ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาปรัชญา  คณะอักษรศาสตร์

หมวดที่1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
(ภาษาอังกฤษ) Doctor of Philosophy Program in Philosophy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญา

(ภาษาไทย : ชื่อเต็ม) อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(ภาษาไทย : อักษรย่อ) อ.ด.
(ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม) Doctor of Philosophy
(ภาษาอังกฤษ : อักษรย่อ) Ph.D.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แบบ 1.1 (ผู้ที่เข้าด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 66 หน่วยกิต

แบบ 1.2 (ผู้ที่เข้าด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 90 หน่วยกิต

แบบ 2.1 (ผู้ที่เข้าด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 66 หน่วยกิต

แบบ 2.2 (ผู้ที่เข้าด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 90 หน่วยกิต

 

ระบบการจัดการศึกษาการดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตโดยไม่จำกัดสาขา (สำหรับหลักสูตรแบบ 1.2 และ 2.2) หรือสำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาหรือสาขาอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล (สำหรับหลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1)

2.  คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไปหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิเข้าศึกษาได้

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตร

หลักสูตร เปิดแบบ 1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   66 หน่วยกิตสำหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต(หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1)  และ 90 หน่วยกิตสำหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต (หลักสูตรแบบ 1.2 และ 2.2)

ระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน 6 ปีการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต

(หลักสูตรแบบ1.1 และ 2.1)   ไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต
(หลักสูตรแบบ 1.2 และ 2.2)

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1  (ผู้ที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 66 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
วิทยานิพนธ์ 66 หน่วยกิต

นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2207894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Dissertation Seminar) ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต และประเมินผลเป็น S/U

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณาให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะพิจารณาเป็นรายบุคคลไป และประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิต

ในกรณีที่นิสิตต้องการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งต้องอ่านงานเขียนภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาให้นิสิตผู้นั้นเรียน และ/หรือสอบภาษานั้น เพื่อแสดงว่ามีความรู้เพียงพอสำหรับการทำวิทยานิพนธ์

แบบ 1.2  (ผู้ที่เข้าด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 90 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
วิทยานิพนธ์ 90 หน่วยกิต

นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2207894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Dissertation Seminar) ทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต และประเมินผลเป็น S/U

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณาให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะพิจารณาเป็นรายบุคคลไป และประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิต

ในกรณีที่นิสิตต้องการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งต้องอ่านงานเขียนภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาให้นิสิตผู้นั้นเรียน และ/หรือสอบภาษานั้น เพื่อแสดงว่ามีความรู้เพียงพอสำหรับการทำวิทยานิพนธ์

แบบ 2.1  (ผู้ที่เข้าด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร66 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน18  หน่วยกิต

-รายวิชาบังคับเลือก 6  หน่วยกิต
-รายวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

นิสิตจะต้องเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับเลือกไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต (2 รายวิชา)โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามความสนใจในหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิต

นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับเลือกเป็นรายวิชาเลือก และอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มนี้ซ้ำได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2207894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Dissertation Seminar) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 4 เป็นต้นไปทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต และประเมินผลเป็น S/U

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณาให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นวิชาเลือก จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะพิจารณาเป็นรายบุคคลไป

ในกรณีที่นิสิตต้องการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งต้องอ่านงานเขียนภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาให้นิสิตผู้นั้นเรียน และ/หรือสอบภาษาต่างประเทศ เพื่อแสดงว่ามีความรู้เพียงพอสำหรับการทำวิทยานิพนธ์

แบบ 2.2  (ผู้ที่เข้าด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร90 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 42  หน่วยกิต
-รายวิชาบังคับ 24  หน่วยกิต
-รายวิชาบังคับเลือก 6  หน่วยกิต
-รายวิชาเลือก 12  หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 48  หน่วยกิต

 

  • นิสิตจะต้องเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับเลือกไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต (2 รายวิชา)โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามความสนใจในหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิต
  • นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับเลือกเป็นรายวิชาเลือก และอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มนี้ซ้ำได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  • นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2207894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Dissertation Seminar) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 5 เป็นต้นไปทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต และประเมินผลเป็น S/U
  • คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณาให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นวิชาเลือก จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะพิจารณาเป็นรายบุคคลไป
  • ในกรณีที่นิสิตต้องการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งต้องอ่านงานเขียนภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาให้นิสิตผู้นั้นเรียน และ/หรือสอบภาษาต่างประเทศ เพื่อแสดงว่ามีความรู้เพียงพอสำหรับการทำวิทยานิพนธ์

 

 

