานวิจัยทางอภิปรัชญาในปัจจุบัน 3 (3-0-9)

Seminar on Current Research in Metaphysics
SEM CUR METAPHYS
การวิเคราะห์และอภิปรายงานวิจัยปัจจุบันในสาขาอภิปรัชญาที่ลึกซึ้งและมีความคิดริเริ่ม
An analysis of and discussion on selected current original works which deal in depth with topics from metaphysics.

2207848  สัมมนางานวิจัยทางญาณวิทยาในปัจจุบัน 3 (3-0-9)

Seminar on Current Research in Epistemology
SEM CUR EPIST
การวิเคราะห์และอภิปรายงานวิจัยปัจจุบันในสาขาญาณวิทยาที่ลึกซึ้งและมีความคิดริเริ่ม
An analysis of and discussion on selected current original works which deal in depth with topics from epistemology.

2207850  สัมมนางานวิจัยทางจริยศาสตร์ในปัจจุบัน  3 (3-0-9)

Seminar on Current Research in Ethics
SEM CUR ETHICS
การวิเคราะห์และอภิปรายงานวิจัยปัจจุบันในสาขาจริยศาสตร์ที่ลึกซึ้งและมีความคิดริเริ่ม
An analysis of and discussion on selected current original works which deal in depth with topics from ethics.

2207852 สัมมนางานวิจัยทางปรัชญาสังคมในปัจจุบัน 3 (3-0-9)

Seminar on Current Research in Social Philosophy
SEM CUR SOC PHIL
การวิเคราะห์และอภิปรายงานวิจัยปัจจุบันในสาขาปรัชญาสังคมที่ลึกซึ้งและมีความคิดริเริ่ม
An analysis of and discussion on selected current original works which deal in depth with topics from social philosophy.

2207853 สัมมนางานวิจัยทางปรัชญาตะวันออกในปัจจุบัน 3 (3-0-9)

Seminar on Current Research in Eastern Philosophy
SEM CUR EAST PHIL
การวิเคราะห์และอภิปรายงานวิจัยปัจจุบันในสาขาปรัชญาตะวันออกที่ลึกซึ้งและมีความคิดริเริ่ม
An analysis of and discussion on selected current original works which deal in depth with topics from eastern philosophy.

2207854 สัมมนางานวิจัยเรื่องคัดสรรทางปรัชญาในปัจจุบัน 3 (3-0-9)

Seminar on Current Research in Selected Topics in Philosophy
SEM CUR SEL TOP
การวิเคราะห์และอภิปรายงานวิจัยปัจจุบันในหัวข้อเฉพาะทางปรัชญาที่ลึกซึ้งและมีความคิดริเริ่ม
An analysis of and discussion on selected current original works which deal in depth withselected topics in philosophy.

2207978 เอกัตศึกษา 3 (0-0-12)

Individual Study INDIV STUDY
หัวข้อพิเศษตามความสนใจของนิสิตเป็นรายบุคคล
Special topics according to each student’s interest.