Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
about us

 

 

 

 

 

หน้าแรก หลักสูตร   หลักสูตรปริญญาเอก

ปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต)

ปริญญาเอก 7 สาขาวิชา

  1. ภาษาไทย
  2. ประวัติศาสตร์
  3. ปรัชญา
  4. ภาษาศาสตร์
  5. ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
  6. ภาษาเยอรมัน
  7. วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ (สหภาควิชา)