รายวิชาเรียน

แบบ 1.1  (ผู้ที่เข้าด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต)

วิทยานิพนธ์ 66  หน่วยกิต
2207832 วิทยานิพนธ์ Dissertation 66  หน่วยกิต

แบบ 1.2 (ผู้ที่เข้าด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต)

วิทยานิพนธ์ 90  หน่วยกิต
2207833 วิทยานิพนธ์ Dissertation 90  หน่วยกิต

แบบ 2.1 (ผู้ที่เข้าด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต)

รายวิชาพื้นฐานไม่นับหน่ยวกิต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต และประเมินผลเป็น S/U

2207603 การวิเคราะห์ทางปรัชญา (Philosophical Analysis) 3(3-0-9)
2207607 ประวัติปรัชญาตะวันออกเชิงวิจารณ์ (Critical History of  Eastern Philosophy) 3(3-0-9)
2207608 ปรัชญากรีก (Greek Philosophy) 3(3-0-9)
2207701 อภิปรัชญา (Metaphysics) 3(3-0-9)
2207702 ญาณวิทยา   (Epistemology)3(3-0-9)
2207703 จริยศาสตร์และปรัชญาสังคม   (Ethics and Social Philosophy) 3(3-0-9)
2207704 ปรัชญาศาสนา      (Philosophy of Religion) 3(3-0-9)
2207705 ปรัชญาสมัยใหม่ (Modern Philosophy)3(3-0-9)

รายวิชาบังคับเลือก 6  หน่วยกิต

ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2207844    สัมมนาประวัติปรัชญา (Seminar in History of Philosophy ) 3 (3-0-9)
2207846 สัมมนางานวิจัยทางอภิปรัชญาในปัจจุบัน(Seminar on Current Research in Metaphysics) 3 (3-0-9)
2207848 สัมมนางานวิจัยทางญาณวิทยาในปัจจุบัน  (Seminar on Current Research in Epistemology) 3 (3-0-9)
2207850 สัมมนางานวิจัยทางจริยศาสตร์ในปัจจุบัน (Seminar on Current Research in Ethics)3 (3-0-9)
2207852 สัมมนางานวิจัยทางปรัชญาสังคมในปัจจุบัน  (Seminar on Current Research in Social Philosophy) 3 (3-0-9)
2207853 สัมมนางานวิจัยทางปรัชญาตะวันออกในปัจจุบัน (Seminar on Current Research in Eastern Philosophy) 3 (3-0-9)
2207854 สัมมนางานวิจัยเรื่องคัดสรรทางปรัชญาในปัจจุบัน (Seminar on Current Research in Selected Topics in Philosophy) 3 (3-0-9)

