Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
about us

 

 

 

 

 

หน้าแรก ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา  Admission นิสิตปริญญาตรี

Admission นิสิตปริญญาตรี

ข้อมูลการรับเข้าศึกษาของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558

********************

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. รับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว หรือเทียบเท่า
 2. GPAX
  2.1 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
  2.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 1. สาขาวิชาอักษรศาสตร์ รับจำนวน 250 คน ใช้คะแนนสอบดังนี้ :-
  1. คะแนนของวิชาสามัญ 7 วิชา ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
  คณะอักษรศาสตร์ ใช้ 3 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา (แต่ละวิชามีค่าน้ำหนักร้อยละ 25)
  2. คะแนน PAT ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 25 (ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาอาหรับ ภาษาบาลี)
 2. สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จำนวน 15 คน ใช้คะแนนสอบดังนี้ :-
  1. คะแนนของวิชาสามัญ 7 วิชา ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
  คณะอักษรศาสตร์ ใช้ 3 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา (แต่ละวิชามีค่าน้ำหนักร้อยละ 25)
  2. คะแนน PAT 1 (คณิตศาสตร์) ร้อยละ 25

-------------------------------------------------------------------------------------------

องค์ประกอบและค่าน้ำหนัก ของวิธีรับตรง (ปกติ)

องค์ประกอบ ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ)

วิชาสามัญของ สทศ. (ใช้ 3 วิชา) ดังนี้

 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • สังคมศึกษา

 
25
25
25

PAT ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาอาหรับ ภาษาบาลี)

25

PAT 1 (คณิตศาสตร์ )

* ดูรายละเอียดการรับสมัคร จาก www.act.chula.ac.th และ www.admissions.chula.ac.th

-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลการรับเข้าศึกษาของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในระบบ Admissions กลาง ปีการศึกษา 2558

********************

จำนวนรับ 60 คน รายละเอียดดังนี้ :-

1. สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเ (พื้นฐานวิทยาศาสตร์) 10 คน
2. สาขาวิชาอักษรศาสตร์ (พื้นฐานวิทยาศาสตร์) 50 คน

ใช้คะแนน :-

1. GAT (ความถนัดทั่วไป)
2. PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)

องค์ประกอบและค่าน้ำหนัก

องค์ประกอบ ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ)
GPAX 20
O-NET 30
GAT 30
PAT 1 (คณิตศาสตร์) 20

* ดูรายละเอียดการรับสมัครของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท) ได้ที่ www.cuas.or.th

 
 
See Also
นิสิตปัจจุบัน
เกี่ยวกับคณะอักษรศาสตร์