ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ ได้เริ่มสอนวิชาปรัชญาในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 สำหรับ นิสิตคณะอักษรศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ที่เลือกเป็นหมวดวิชาหนึ่งในสามหมวดวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ ในคณะ โดยมีฐานะเป็น “หน่วยวิชาปรัชญา”   ต่อมาในปี พ.ศ.2510 ได้เปิดวิชาปรัชญาเบื้องต้นเป็นรายวิชาเลือกสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1
ในปี พ.ศ 2514 มีการจัดตั้ง “แผนกวิชาปรัชญา” ขึ้น และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นวิชาเอกซึ่งทำไปพร้อมกับการปรับปรุงโครง สร้างหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 เป็นต้นมา ในปี พ.ศ.2522 ได้เปลี่ยนการเรียกชื่อจาก “แผนกวิชาปรัชญา”   เป็น  “ภาควิชาปรัชญา”  พร้อมกับภาควิชาอื่น ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ ในด้านหลักสูตร ภาควิชาได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นวิชาเฉพาะสาขาปรัชญาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 จนถึงปัจจุบัน จำนวนนิสิตที่เลือกเป็นวิชาเอกหรือวิชาเฉพาะสาขาปรัชญาอาจมีไม่มากนักเมื่อ เทียบกับสาขาวิชาอื่น แต่ภาควิชาได้ให้บริการวิชาพื้นฐานการศึกษาทั่วไปสายมนุษยศาสตร์แก่นิสิตนอก คณะหลายรายวิชาอย่างสม่ำเสมอ

ภาควิชาปรัชญาได้เปิดสอนระดับปริญญามหาบัณฑิตขึ้นในปี พ.ศ.2514 และดุษฎีบัณฑิตในปี พ.ศ.2530  ทั้งนี้เพราะความต้องการบุคลากรที่สามารถสอน ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับปรัชญาในระดับลึกในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีมากขึ้น หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตมีจุดมุ่งหมายหลักคือการสร้างบัณฑิตที่มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางปรัชญา มีความสามารถในการพิจารณาวิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาปรัชญาต่าง ๆ ในระดับลึก      และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านปรัชญาที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาวงการปรัชญาของประเทศและรองรับความต้องการของสังคมในอนาคต

รายนามหัวหน้าภาควิชาปรัชญา

 1. ศาสตราจารย์ ดร.วิทย์  วิศทเวทย์
  ผู้ก่อตั้งภาควิชา – 31 มีนาคม 2523
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  ณ รังษี
  1 เมษายน 2523 – 31 มีนาคม 2525
 3. ศาสตราจารย์ กีรติ  บุญเจือ
  1 เมษายน 2525 – 31 สิงหาคม 2527
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.มารค  ตามไท
  1 กันยายน 2527 – 15 ตุลาคม 2529
  (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา   15 ตุลาคม 2529 – 26 พฤศจิกายน 2529)
 5. ศาสตราจารย์ ปรีชา  ช้างขวัญยืน
  27 พฤศจิกายน 2529 – 30 กันยายน 2531
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุกฤษฎ์  แพทย์น้อย
  1 ตุลาคม 2531 – 30 กันยายน 2535
  (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา 30 กันยายน 2535 – 28 มกราคม 2536)
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.มารค  ตามไท
  29 มกราคม 2536 – 14 ตุลาคม 2539
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  สถาอานันท์
  15 ตุลาคม 2539 – 30 กันยายน 2541
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุม  อังกูรโรหิต
  (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา 1 ตุลาคม 2541 – 29 ตุลาคม 2541)
  ตุลาคม 2541 – 29 ตุลาคม 2545
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริเพ็ญ  พิริยจิตรกรกิจ
  30 ตุลาคม 2545 – 31 ตุลาคม 2549
 11. รองศาสตราจารย์เนื่องน้อย บุณยเนตร
  (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา  1 พฤศจิกายน 2549 – 21 ธันวาคม 2549)
  22 ธันวาคม 2549 – 21 ธันวาคม 2553
 12. อาจารย์ธิดาวดี สกุลโพน
  22 ธันวาคม 2553 – 30 กันยายน 2555
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนิษฐ์ ศิริจันทร์
  1 กันยายน 2555 – 31 กรกฎาคม 2559
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์
  (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา  1 สิงหาคม 2549 – ปัจจุบัน)

 

พันธกิจของภาควิชา

พันธกิจของภาควิชาปรัชญาซึ่งเป็นหน่วยงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แก่การ จัดการเรียนการสอนวิชาปรัชญาในระดับอุดมศึกษา ที่แสดงความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างองค์ความรู้ใหม่และเผยแพร่องค์ความรู้ในสาขาต่าง ๆ ของวิชาปรัชญา

 

จุดมุ่งหมายของภาควิชา

ภาควิชาปรัชญา มีจุดมุ่งหมายดังนี้

1. ผลิตบัณฑิตสาขาปรัชญาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาปรัชญา มีความสามารถในการพิจารณา วิเคราะห์ วิจารณ์ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง
2. ให้บริการวิชาพื้นฐานโครงการศึกษาทั่วไปในหมวดมนุษยศาสตร์
3. เป็นผู้นำในการสร้างและถ่ายทอดความรู้สาขาต่าง ๆ ของวิชาปรัชญาให้แก่ผู้สนใจนอกภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์