รายวิชาเลือก 12  หน่วยกิต

นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับเลือกเป็นรายวิชาเลือก และอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มนี้ซ้ำได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2207623   ปรัชญาจิต (Philosophy of Mind) 3(3-0-9)
2207629 เรื่องคัดสรรทางอภิปรัชญา  (Selected Topics in Metaphysics) 3(3-0-9)
2207630 เรื่องคัดสรรทางจริยศาสตร์ (Selected Topics in Ethics) 3(3-0-9)
2207631 เรื่องคัดสรรทางปรัชญาสังคม   (Selected Topics in  Social Philosophy) 3(3-0-9)
2207632 เรื่องคัดสรรทางปรัชญาศาสนา  (Selected Topics in Philosophy of Religion) 3(3-0-9)
2207634 ปรัชญาภาษา (Philosophy of Language) 3(3-0-9)
2207639 เรื่องคัดสรรทางญาณวิทยา   (Selected Topics in Epistemology) 3(3-0-9)
2207640 เรื่องคัดสรรทางปรัชญา (Selected Topics in Philosophy) 3 (3-0-9)
2207645 ปรัชญาวิทยาศาสตร์ (Philosophy of Science) (3-0-9)
2207646 ปรัชญาเทคโนโลยี  (Philosophy of Technology) 3 (3-0-9)
2207653 สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 3 (3-0-9)
2207654 ปรัชญาการเมือง  (Political Philosophy) 3(3-0-9)
2207655 ปรัชญาสตรี  (Philosophy of Women) 3(3-0-9)
2207656 ปรัชญาจีน (Chinese Philosophy) 3(3-0-9)
2207657 ปรัชญาอินเดีย (Indian Philosophy) 3(3-0-9)
2207658* รากฐานเชิงปรัชญาของยุคสมัยใหม่ (Philosophical Foundation of Modernity) 3 (3-0-9)
2207659* ศาสตร์การตีความ (Hermeneutics) 3 (3-0-9)
2207660* ปรัชญาฝรั่งเศสร่วมสมัย (Contemporary French Philosophy) 3 (3-0-9)
2207661* ปรัชญากับความชั่วร้ายในโลกปัจจุบัน (Philosophy and Evil in Contemporary World ) 3 (3-0-9)
2207668 ปรัชญาและวรรณคดี  (Philosophy and Literature) 3(3-0-9)
2207671 พุทธปรัชญามหายาน    (Philosophy of Mahayana Buddhism) 3(3-0-9)
2207675 พุทธปรัชญาในสุตตันตปิฎก (Buddhist Philosophy in Suttanta Pitaka) 3(3-0-9)
2207676 พุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎก (Buddhist Philosophy in Abhidhamma Pitaka) 3(3-0-9)
2207679 เรื่องคัดสรรทางปรัชญาตะวันออก  (Selected Topics in Eastern Philosophy) 3(3-0-9)
2207682 ปรัชญาขงจื่อ (Confucian Philosophy) 3 (3-0-9)
2207684 ปรัชญาตรรกวิทยา (Philosophy of Logic) (3-0-9)
2207685*  ญาณวิทยาเชิงสังคม  (Social Epistemology) 3 (3-0-9)
2207844    สัมมนาประวัติปรัชญา (Seminar in History of Philosophy) 3 (3-0-9)
2207846 สัมมนางานวิจัยทางอภิปรัชญาในปัจจุบัน (Seminar on Current Research in Metaphysics) 3 (3-0-9)
2207848 สัมมนางานวิจัยทางญาณวิทยาในปัจจุบัน (Seminar on Current Research in Epistemology) 3 (3-0-9)
2207850 สัมมนางานวิจัยทางจริยศาสตร์ในปัจจุบัน (Seminar on Current Research in Ethics) 3 (3-0-9)
2207852 สัมมนางานวิจัยทางปรัชญาสังคมในปัจจุบัน (Seminar on Current Research in Social Philosophy) 3 (3-0-9)
2207853 สัมมนางานวิจัยทางปรัชญาตะวันออกในปัจจุบัน (Seminar on Current Research in Eastern Philosophy) 3 (3-0-9)
2207854 สัมมนางานวิจัยเรื่องคัดสรรทางปรัชญาในปัจจุบัน (Seminar on Current Research in Selected Topics in Philosophy) 3 (3-0-9)
2207978 เอกัตศึกษา (Individual Study) 3 (0-0-12)

วิทยานิพนธ์ 48  หน่วยกิต
2207828   วิทยานิพนธ์ (Dissertation)    48  หน่วยกิต

 

แบบ 2.2  (ผู้ที่เข้าด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต)

รายวิชาบังคับ 24  หน่วยกิต

2207603 การวิเคราะห์ทางปรัชญา (Philosophical Analysis) 3(3-0-9)
2207607 ประวัติปรัชญาตะวันออกเชิงวิจารณ์ (Critical History of  Eastern Philosophy) 3(3-0-9)
2207608 ปรัชญากรีก (Greek Philosophy) 3(3-0-9)
2207701 อภิปรัชญา (Metaphysics) 3(3-0-9)
2207702 ญาณวิทยา   (Epistemology) 3(3-0-9)
2207703 จริยศาสตร์และปรัชญาสังคม   (Ethics and Social Philosophy) 3(3-0-9)
2207704 ปรัชญาศาสนา      (Philosophy of Religion) 3(3-0-9)
2207705 ปรัชญาสมัยใหม่ (Modern Philosophy) 3(3-0-9)

รายวิชาบังคับเลือก 6  หน่วยกิต
รายวิชาและเงื่อนไขเหมือนรายวิชาบังคับเลือกแบบ 2.1

รายวิชาเลือก12  หน่วยกิตรายวิชาและเงื่อนไขเหมือนรายวิชาเลือกแบบ  2.1

วิทยานิพนธ์ 48  หน่วยกิต
2207828   วิทยานิพนธ์    (Dissertation)      48  หน่วยกิต

แผนการศึกษา

แบบ 1.1 (66 หน่วยกิต)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก
2207832 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2207894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต   S/U
รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง

2207832      วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2207894       สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต    S/U
รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก

2207832 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2207894  สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต     S/U
รวม 9 หน่วยกิต

 

  • นิสิตจะต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่านภายในภาคการศึกษานี้
  • นิสิตที่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษต่ำกว่า 525 ในระบบ TOEFL หรือเทียบเท่า ต้องสอบ
  • ภาษาอังกฤษให้ได้คะแนน 525 ขึ้นไปภายในภาคการศึกษานี้

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง

2207832 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2207894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต   S/U
รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาแรก

2207832 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2207894   สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต   S/U
รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่สอง

2207832 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2207894         สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต      S/U
รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาแรก

2207832 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
2207894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต    S/U
รวม 6 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่สอง

2207832 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
2207894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต   S/U
รวม 6 หน่วยกิต

รวมทั้งหลักสูตร 66 หน่วยกิต

แบบ 1.2  (90 หน่วยกิต)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก
2207833 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2207894  สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต   S/U
รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง
2207833 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2207894  สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต    S/U
รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก
2207833 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2207894  สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  S/U
รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง
2207833  วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2207894   สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต   S/U
รวม 9 หน่วยกิต

นิสิตจะต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่านภายในภาคการศึกษานี้
นิสิตที่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษต่ำกว่า 525 ในระบบ TOEFL หรือเทียบเท่า ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้คะแนน 525 ขึ้นไปภายในภาคการศึกษานี้

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาแรก
2207833 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2207894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่สอง
2207833 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2207894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  S/U
รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาแรก
2207833 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2207894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  S/U
รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่สอง
2207833 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2207894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต   S/U
รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาแรก
2207833 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2207894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต   S/U
รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่สอง
2207833 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2207894  สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  S/U
รวม 9 หน่วยกิต

รวมทั้งหลักสูตร 90 หน่วยกิต

แบบ 2.1  (66 หน่วยกิต)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก
วิชาบังคับเลือก  2 วิชา 6 หน่วยกิต
วิชาเลือก 1   วิชา 3 หน่วยกิต
รวม 9  หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง
วิชาเลือก 3  วิชา 9 หน่วยกิต รวม 9  หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก
2207828 วิทยานิพนธ์ 9  หน่วยกิต
รวม 9  หน่วยกิต

นิสิตจะต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่านภายในภาคการศึกษานี้
นิสิตที่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษต่ำกว่า 525  ในระบบ TOEFL หรือเทียบเท่า ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้คะแนน 525 ขึ้นไปภายในภาคการศึกษานี้

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง
2207828 วิทยานิพนธ์ 9  หน่วยกิต
2207894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  S/U
รวม 9  หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาแรก
2207828 วิทยานิพนธ์ 9  หน่วยกิต
2207894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต    S/U
รวม 9  หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่สอง
2207828 วิทยานิพนธ์ 9  หน่วยกิต
2207894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต   S/U
รวม 9  หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาแรก
2207828 วิทยานิพนธ์ 6หน่วยกิต
2207894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  S/U
รวม 6 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่สอง
2207828 วิทยานิพนธ์ 6หน่วยกิต
2207894  สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  S/U
รวม 6หน่วยกิต

รวมทั้งหลักสูตร 66  หน่วยกิต

แบบ 2.2  (90 หน่วยกิต)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก
2207603 การวิเคราะห์ทางปรัชญา 3 หน่วยกิต
2207608 ปรัชญากรีก 3 หน่วยกิต
2207705 ปรัชญาสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

สำหรับนิสิตที่ไม่มีพื้นทางตรรกวิทยาสัญลักษณ์จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2207341 (ตรรกวิทยาสัญลักษณ์) ซึ่งเป็นรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิต โดยไม่นับหน่วยกิตและประเมินผลเป็น S/U นิสิตต้องได้ผลการประเมินเป็น S  ถ้าได้รับผลการประเมินเป็น Uต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำอีกจนกว่าจะได้ผลการประเมินเป็น S

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง
2207607 ประวัติปรัชญาตะวันออกเชิงวิจารณ์ 3 หน่วยกิต
2207703 จริยศาสตร์และปรัชญาสังคม 3 หน่วยกิต
2207701 อภิปรัชญา 3 หน่วยกิต
2207702 ญาณวิทยา 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก
2207704 ปรัชญาศาสนา 3 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก    2วิชา 6 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง
วิชาเลือก 4      วิชา 12 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

นิสิตจะต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่านภายในภาคการศึกษานี้
นิสิตที่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษต่ำกว่า 525 ในระบบ TOEFL หรือเทียบเท่า ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้คะแนน 525 ขึ้นไปภายในภาคการศึกษานี้

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาแรก
2207828 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2207894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต   S/U
รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาทึ่สอง
2207828 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2207894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  S/U
รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาแรก
2207828 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2207894  สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  S/U
รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่สอง
2207828 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2207894  สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  S/U
รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาแรก
2207828 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
2207894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  S/U
รวม 6 หน่วยกิต

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่สอง
2207828 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
2207894  สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต   S/U
รวม 6 หน่วยกิต

รวมทั้งหลักสูตร 90หน่วยกิต

 

คำอธิบายรายวิชา

2207603 การวิเคราะห์ทางปรัชญา 3(3-0-9)

Philosophical Analysi
PHIL ANALYSIS
วิธีคิดปรัชญาแบบต่างๆ วิธีอ่านงานปรัชญาเชิงวิจารณ์ การฝึกเขียนงานทางปรัชญา
Various philosophical approaches; critical reading of philosophical works; philosophical writing practice.

