Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
about us

 

 

 

 

 

หน้าแรก บริการวิชาการ   คณาจารย์ที่ได้รับเชิญเป็นกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ

คณาจารย์ที่ได้รับเชิญเป็นกรรมการวิชาการ/ วิชาชีพ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายวิชา LCCD 633 Seminar: Translation หัวข้อเรื่อง Meet the member of the Editorial Board, New Voices in Translation Studies, IATIS
  แก่นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา (หลักสูตรปกติ)
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ ห้องบรรยาย 314 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรในการประชุมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการแสวงหาและใช้เครื่องมือต่างๆ
  เพื่อการให้การบริการ “อภิมหาข้อมูล” (Big Data) ภายใต้หัวข้อ “Sources and Tools For Big Data Services”
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 207 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน
 • รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก
  เป็นวิทยากรการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "เอกลักษณ์ร่วมในวรรณกรรมอาเซียน"
  จัดโดย สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2559
  ณ โรงละครวังหน้ากรุงเทพฯ
 • อาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง ภาควิชาภาษาตะวันออก
  เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ก้าวต่อไปหลังประชาคมอาเซียน 2559 มิติทางด้านการศึกษา"
  เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
  จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร
 • อาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ภาษาเกาหลี
  และร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ภาษาเกาหลี ระดับมัธยมศึกษา
  ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • อ.ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้รับเชิญจากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  เป็นอาจารย์พิเศษ หัวข้อ "สถานะการศึกษาเรื่อง "เพศสภาพ" ในทางประวัติศาสตร์"
  ในรายวิชา ปศ 405 สัมมนาประวัติศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
  ณ ห้อง 11-902 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากโครงการปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา TE 719: Corpus Analysis in English Language Teaching
  ในหัวข้อ Corpora, Phraseology and Pedagogy
  ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากโครงการปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา TE 719: Corpus Analysis in English Language Teaching ในหัวข้อ How to build a corpus?
  ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากโครงการปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา TE 719: Corpus Analysis in English Language Teaching
  ในหัวข้อ Combining corpus linguistics and discourse analysis for English language teaching
  ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • อาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกาหลี (พ.ศ.2559)
  ให้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • อาจารย์ศันสนีย์ เอกอัจฉริยา ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ภาษาแมนดารินไต้หวันกับแมนดารินแผ่นดินใหญ่"
  ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 11.15-12.15 น. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • อาจารย์กิตติพงศ์ บุญเกิด ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ค่านิยมและจริยธรรมพราหมณ์-ฮินดูและพุทธศาสนา"
  ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 13.30-17.30 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ได้รับเชิญจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  โดยมีวาระดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2561
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ได้รับเชิญจากกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
  เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ "ความรู้และพื้นฐานสําคัญในการแปล" เพื่อพัฒนาทักษะการแปล
  ให้แก่กำลังพลของกองทัพไทย เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
  ณ กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์
  และอาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  เป็นวิทยากรในโครงการบริการวิชาการแก่สังคม "โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร"
  ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-15.30 น.
  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรบรรยาย
  ในโครงการอบรมเรื่อง "บทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล"
  ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-17.00 น.
  ณ ห้องประชุมพรหมโยธี อาคาร 19 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากเจแปนฟาวน์เดชั่น เป็นวิทยากรพิเศษ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "จุดประสงค์การเรียนการสอนกับการประเมินผล"
  ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-16.30 น. ณ ห้องเรียน D-E เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “อารยธรรมอินเดีย”
  ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นูรีดา หะยียะโกะ ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
  รายวิชา Communicative Melayu 1 และ Communicative Melayu 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2558
  ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. (บรรยายวิชาละ 48 ชั่วโมง)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
  และอาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ “ห้องสมุดยุคใหม่ : สังคมอาเซียน สังคมออนไลน์”
  เวลา 08.00-10.00 น. และ หัวข้อ “ความเป็นสากลและความเป็นอาเซียนของบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” เวลา 10.00-12.00 น.
  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2559
  เพื่อปรึกษาหารือและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกัลปพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร เรื่อง "การลักลอกทางวิชาการในบริบทของการวิจัย (Plagiarism in Academic Research)"
  ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-12.00 น.
  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ประธานหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
  ได้รับเชิญจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นผู้อ่านและประเมินโครงการทุนพัฒนานักวิจัยจำนวนหนึ่งโครงการ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ประธานหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ “เทคนิคการอ่านและการตีความกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ”
  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-18.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ประธานหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
  ได้รับเชิญจากฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายร่วมกับคุณสุวิทย์ อินทรเฉลิม
  VP ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ของธนาคารกรุงเทพ ในหัวข้อ “พบนักเขียนซีไรต์ ปี 2558 จาก 10 ชาติ”
  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 29 อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ประธานหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
  ได้รับเชิญจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินรายการการอ่านบทกวีนิพนธ์อาเซียน “The Breath of ASEAN”
  โดยนักเขียนรางวัลซีไรต์ประจำปี 2558 จาก 10 ประเทศ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00-21.00 น.
  ณ วังสวนผักกาด โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร เป็นประธาน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นกรรมการตัดสินการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
  ในงาน RSU Japanese Fair 2015 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.30-16.30 น.
  ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อาจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ ภาควิชาภาษาตะวันออก
  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการสนทนาภาษาอาหรับในโรงพยาบาลเวชธานี
  ในวันที่ 4, 11, 18 และ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-17.00 น.