2207607 ประวัติปรัชญาตะวันออกเชิงวิจารณ์ 3(3-0-9)

Critical History of  Eastern Philosophy
CRI HIST EAST PHIL
งานสำคัญในปรัชญาตะวันออกในอารยธรรมอินเดียและจีน
Major works in eastern philosophy in Indian and Chinese civilizations.

2207608 ปรัชญากรีก 3(3-0-9)

Greek Philosophy
GREEK PHIL
ปรัชญากรีกก่อนโสกราตีส โซฟิสต์ และโสกราตีส ระบบปรัชญาของเพลโตและอริสโตเติล ปรัชญายุคหลังอริสโตเติล
Philosophy of the pre-Socratics, sophists, and Socrates; philosophical systems of  Plato and Aristotle; post-Aristotelian philosophy.

2207623  ปรัชญาจิต 3(3-0-9)

Philosophy of Mind
PHIL  MIND
ปัญหาจิต-กาย    ธรรมชาติของสภาวะจิต   ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทางจิต   การรู้สึกตัวตน เนื้อหาของจิต   สภาวะจิตที่เกี่ยวพันกับวัตถุแห่งสภาวะจิต   ความคิดและการรับรู้
Mind-body problems;   nature of mental states; mental causation; consciousness; mental content; intentionality; thought  and perception.

2207629   เรื่องคัดสรรทางอภิปรัชญา 3(3-0-9)

Selected Topics in Metaphysics
SEL TOP METAPHYS
หัวข้อเฉพาะที่เลือกจากสาขาอภิปรัชญา
Particular topics chosen from metaphysics.

2207630 เรื่องคัดสรรทางจริยศาสตร์  3(3-0-9)

Selected Topics in Ethics
SEL TOP ETHICS
หัวข้อเฉพาะที่เลือกจากสาขาจริยศาสตร์
Particular topics  chosen from ethics.

2207631  เรื่องคัดสรรทางปรัชญาสังคม    3(3-0-9)

Selected Topics in  Social Philosophy. SEL TOP SOC PHIL
หัวข้อเฉพาะที่เลือกจากสาขาปรัชญาสังคม
Particular topics  chosen from social philosophy.

2207632   เรื่องคัดสรรทางปรัชญาศาสนา   3(3-0-9)

Selected Topics in Philosophy of  Religion.
SEL TOP PHIL REL
หัวข้อเฉพาะที่เลือกจากสาขาปรัชญาศาสนา
Particular topics  chosen from philosophy of religion.

2207634  ปรัชญาภาษา      3(3-0-9)

Philosophy of Language.
PHIL  LANG
ความหมาย  สิ่งที่ถูกบ่งถึง  ทฤษฎีคำบรรยาย  อรรถศาสตร์เงื่อนไขความจริง  อรรถศาสตร์โลกที่เป็นไปได้  วจนปฏิบัติศาสตร์  การแปล   ความหมายกับความคิด   ความหมายกับความจริง ภาษากับโลก
Meaning;  reference;  theory of descriptions; truth-conditional semantics; possible worlds semantics;  pragmatics; translation; meaning and thought; meaning and truth; language and the world

2207639    เรื่องคัดสรรทางญาณวิทยา   3(3-0-9)

Selected Topics in Epistemology.
SEL TOP EPIST
หัวข้อเฉพาะที่เลือกจากสาขาญาณวิทยา
Particular topics chosen from epistemology.

2207640 เรื่องคัดสรรทางปรัชญา  3 (3-0-9)

Selected Topics in Philosophy
SEL TOP PHIL
หัวข้อเฉพาะที่เลือกจากปรัชญา
Particular topics chosen from philosophy.

2207645 ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 3 (3-0-9)

Philosophy of Science
PHIL  SCIENCE
วิทยาศาสตร์กับปรัชญา ลักษณะของกฎและทฤษฎีวิทยาศาสตร์  โครงสร้างของการอธิบายทางวิทยาศาสตร์  การอนุมานทางวิทยาศาสตร์  การประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์  การเปลี่ยนทฤษฎีในวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับสังคม
Science and philosophy; characteristics of scientific laws and theories; structure of scientific explanation; scientific inference; assessment of scientific knowledge; theory  change in science; science and society.

2207646 ปรัชญาเทคโนโลยี 3 (3-0-9)

Philosophy of Technology
PHIL TECH
ความคิดของนักปรัชญาคนสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี  มโนทัศน์ของเทคโนโลยี  ปัญหาทางสังคมและจริยศาสตร์อันเนื่องจากเทคโนโลยี
Thoughts of important philosophers on technology; concepts of technology; social and ethical problems arising from technology.

2207653 สุนทรียศาสตร์ 3 (3-0-9)

Aesthetics
AESTHETICS นิยามของความงามและความงามอันเลอเลิศ ปัญหาในการนิยามศิลปะ  สถานภาพทางอภิปรัชญาของงานศิลปะ  ทัศนคติเชิงสุนทรีย์  ประสบการณ์เชิงสุนทรีย์ความรู้สึกรื่นรมย์กับคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ การประเมินค่าและการตีความผลงานทางศิลปะ
Definition of the beautiful and the sublime; problems of defining art;  metaphysical status of works of art; aesthetic attitude;  aesthetic experience;  feeling of pleasure and aesthetic value; evaluation and interpretation of works of art.

2207654    ปรัชญาการเมือง  3(3-0-9)

Political Philosophy POLITICAL PHIL
ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและการเมือง เทววิทยาทางการเมือง อนุรักษ์นิยม  เสรีนิยม ประชาธิปไตย ประชาธิปไตยแบบไตร่ตรอง การแยกแยะระหว่างรัฐและประชาสังคม เหตุผลของรัฐ ความรับผิดชอบของรัฐความเป็นพลเมืองและชุมชนทางการเมือง
The relationship between philosophy and politics; political theology; conservativism;  liberalism; democracy; deliberative democracy; the distinction between state and civil society; raison d’état, responsibilities of the state;  citizenship and political community.

2207655 ปรัชญาสตรี 3(3-0-9)

Philosophy of Women
PHIL WOMEN
การท้าทายปรัชญากระแสหลักและการสร้างปรัชญาขึ้นใหม่จากมุมมองของผู้หญิงทั้งในโลกตะวันตกและในโลกที่ 3
Challenges to mainstream philosophy and  reconstruction of philosophy from the standpoint of women in the western world and the third world..

2207656   ปรัชญาจีน  3(3-0-9)

Chinese Philosophy
CHINESE PHIL
ประเด็นสำคัญในปรัชญาจีนของสำนักขงจื่อ  เต๋า  และนิตินิยม
Key issues in Chinese philosophy from the Confucian; Taoist and Legalist schools.

2207657 ปรัชญาอินเดีย 3(3-0-9)

Indian Philosophy
INDIAN  PHIL
มโนทัศน์สำคัญและความคิดหลักของปรัชญาอินเดียสายอาสติกะและสายนาสติกะ
Major concepts and principles of Astika and Nastika traditions in Indian philosophy.

2207658 รากฐานเชิงปรัชญาของยุคสมัยใหม่ 3 (3-0-9)

Philosophical Foundation of  Modernity
PHIL FOUND MOD
การเปลี่ยนผ่านจากยุคก่อนสมัยใหม่สู่ยุคสมัยใหม่ กฎธรรมชาติและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาตินิยมและกระบวนการทำให้ธรรมชาติเป็นวัตถุวิสัย มนุษยนิยมและกำเนิดมนุษยศาสตร์
Transition from the pre-modern to the modern; natural law and scientific knowledge; naturalism and the objectification of nature; humanism and the rise of humanities.

2207659 ศาสตร์การตีความ 3 (3-0-9)

Hermeneutics
HERMENEUTICS
พัฒนาการของแนวคิดศาสตร์การตีความจากยุคต้นสมัยใหม่ถึงปัจจุบัน การตีความตัวบท ความสัมพันธ์ระหว่างการตีความกับความเข้าใจ ความหมาย สาระสำคัญ และความจริง    Hermeneutical concept development from the early modern to the present; textual interpretation; the relationship between interpretation and understanding; meaning; subject matter and truth.

2207660  ปรัชญาฝรั่งเศสร่วมสมัย 3 (3-0-9)

Contemporary French Philosophy
CONTEM FR(ENCH) PHIL
แนวคิดทางปรัชญาฝรั่งเศสตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน
French philosophy concepts from the twentieth century to the present.

2207661  ปรัชญากับความชั่วร้ายในโลกปัจจุบัน 3 (3-0-9)

Philosophy and Evil in Contemporary World
PHIL EVIL
ปัญหาทางปรัชญาเกี่ยวกับความชั่วร้ายในโลกปัจจุบัน
Philosophical problems of evil in contemporary world.