  ในวันที่ 12, 14 และ 15 มกราคม 2559 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงพยาบาลเวชธานี
 • อาจารย์กิตติพงศ์ บุญเกิด ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง “เรือไทย เรือเขมร และลอยกระทงหลากวัฒนธรรม”
  เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
 • อาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญไปนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “A Study on the Acquisition of Korean Reason Cause Connective Expressions by Thai Learners of Korean: With Reference to Syntactic-Semantic Complexities and Pragmatic Features”
  ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยได้รับทุนวิจัยจากคณะอักษรศาสตร์
 • อาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญไปนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “แนวทางพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเกาหลีศึกษาในประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา”
  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558
 • อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากมูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรการอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
  ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2559 ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานธรรมกาญจนา จังหวัดกาญจนบุรี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
  ได้รับเชิญจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับพม่า”
  ในวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ วัดลุ่ม อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เข้าร่วมเสวนา “ถอดรหัสภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์ไทย”
  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00-12.30 น.
  ณ เวทีกลาง ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 • อาจารย์ ดร.ดินาร์ บุญธรรม ภาควิชาประวัติศาสตร์
  ได้รับเชิญจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นวิทยากรบรรยายนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 วิชาไทยศึกษา ในการทัศนศึกษา
  ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-17.30 น.
 • ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ดำเนินโครงการอบรมนักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทยเพื่อเป็นครูภาษาไทย
  ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยชั้นปีที่ 4
  ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศซึ่งใกล้สำเร็จการศึกษาและจะไปประกอบวิชาชีพครูภาษาไทยต่อไป
  และเป็นวิทยากรโครงการดังกล่าวฯ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา 411 466 วรรณกรรมอาเซียนกับภูมิภาคศึกษา
  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
  ณ ห้อง อ.50-202 อาคาร 50 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา 411 742 สัมมนาวิทยานิพนธ์
  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • อาจารย์ ดร.มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์ ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์พิเศษระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  วิชา ท.624 ภาษาตะวันตกในภาษาไทย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30-12.30 น.
  ณ อาคารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • รองศาสตราจารย์จารุณี หงส์จารุ ภาควิชาศิลปการละคร
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอาจารย์พิเศษรายวิชา MSTR 216 การออกเสียงและสนทนา 3 (Diction and Speech lll) ภาคการศึกษาที่ 2/2558
  ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-14.50 น.
  ณ ห้อง D511 อาคารภูมิพลสังคีต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รองศาสตราจารย์จารุณี หงส์จารุ ภาควิชาศิลปการละคร
  ได้รับเชิญจากสำนักงาน ก.พ. เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการเพื่อการสื่อสารที่สร้างสรรค์
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างพลังความรักความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวของสำนักงาน ก.พ.
  และสร้างเครือข่ายการทำงานเป็นทีมระหว่างข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.30-16.30 น. ณ สำนักงาน ก.พ.จังหวัดนนทบุรี
 • อาจารย์สถาพร อรุณวิลาศ หน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย
  ได้รับเชิญจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษภาคสนาม
  วิชา PA 596 สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ ณ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสระแก้ว
 • อาจารย์หัตถกาญจน์ อารีศิลป ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการตัดสินการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559
  ประเภทบทกวี และเรื่องสั้น เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นกรรมการประเมินผลการศึกษา
  เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30-16.30 น.
  ณ ห้องประชุมเข็มแดง คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ (อาคาร 7 ชั้น 1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารสารสนเทศศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
  เป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง “ห้องสมุดดิจิทัล : ประสบการณ์และข้อพึงระวัง (Digital Library: Best Practice and Pitfall)”
  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นกรรมการสอบโครงการดุษฏีนิพนธ์
  เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 1608 อาคารบริหาร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะการจัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รองศาสตร์จารย์ ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้บรรยายพิเศษรายวิชา อศ.453 สัมมนาประเทศศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  ให้แก่นักศึกษาในโครงการฯ ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • อาจารย์กิตติพงศ์ บุญเกิด ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในโครงการศิลป์เสวนาพิเศษ ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ในงานเสวนาเรื่อง "ลอยกระทง เรือพระราชพิธี วัฒนธรรมน้ำร่วมราก" ในหัวข้อ "เรือไทย-เรือเขมร และลอยกระทงหลากวัฒนธรรม"
  เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-15.00 น.
 • อาจารย์กิตติพงศ์ บุญเกิด ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการ ASEAN-India Student Exchange Programme 2015 ณ สาธารณรัฐอินเดีย จำนวน 25 คน
  โดยฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน ศูนย์วิจัยการประมวลผลภาษาและวัจนะ
  ได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐก ในหัวข้อ “English Education for the Second Decade of the 21st Century”
  ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th International Conference of the Pan-Pacific Applied Linguistics Association
  ชื่อการประชุม “English Language Education Policy and Practice: Asian Perspective” ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2558
  ณ Korea University กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
  และให้เข้าร่วมอภิปรายใน Symposium หัวข้อ “English Education Policies and Practices in Asia”
  ร่วมกับตัวแทนจากประเทศ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีในงานเดียวกันนี้
  นอกจากนี้หลังการประชุม ภาควิชาภาษาศาสตร์ Korea University ยังได้เชิญให้ไปบรรยายในหัวข้อ Language Processing and Language Learning
  ซึ่งเป็นสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่คณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาศาสตร์ Korea University อีกด้วย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลลา วิลัยทอง ภาควิชาประวัติศาสตร์
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
  ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00-12.00 น.
  ณ ห้อง ศศ.217 ชั้น 2 ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “กลวิธีการสอนวรรณคดี”
  ในโครงการอบรมนักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทยเพื่อเป็นครูภาษาไทย
  ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา 411 742 วิทยานิพนธ์
  เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา 411 466 วรรณกรรมอาเซียนกับภูมิภาคศึกษา
  ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง อ.50-202 อาคาร 50ปี
  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง ปัทมะลางคุล ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์
  ให้แก่นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น.
  ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อบรรยาย "การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ : ปฐมบท"
  ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2558เวลา 9.00-16.00 น.
  ณ ห้องประชุม 233 อาคารสัมมนา 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ ทิศทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ
  และติดตามผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อาจารย์ ดร.ดินาร์ บุญธรรม ภาควิชาประวัติศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำ “สารคดีชุดพระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา”
  เพื่อเป็นสื่อเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับเด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไป โดยมีกำหนดออกอากาศเป็นปฐมฤกษ์
  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี ช่อง 34
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ภาควิชาปรัชญา
  ได้รับเชิญจากสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิด
  ล เป็นอาจารย์พิเศษสอนบรรยายวิชา LCCS 510 วิชา PRINCIPLE CONCEPTS IN CULTURAL STUDIES
  หัวข้อเรื่อง “แดร์ริดา:การรื้อสร้าง (Deconstruction)” แก่นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาโท
  สาขาวิชาวัฒนธรรมการศึกษา (หลักสูตรปกติ) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น.
  ห้อง 316 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซียมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ ภาควิชาปรัชญา
  ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  เป็นอาจารย์พิเศษสอนบรรยายวิชา Ph212 ปรัชญาจีน หัวข้อเรื่อง "ปรัชญาเมิ่งจื่อ"
  ในวันที่ 17 และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง 268 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ ภาควิชาปรัชญา
  ได้รับเชิญจากวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์พิเศษสอนบรรยายวิชา ปก. 337 อภิปรัชญา
  หัวข้อเรื่อง "Time" และ "Concept" แก่นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  ในวันที่ 18 และ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง 802 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
 • รองศาสตราจารย์จารุณี หงส์จารุ ภาควิชาศิลปการละคร
  ได้รับเชิญจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยสมัยสามัญ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2558
  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องพระคุณ ตึกอำนวยการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ในงาน "มหกรรมญี่ปุ่น รังสิต ครั้งที่ 8" (RSU Japanese Fair 2015)
  ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไซมอน เจ.พี.ไรต์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษของสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ เป็นระยะเวลา 1 ปี
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
 • อาจารย์กิตติพงษ์ บุญเกิด ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจอินเดีย และมารยาทไทยในสังคมต่างประเทศ"
  เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00-16.30 ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน
 • รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษา ในหัวข้อ "วรรณกรรมเวียดนามและภาพสะท้อนสังคมเวียดนาม"
  ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากชมรมบรรณารักษ์ สถาบันอุดมศึกษา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ห้องสมุดดิจิทัล และกฎหมายลิขสิทธิ์" ในการประชุมวิชาการ ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา
  ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00-16.15 น.
  ณ ห้องประชุมชั้น 7 สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ ภาควิชาภูมิศาสตร์
  ได้รับเชิญจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
  เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อเรื่อง "แนวทางในการศึกษาด้านการจัดการพื้นที่เมืองด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (Cellular Automata)"
  ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกภูมิสารสนเทศ
  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องภาควิชาภูมิศาสตร์ ชั้น 9 อาคาร ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ภาควิชาประวัติศาสตร์
  ได้รับเชิญจากหอภาพยนตร์ฯ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรในกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา "บทเรียนจากค่ายกักกันนาซี”
  ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558
 • อาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการและ Korean Education in Thai-land
  เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “อาหาร เครื่องแต่งกายและที่อยู่อาศัยของชาวเกาหลี”
  ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษาแก่ครูโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
 • รองศาสตราจารย์ปรีมา มัลลิกะมาส ผู้อานวยการศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การทาวิจัยด้านการแปล"
  ให้กับสาขาภาษาอังกฤษและการแปล คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
  เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 5506 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • อาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ 'ชีวิตนักเรียนไทยในสาธารณรัฐเกาหลี'
  ในงานแนะแนวการศึกษาต่อที่สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558
 • ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ภาควิชาประวัติศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในกิจกรรมการบรรยาย
  เรื่อง “Love in the Archives? Reading Courtship Letters in Georgian England, c.1700 - 1800”
  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558
 • อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ ธีรพจนี ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาตะวันออก)
  คณะมนุษยศาสตร์ รายวิชาสัมมนา (seminar) ในหัวข้อ "กระบวนการวิจัยสายภาษาศาสตร์"
  ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง 404 อาคารมนุษยศาสตร์ เวลา 9.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านและประเมินบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
  ของงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2559
  (The National and International Graduate Research Conference 2016)
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาห้องสมุดของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  เพื่อให้เกียรติในการให้ข้อเสนอแนะ การจัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
  ให้แก่ผู้บริหารหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น.
  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานข้าราชการรัฐสภาสามัญประเภทวิชาการ
  ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 คน
  ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2558
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญเป็นกรรมการวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำหรับปีการศึกษา 2558
 • อาจารย์กิตติพงศ์ บุญเกิด ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ รายวิชา CONTEMPORARY INDIA AND INDIAN SOCIETY
  ให้แก่นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น.
 • อาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ภาควิชาภาษาตะวันออก
  เป็นวิทยากรในการจัดสัมมนาอาจารย์ ของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ในระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2558 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี
 • อาจารย์ ดร.วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากสมาคมครูภาษาฝรั่งเศส บรรยายหัวข้อ “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำนวนฝรั่งเศส”
  ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยนครพนม ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  พร้อมกับเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม
  ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นคณะกรรมการฟื้นฟูสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
  ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
 • อาจารย์ ดร.วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส เป็นวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญตรวจสื่อการสอน
  ในการประชุมสัมมนา “การจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส เพื่อวิทยาการและขยายผลการจัดการเรียนกาษาฝรั่งเศสระดับภูมิภาค BELC-ASEAN”
  ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณี อุดมศิลป ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
  วิชา ฝป.632 การอ่านวรรณกรรมเชิงวิเคราะห์ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย รวม 3 ครั้ง
  ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากสำนักศาลยุติธรรม เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเป็นล่าม”
  ในโครงการฝึกอบรมล่ามภาษาต่างประเทศ ที่ปฏิบัติหน้าที่ล่ามให้แก่ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม (ครั้ง3 ที่ 2) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
 • อาจารย์ ดร.วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส เป็นวิทยากรในการจัดประชุมสัมมนา “การจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อวิทยาการ และขยายผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนภาษาฝรั่งเศสระดับภูมิภาค BELCASEAN” ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา EG 610 Applied Linguistics in English Language Studies ในหัวข้อ “Discourse Analysis และ Critical Discourse Analysis”
  ในวันอาทิตย์ที่ 13, 20, 27 กันยายน และ 4 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของภาษา” ให้นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาไทย ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  ได้รับเชิญจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ วิชาไทยศึกษา (HI 2001)
  ในหัวข้อเรื่อง “ภาษาและวรรณคดีไทย: การสืบสานทางวัฒนธรรม” ให้แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 จำนวน 213 นาย
  ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
 • อาจารย์กิตติพงศ์ บุญเกิด ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น.
  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับคำสั่ง ให้เป็นผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เข้าร่วมการประชุมประเมินผลการดำเนินโครงการ AIMS “Follow-up on ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme”
  โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา
  (SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development)
  ระหว่างวันที่ 23-28 สิงหาคม 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์
  และอาจารย์ Albert Bosch ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนโครงการค่ายอบรมภาษาและวัฒนธรรมสเปน
  ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2558 ณ คำแสดริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
 • อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ข้อคิดจากงานล่าม”
  ในงานสัมมนาระดับชาติด้านการแปลภาษาฝรั่งเศส
  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง 107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • อาจารย์ ดร.วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กลวิธีการแปลชื่ออาหารไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส”
  ในงานสัมมนาระดับชาติ ด้านการแปลภาษาฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558
  ณ ห้อง 107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอภิปรายร่วมในหัวข้อ "การจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ที่คุณภาพ:ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี"
  ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 9.00-10.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนแวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น
  ในการประชุมสัมมนาระดับชาติ การจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย
  หัวข้อ "มองอนาคตการจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์: โอกาสและความท้าทาย"
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ์ ภาควิชาภาษาตะวันออก
  เป็นวิทยากรงานสัมมนาของ ชมรมล่ามและนักแปลภาษาญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย
  หัวข้อการสัมมนา "เทคนิคการแปลวรรณกรรม เส้นทางสู่การเป็นนักแปลญี่ปุ่น-ไทย"
  ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00-14.00 น. ณ ห้อง A-601 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นูรีดา หะยียะโกะ ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นผู้บรรยายรายวิชา อศ.282 ภาษามาเลเซียระดับต้น 1 และ อศ.382 ภาษามาเลเซียระดับกลาง
  ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2558
  ทุกวันศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • อาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ภาควิชาภาษาตะวันออก
  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศญี่ปุ่น"
  ในงาน "JEDUCATION FAIR" งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 27
  ของศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
  ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 12.00-13.30 น. ณ โรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิท
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
  เป็นวิทยากรในการอบรมหัวข้อเรื่อง "การลักลอกทางวิชาการ (Plagiarism) และ ประเด็นทางลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลงานทางวิชาการ"
  ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 502 อาคาร 80 ปี เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญเป็นกรรมการจัดการอบรม และเป็นพิธีกรในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4
  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยมีศาสตราจารย์ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาฯ
  เป็นประธานในพิธีเปิด และนายชวน หลีกภัย ศิษย์เก่าภูมิพลังแผ่นดินฯ รุ่นที่ 1 เป็นผู้กล่าวปาฐกถานำ
  หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารของหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ และผู้บริหารภาคเอกชน
  ระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2558
 • ศาสตราจารย์ ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจาก The Japan Foundation ประเทศญี่ปุ่น เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยบทละครโน
  และให้คำปรึกษาการทำวิจัยแก่นักศึกษาด้านญี่ปุ่นศึกษา จากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
  ในโครงการ The Japan Foundation Summer Institute ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2558
  ณ Doshisha University Retreat Center จังหวัดฌิงะ ประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นูรีดา หะยียะโกะ ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้บรรยายในการเรียนการสอน
  ของโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
  ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
  ได้รับเชิญบันทึกเทปโทรทัศน์ เรื่อง “คุณค่าของพระไตรปิฎก” เพื่อฉายขึ้นจอโทรทัศน์ของสำนักงานวิทยทรัพยากร
  ในงานเปิดเล่มเล่าเรื่อง “พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐออนไลน์” เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร
 • อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
  ได้รับเชิญบันทึกเทปโทรทัศน์ เรื่อง “การปฏิรูปพระพุทธศาสนา: การตีความพระไตรปิฎก” เพื่อเผยแพร่ในวันอาสาฬหบูชา
  ในรายการ Wisdom Talk สถานีโทรทัศน์ RSU Wisdom TV ของมหาวิทยาลัยรังสิต ทางช่อง 209(PSI) ช่อง 252(GMMZ) ช่อง 183 (DTV) และช่อง 182EMC (BIG4)
 • อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
  จัดบรรยายเชิงวิเคราะห์ “หนังสือชุดธรรมโฆษณ์ ของพุทธทาสภิกขุ” มีทั้งหมด 61 เล่ม
  ในรายการ “ศาสน์สร้างสุข” ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในช่วงเข้าพรรษานี้
  ผู้สนใจสามารถติดตามฟัง ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 8.00-8.15 น.
 • รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญเป็นล่ามภาษาไทย-เวียดนาม ให้แก่นายกรัฐมนตรีเวียดนาม คณะรัฐมนตรี และคณะผู้แทนไทย
  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ในการมาเยือนประเทศไทยและการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการ ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 3
  ของนายเหวียน เติ‰น สุง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม และคณะ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นูรีดา หะยียะโกะ ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ให้เข้าร่วมประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษามลายู ฉบับหลังประชาพิจารณ์
  โดยมีการประชุมเดือนละ 6 ครั้ง คือ วันพุธทุกสัปดาห์ และวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
  เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 304 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 • อาจารย์ ดร.สมพรนุช ตันศรีสุข ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากหน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ประเพณีและพิธีกรรมในทัศนะของพระพุทธศาสนา"
  ในวันพฤหัสบดีที่ 17กันยายน 2558 เวลา 13.00-16.00 ณ ห้อง 304 อาคารบรมราชกุมารี
 • อาจารย์กิตติพงศ์ บุญเกิด ภาควิชาภาษาตะวันออก
  รับเชิญจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอาจารย์พิเศษรายวิชา วรรณคดีฮินดีคัดสรร ภาคการศึกษาต้น ปี 2558
  ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.45-18.20 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรดา จิตรกร ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้บรรยายหลักในหัวข้อ “ASEAN Englishes and EIL Perspectives”
  ในงานประชุมวิชาการ The 4th LITU International Graduate Conference
  เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.15-10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรดา จิตรกร ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับคัดเลือกเพื่อไปนำ เสนอผลงานวิจัยหัวข้อ “What is happening to ‘What was happened?”
  ในงานประชุมวิชาการ 6th Biennial International Conference on the Linguistics of Contemporary English (B-ICLCE 6)
  ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2558 ณ University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา
  โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ และหลักสูตรสหสาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เทคนิคการเป็นล่ามแปล”
  ในโครงการฝึกอบรมล่ามแปล สำหรับระบบงานยุติธรรมและกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธินักท่องเที่ยว
  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • อาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญให้เข้าร่วมอบรม Japanese Language Teaching Workshop 2015
  ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2015 ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
  ทั้งนี้อาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ได้นำเสนอผลงานเรื่อง “50 ปี พัฒนาการหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ในระหว่างการอบรมด้วย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เป็นบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำวารสารอินฟอร์เมชั่น เพื่อเป็นที่ปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะต่อกองบรรณาธิการในการพัฒนาวารสาร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ ภาควิชาภูมิศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ) เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อเรื่อง "Cellular Automata in GIS"
  ในงานฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ และการสร้างแบบจำลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.35-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3 อาคารสถาบัน วิทยาการอากาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรในหัวข้อ
  "ลิขสิทธิ์กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ"
  เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00-11.30 น.
  ณ ห้องจุไรรัตนศิริมาน ตำหนักสมเด็จ ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรโครงการสัมมนาวิชาการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558
  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558
  เรื่อง "Go Forward Together: Get to Know More for Quality Services"
  บรรยายในหัวข้อ "ความเสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธ์ของห้องสมุดและผู้ใช้สารสนเทศ" ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 14.45-16.00 น.
  และบรรยายในหัวข้อ "บทบาทของห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการวิจัย" ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-14.30 น.
  ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
  ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี พญาไท
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นวิทยากรโครงการสัมมนา เรื่อง “บรรณารักษ์ยุคไอที”
  ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องบุษยรัตน์ ชั้น 2 อาคาร 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีติสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก
  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Cross Culture Awareness" (ภาษาญี่ปุ่น)
  ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-11.00 น. ณ บริษัท Isuzu Global CV Engineering Center
 • อาจารย์ ดร.มานพ อาดัม ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
 • อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ปัจฉิมกาลของพระพุทธเจ้าในมหาปรินิพพานสูตร"
  ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 และเรื่อง "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร"
  วันอาสาฬหบูชา พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00-11.30 น.
  ณ สวนอุศมฯ จัดโดยหอพระไตรปิฎกนานาชาติ ร่วมกับสวนอุศมสถานปฏิบัติธรรมสำหรับผู้หญิง
 • อาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากกลุ่มละครบีฟลอร์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "มรดกทางศิลปะจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
  ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง B-floor สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซอยสุขุมวิท 55
  งานบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของ WW101 ละครแนวฟิสิคัลเธียเตอร์ร่วมรำลึกครบรอบ 101 ปี
  โศกนาฏกรรมแห่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งผ่านมุมมองของศิลปินรุ่นใหม่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0891674039 website: www.bfloortheatre.com
 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อําภา โอตระกูล ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงเบอร์ลิน
  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Der siamesische König in Deutschland 1907” ให้สมาคมนักการทูตนานาชาติ
  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  และได้อ่านบทพระราชนิพนธ์ “ไกลบ้าน” ฉบับแปลเป็นภาษาเยอรมันให้ในงาน “Klassik im Kloster”
  ตามคําเชิญของกงสุลกิตติมศักดิไทยประจํารัฐ Baden-Württemberg ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ณ เมือง Bad Herrenalb
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สุวรรณระดา ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์
  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศศ. 217 อาคารคณะศิลปศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีติสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ
  เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยายวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นูรีดา หะยียะโกะ ภาควิชาภาษาตะวันออก
  เป็นวิทยากรอบรมภาษามลายูถิ่น ในโครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมและภาษามลายูถถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน
  ระหว่างวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แกรนด์ ฮาเวิร์ด
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นูรีดา หะยียะโกะ ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษามลายู
  เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
 • อาจารย์ ดร.ศศรักษ์ เพชรเชิดชู ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ
  เพื่อพิจารณาหลักสูตรวิชาภาษาจีนฯ ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ ดวงจันทร์ ชั้น 3 อาคารสวัสดิการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
  เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเข็มแดง สํานักคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ และประยุกต์ศิลป์ อาคาร 7 ชั้น 1
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "บทบาทของห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการวิจัย"
  ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี พญาไท
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจาก A-LIEP Secretariat เป็น Program Committee
  ในงาน The 6th International Conference on Asia-Pacific Library and Information Education and Practice ASIA-PACIFIC LIS: EXPLORING UNITY AND DIVERSITY
  ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสํานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม เรื่อง "ลิขสิทธิในบริบทของนักวิจัยและผู้ให้บริการสารสนเทศ"
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารศึกษาเคมีปฎิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
  เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรสารสนเทศ"
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “พระวินัยที่คฤหัสถ์ควรรู้” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 เวลา 8.00-17.00 น.
  ณ สวนอุศมฯ จัดโดยหอพระไตรปิฎกนานาชาติ ร่วมกับสวนอุศมสถานปฏิบัติธรรมสําหรับผู้หญิง
 • อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
  ได้รับเชิญจากธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “รู้จักคัมภีร์สําคัญในพระพุทธศาสนา”
  สําหรับวิชา “พุทธบัณฑิตจุฬาฯ สง่างาม” เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
 • อาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากโรงมหรสพทองหล่อ Thonglor Art Space เป็นวิทยากรเสวนาร่วมกับอาจารย์ ดร.สายัณห์ แดงกลม อาจารย์ประจําภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  หลังการแสดงละครเวทีเรื่อง An Epilogue to the Malady of Death
  ซึ่งดัดแปลงและได้รับแรงบันดาลใจจากงานเขียนของมาร์เกอริต ดูราส นักเขียนสตรีชาวฝรั่งเศสผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลกในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20
  ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2558 ภายหลังการแสดงรอบเวลา 15.00 น.
  ณ โรงมหรสพทองหล่อ Thonglor Art Space สุขุมวิท 55 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงมหรสพทองหล่อ Thonglor Art Space โทร. 095-924-4555
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบทพระราชนิพนธ์แปลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เรื่อง “ขบวนการนกกางเขน” ที่ทรงแปลจากวรรณกรรมเยาวชนภาษาฝรั่งเศส เรื่อง “Rossignols en Cage”
  ของ Madeleine Treherne โดยทรงใช้พระนามแฝง “แว่นแก้ว”
  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และได้รับเชิญให้ร่วมชมการแสดงอุปรากรเฉลิมพระเกียรติฯ “ขบวนการนกกางเขน”
  ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 19.00 น. ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  ได้รับเชิญจากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เป็นวิทยากรอภิปราย
  เรื่อง “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” ในโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด”
  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ณ โรงแรมคำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ ภาควิชาภาษาตะวันออก
  เป็นวิทยากรพิเศษ ในการประชุมเครือข่ายการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมหาวิทยาลัย
  ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 9.30-15.30 น. จัดโดยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 • อาจารย์กิตติพงศ์ บุญเกิด ภาควิชาภาษาตะวันออก
  เป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โยคะเพื่อสุขภาวะแบบองค์รวม (Yoga for the Holistic Well-Being)"
  เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
  จัดโดยศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ International Center for Cultural Studies (Thailand)
 • อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอาจารย์พิเศษในการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
  ระหว่างวันที่ 12 มกราคม ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
 • อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากมูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
  ระหว่างวันที่ 2-14 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานธรรมโปราโณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • อาจารย์ ดร.วรรณชัย คำภีระ และอาจารย์ ดร.วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสระดับภูมิภาค BELC-ASEAN
  จัดโดยฝ่ายความร่วมมือและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย
  ร่วมกับศูนย์การเรียนการสอนนานาชาติ (CIEP) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศฝรั่งเศส
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย (ATPF)
  ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทมา อัตนโถ อาจารย์สมจิต จิระนันทิพร และอาจารย์ภัคพรรณ ทิพยมนตรี ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ให้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด (focus group)
  เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังฤษ” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
  เพื่อใช้ในการจัดทำหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังฤษฉบับราชบัณฑิตยสภา
  ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
 • อาจารย์ ดินาร์ บุญธรรม ภาควิชาประวัติศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแปลประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นภาษาอังกฤษ
  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 13030 น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
  อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ € ศรีบริสุทธิส€ กุล ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นกรรมการในคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
  ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสถาบันเอเชียศึกษา เป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษ
  เรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: สายสัมพันธ์ทางภาษาและวัฒนธรรมไทย-อินเดีย”
  ในโครงการภารตสัมมนาครั้งที่ 5 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เรื่อง “สายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย-อินเดีย”
  จัดโดยสถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับศูนย์อินเดียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ และโครงการปญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย (เอพีไอ)
  เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.30-10.30 น. ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เรื่อง “ชั่วชีวัน ฉันอ่านได้ ไม่เบื่อเลย”
  ในงานประชุมวิชาการสํานักงานวิทยทรัพยากร ประจําปี 2558 เรื่อง “ก้าวไปด้วยกัน” (Library 2015: Together We Go)
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.30-10.30 น. ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ
  ได้รับเชิญจากกลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ (CICC)
  ให้ร่วมเดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยและเจรจาความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยในมณฑลกวางซี Guangxi Normal University,
  Guangxi University, the Affiliated Middle School of Guangxi University, Guangxi University for Nationalities
  และ Guangxi Overseas Chinese School
  และพบปะหารือกับกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝายวิรัชกิจ เป็นผู้นําคณะ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ จิราสมบัติ ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
  เวลา 8.20-10.30 น. ทุกวันจันทร์ ปีการศึกษา 2558
 • รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก
  เดินทางไปปฏิบัติงานราชการต่างประเทศโครงการนํานิสิตไป Travelling Classroom
  ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 17-26 มิถุนายน 2558
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมและเสนอบทความวิจัยเรื่อง “Avoidance of Lt English Inversion Structures by L1 Thai Learners”
  ในการประชุมนานาชาติ The Magic of Innovation: New Trends in Language Research and Teaching Foreign Languages
  ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2558 ณ MGIMO University เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย
 • อาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "'ข้าพเจ้ามุ่งมาดที่จะศึกษาชีวิตผู้คนในโบฮีเมียเช่นกัน': โฮเซ ริซัลและบทเรียนจากยุโรปกลาง"
  งานบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน "อาเซียนของสามัญชน" งานประชุมประจำปี ศูนย์อาเซียนศึกษา
  จัดระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30-17.30 น.