2207668 ปรัชญาและวรรณคดี 3(3-0-9)

Philosophy and Literature
PHIL LIT
การตีความวรรณคดี  ตัวบทวรรณคดีในฐานะงานทางปรัชญา  ตัวบท ปรัชญาในฐานะงานวรรณคดี
Interpretation of literature; literary text as philosophical text; philosophical text as literary text.

2207671 พุทธปรัชญามหายาน 3(3-0-9)

Philosophy of Mahayana Buddhism
PHIL  MAHAYANA
มโนทัศน์พื้นฐานและหลักคำสอนของพุทธปรัชญามหายานที่พัฒนาในอารยธรรม อินเดียและจีน
Basic concepts and teachings of  Mahayana Buddhist philosophy as developed in Indian andChinese civilizations.

2207675 พุทธปรัชญาในสุตตันตปิฎก 3(3-0-9)

Buddhist Philosophy in Suttanta Pitaka
BUD PHIL SUTTAN
มโนทัศน์เรื่องมนุษย์กับโลก ไตรลักษณ์  ปฎิจจสมุปบาท  อริยสัจ  และกรรมในสุตตันตปิฎก
Concepts of man and the world, three characteristics of  existence, dependent origination, the  four noble truths, and karma in the Suttanta Pitaka.

2207676 พุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎก 3(3-0-9)

Buddhist Philosophy in Abhidhamma Pitaka
BUD PHIL  ABHIDHAM
มโนทัศน์เรื่องสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ  จิต  เจตสิก  รูป  และนิพพานในอภิธรรมปิฎก
Concepts of conventional and ultimate truths, mind, mental states, matter, and Nibbana in the Abhidhamma Pitaka.

2207679 เรื่องคัดสรรทางปรัชญาตะวันออก 3(3-0-9)

Selected Topics in Eastern Philosophy
SEL TOP EAST PHIL
หัวข้อเฉพาะที่เลือกจากสาขาปรัชญาตะวันออก Particular topics chosen from Eastern philosophy.

2207682 ปรัชญาขงจื่อ 3 (3-0-9)

Confucian Philosophy
CONFUCIAN PHIL มโนทัศน์สำคัญในปรัชญาขงจื่อยุคคลาสสิกในหลุนอี่ว์เมิ่งจื่อและสวินจื่อ
Key concepts in classical Confucianism in the Analects , Mencius, and  Xunzi.

2207684 ปรัชญาตรรกวิทยา 3 (3-0-9)

Philosophy of Logic
PHIL LOGIC
ธรรมชาติและขอบเขตของตรรกวิทยา ความหมายกับความจริง ความจริงเชิงตรรกวิทยา ความสมเหตุสมผล ผลที่ตามมาเชิงตรรกวิทยา ความจำเป็น ตัวบอกปริมาณ ปฏิทรรศน์ อรรถศาสตร์ของตรรกวิทยาโมดัล  ตรรกวิทยาแนวอื่น
Nature and scope of logic; meaning and truth; logical truth; validity; logical consequence; necessity; quantifiers; paradoxes; semantics of modal  logic; non-classical logics.

2207685 ญาณวิทยาเชิงสังคม 3 (3-0-9)

Social Epistemology SOC EPIST
คำบอกเล่าของผู้อื่น ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความไม่เห็นพ้องต้องกัน ความเป็นเหตุเป็นผลของกลุ่มและความรู้ของกลุ่ม เทคโนโลยีกับการรู้เชิงสังคม
Testimony; trust; disagreement; group rationality and group knowledge; technology and social knowing.

2207701 อภิปรัชญา 3(3-0-9)

Metaphysics
METAPHYS
ปัญหาเรื่องความมีอยู่  เนื้อที่กับเวลา  ปัจจัยภาพ  สภาวะ  คุณสมบัติความเป็นเอกลักษณ์  เอกลักษณ์บุคคล   ปัญหาจิต-กาย
Problems of existence; space and time; causality; substance; properties; identity;  personal identity; the mind-body problem.

2207702  ญาณวิทยา 3(3-0-9)

Epistemology EPIST
วิมัตินิยม เหตุผลนิยม ประสบการณ์นิยม  ปัญหาอุปนัย ญาณวิทยาของวิทยาศาสตร์ วิพากษ์วิทยาศาสตร์  ทฤษฎีการอ้างเหตุผลสนับสนุนญาณวิทยาเชิงธรรมชาติ ญาณวิทยาเชิงสังคม
Skepticism; rationalism; empiricism; problems of induction; epistemology of science; critiques of science; theories of justification; naturalistic epistemology; social epistemology.

2207703 จริยศาสตร์และปรัชญาสังคม  3(3-0-9)

Ethics and Social Philosophy ETHICS SOC PHIL
ความสัมพันธ์ระหว่างจริยศาสตร์และศีลธรรม คุณธรรม เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรม  สัมพัทธนิยม  ความยุติธรรม ความเท่าเทียมและความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพ ปริมณฑลส่วนบุคคลและสาธารณะ
Relationship between ethics and morality; virtue; norms of ethical judgments; relativism; justice; equity and equality; right and liberty; private and public spheres.

2207704 ปรัชญาศาสนา 3(3-0-9)

Philosophy of Religion
PHIL REL
ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับศาสนา เทวนิยม ความจริงทางศาสนา เรื่องเล่าทางศาสนา จริยศาสตร์ในศาสนา Relationship between philosophy and religion; theism; religious truth; religious narratives; ethics in religion.

2207705 ปรัชญาสมัยใหม่ 3(3-0-9)

Modern Philosophy
MOD PHIL
การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ เดส์การ์ตและนักเหตุผลนิยมคนอื่น นักประสบการณ์นิยมก่อนฮิวม์ ทฤษฎีความรู้ของฮิวม์และค้านต์
The scientific revolution; Descartes and other rationalists; empiricists before Hume; Hume and Kant’s theory of knowledge.

2207844  สัมมนาประวัติปรัชญา 3 (3-0-9)

Seminar in History of Philosophy
SEM HIST PHIL
การวิเคราะห์และอภิปรายความคิดของนักปรัชญาสำคัญหนึ่งคนที่ลึกซึ้งและมีความคิดริเริ่ม
An Analysis of and discussion on the philosophy of a major philosopher in depth.

2207846  สัมมนางานวิจัยทางอภิปรัชญาในปัจจุบัน 3 (3-0-9)

Seminar on Current Research in Metaphysics
SEM CUR METAPHYS
การวิเคราะห์และอภิปรายงานวิจัยปัจจุบันในสาขาอภิปรัชญาที่ลึกซึ้งและมีความคิดริเริ่ม
An analysis of and discussion on selected current original works which deal in depth with topics from metaphysics.

2207848  สัมมนางานวิจัยทางญาณวิทยาในปัจจุบัน 3 (3-0-9)

Seminar on Current Research in Epistemology
SEM CUR EPIST
การวิเคราะห์และอภิปรายงานวิจัยปัจจุบันในสาขาญาณวิทยาที่ลึกซึ้งและมีความคิดริเริ่ม
An analysis of and discussion on selected current original works which deal in depth with topics from epistemology.

2207850  สัมมนางานวิจัยทางจริยศาสตร์ในปัจจุบัน  3 (3-0-9)

Seminar on Current Research in Ethics
SEM CUR ETHICS
การวิเคราะห์และอภิปรายงานวิจัยปัจจุบันในสาขาจริยศาสตร์ที่ลึกซึ้งและมีความคิดริเริ่ม
An analysis of and discussion on selected current original works which deal in depth with topics from ethics.

2207852 สัมมนางานวิจัยทางปรัชญาสังคมในปัจจุบัน 3 (3-0-9)

Seminar on Current Research in Social Philosophy
SEM CUR SOC PHIL
การวิเคราะห์และอภิปรายงานวิจัยปัจจุบันในสาขาปรัชญาสังคมที่ลึกซึ้งและมีความคิดริเริ่ม
An analysis of and discussion on selected current original works which deal in depth with topics from social philosophy.

2207853 สัมมนางานวิจัยทางปรัชญาตะวันออกในปัจจุบัน 3 (3-0-9)

Seminar on Current Research in Eastern Philosophy
SEM CUR EAST PHIL
การวิเคราะห์และอภิปรายงานวิจัยปัจจุบันในสาขาปรัชญาตะวันออกที่ลึกซึ้งและมีความคิดริเริ่ม
An analysis of and discussion on selected current original works which deal in depth with topics from eastern philosophy.

2207854 สัมมนางานวิจัยเรื่องคัดสรรทางปรัชญาในปัจจุบัน 3 (3-0-9)

Seminar on Current Research in Selected Topics in Philosophy
SEM CUR SEL TOP
การวิเคราะห์และอภิปรายงานวิจัยปัจจุบันในหัวข้อเฉพาะทางปรัชญาที่ลึกซึ้งและมีความคิดริเริ่ม
An analysis of and discussion on selected current original works which deal in depth withselected topics in philosophy.

2207978 เอกัตศึกษา 3 (0-0-12)

Individual Study INDIV STUDY
หัวข้อพิเศษตามความสนใจของนิสิตเป็นรายบุคคล
Special topics according to each student’s interest.