  ณ ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (University Academic Service Center: UNISERV) \
  สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 085-5325371
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ Digital Literacy
  ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น U1 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  เป็นผู้ร่วมเสวนาเรื่อง “นิราศเมืองแกลง กับ สุนทรภู่ มหากวีไร้พรมแดน” ในงาน “สุนทรภู่สู่สากล ครั้งที่ 2”
  เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์
 • รองศาสตราจารย์อิงอร สุพันธุ์วณิช ภาควิชาภาษาไทย
  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ชุด รัตนวิทยา “วรรณกรรมซีไรต์: คุณค่าด้านการสะท้อนสังคม”
  เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 13.15-16.15 น.
  ณ ห้อง 401/5 อาคารมหาจักรีสิรินธร จัดโดยศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย ร่วมกับภาควิชาภาษาไทย
 • คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย 3 ท่าน ได้รับเชิญจากคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญาสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  เป็นวิทยากรในงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวทางการวิจัยวรรณศิลป์ในภาษาและวรรณกรรมไทย”
  ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2558 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ดังนี้
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข อภิปรายเรื่อง “แนวทางการวิจัยวรรณศิลป์: ปริศนาคําทาย”
  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 9.45-12.00 น.
  ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต อภิปรายเรื่อง “แนวทางการวิจัยวรรณศิลป์ในภาษาภาคกลาง” เวลา 15.00-17.00 น.
  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร อภิปรายเรื่อง “แนวทางการวิจัยวรรณศิลป์ในวรรณกรรมประกอบพิธีกรรม”
  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 13.00-15.30 น.
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การป้องกันการลักลอบบทความทางวิชาการ"
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ ห้อง 318 อาคารไชยยศสมบัติ 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง “การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)” เพื่อการให้บริการของสํานักหอสมุดในศตวรรษที่ 21 (ครั้ง 2)
  ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น.
  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ
  บรรยายชุด "ธรรมะในมังคลัตถทีปนี" ในรายการ "ศาสน์สร้างสุข" ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2558
 • อาจารย์ ดร.มานพ อาดัม ภาควิชาภาษาตะวันออก
  เป็นวิทยากรประจํากลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการ
  "การพัฒนาครูเครือข่ายด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา ปีการศึกษา 2558"
  ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  ได้รับเชิญจากพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวิทยากรอภิปรายการสัมมนาทางวิชาการ
  เรื่อง “เทพรัตน์ศึกษิตพิพิธวัฒนา เทพรัตน์ศึกษาพิพิธภัณฑ์นําสมัย”
  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรําไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพฯ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คารินา โชติรวี
  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรันธรา ศรีอุทัย ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  เป็นกรรมการประเมินผลข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการ
  กลุ่มงานภาษาอังกฤษ สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คารินา โชติรวี ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเสวนาภาษา วัฒนธรรมและปรัชญาชีวิตผ่านภาพยนตร์นานาชาติ
  หัวข้อ “เส้นทางชีวิตแรงงานข้ามชาติผ่านภาพยนตร์อาเซียนร่วมสมัย Ilo Ilo and Isthmus: ความรัก ความหวังและความทรงจํา”
  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-12.00 น.
  จัดโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คารินา โชติรวี ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการเสวนาวิชาการนานาชาติ เรือง “Cultural Dimensions of ASEAN”
  ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. จัดโดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ร่วมกับ College of Liberal Arts, De La Salle University ประเทศฟิลิปปินส์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คารินา โชติรวี ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นผู้บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาโครงการปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
  หัวข้อ “Corpora, Lexicogrammar and Discourse Analysis” วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558
  และหัวข้อ “Corpus stylistics: Bridging the gap between studies in language and fictional prose” วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น.
  ณ ห้อง 3E ชั้น 3 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีติสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ ต่อจากศาสตราจารย์ สุกัญญา สุจฉายา
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดยมีวาระ 2 ปี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมรําไพ เปรมสมิทธ์
  อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
  อาจารย์ ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร
  และอาจารย์เนณุภา สุภเวชย์ ได้รับเชิญจากสํานักหอสมุดแห่งชาติ
  ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ร่วมดําเนินงานประสาน
  และดูแลความเรียบร้อยภายในห้องประชุม การจัดการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2558
  ระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  ได้รับเชิญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นปาฐก เรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับภาษาและวรรณกรรมตะวันออก”
  ในงานปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด “60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  ได้รับเชิญจากชมรมภูมิพลังแผ่นดิน เป็นวิทยากรร่วมเสวนา ในงานปาฐกถาภูมิพลังแผ่นดิน “รัตนะของแผ่นดิน จักรินทร์ราชสุดา”
  เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-17.00 น. ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  ได้รับเชิญจากศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรในการเสวนาวิชาการหัวข้อ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับอินเดีย”
  ในงาน “ศรีสิทธิสาธัน วรชันมบูชา” เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 9.05-10.05 น. ณ ธรรมสถาน จุฬาฯ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  ได้รับเชิญจากคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมปีดินสากล ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กรมพัฒนาที่ดิน
  ร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษประเภททีม หัวข้อ “Healthy Soils for Healthy Life”
  โดยโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 7 สิงหาคม 2558
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ ภาควิชาภูมิศาสตร์
  ได้รับเชิญจากมูลนิธิ สอวน. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ภูมิศาสตร์เมือง” ให้แก่นักเรียนในโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิค
  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ ภาควิชาภูมิศาสตร์
  ได้รับเชิญจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
  วิชา 2303404 FIELD STUDIES IN BIOLOGY เรื่อง “การใช้งาน ArcGIS Online”
  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 16.00-19.00 น.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ ภาควิชาภูมิศาสตร์
  ได้รับเชิญจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
  วิชา 2303622 SYSTEMATICS AND ECOLOGY เรื่อง “การใช้งาน ArcGIS Online”
  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 16.00-19.00 น.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ ภาควิชาภูมิศาสตร์
  ได้รับเชิญจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมการเสวนาในงาน EGAT GIS DAY 2015
  ในหัวข้อ “GIS กับการผลักดันสู่เศรษฐกิจ Digital ในยุค AEC”
  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 09.00-10.30 น. ณ หอประชุม กฟผ. 1 สํานักงานกลาง กฟผ. อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
  เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 13.00-16.30 น.
  ณ ห้อง อ.36-203 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรโครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนการทํางาน
  ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 ณ อาคารการเรียนรู้ทางภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากรเสวนา คุณูปการของวิทยานิพนธ์เรื่อง “ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท”
  ในช่วงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
  ในงานสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 10.30-12.00 น.
  ณ ห้อง 803 ชั้น 8 อาคารจามจุรี 10
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
  ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น.
  ณ ห้องพดด้วง อาคาร 1 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
  ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและเรียบเรียงประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาครั้งที่ 1/2558
  ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 09.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
  อาคารกรมศิลปากร ชั้น 5 ถนนศรีอยุธยา
 • อาจารย์ ดร.วิลลา วิลัยทอง
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการศิลป์เสวนาเรื่อง “ทัณฑะกาลของจิตรภูมิศักดิ์ และผู้ต้องขังการเมือง”
  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 15.00-18.00 น. ณ ห้อง ศศ.รส. 240 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • อาจารย์ ดร.วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในภาค 2 ปีการศึกษา 2557
  วิชา ฝศ. 658 ทฤษฎีและวิธีการสอนภาษาฝรั่งเศสในภาษาต่างประเทศ ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น.
  ณ ห้อง ศศ.316 ตึกคณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • อาจารย์ ดร.วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตอบแบบสอบถาม
  โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะโบราณคดี
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  เป็นกรรมการประเมินผลข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
  กลุ่มงานภาษาอังกฤษ สำนักภาษาต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นกรรมการสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาปริญญาโท
  สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.30-18.00 น.
  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากสำนักงานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะต่อนักศึกษาผู้รับทุนมหาบัณฑิต สกว.
  ในหัวข้อ “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ”
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 เวลา 11.30-12.30 น.
  ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับมอบหมายจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ให้นำนิสิตในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (สหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย
  ร่วมทำกิจกรรมวิชาการ ณ ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2558
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมปีดินสากล
  ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาและเป็นกรรมการตัดสิน
  โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษประเภททีม
  หัวข้อ “Healthy Soils for Healthy Life”
  โดยโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 7 สิงหาคม 2558
 • อาจารย์ไมเคิล แครบทรี ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมปีดินสากล
  ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นกรรมการตัดสิน
  โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษประเภททีม
  หัวข้อ “Healthy Soils for a Healthy Life”
  โดยโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 7 สิงหาคม 2558
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรดา จิตรกร ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากสถาบันภาษา ธรรมศาสตร์
  เป็นผู้บรรยายพิเศษหัวข้อ “Selected Topics in the Inner Carle”
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8, 15, 22 กุมภาพันธ์ 2558
  และวันที่ 1 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรดา จิตรกร ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
  เป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา 2209375 ภาษาในกลุ่มอาเซียน +3
  ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 14.00-16.00 น. ห้อง 504 อาคารบรมราชกุมารี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรดา จิตรกร ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น.
  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • อาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมอภิปรายเรื่อง
  "การทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc research): มุมมองจากสาขามนุษยศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์"
  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 9.30-12.00 น.
  ที่ห้อง 401/18 อาคารมหาจักรีสิรินธร
  การอภิปรายนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดการบรรยายชื่อ "เวทีบัณฑิตศึกษา"
  จัดโดยภาควิชาภาษาศาสตร์และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ร่วมกับฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมครั้งที่ 1/2558
  เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 9.30 น.
  ณ ห้องประชุม (ชั้น 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิติการ
  เรื่อง "การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อการให้บริการของสำนักหอสมุดในศตวรรตที่ 21"
  ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น.
  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ชุณหเรืองเดช ภาควิชาภาษาตะวันออก
  เป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ "พระปรีชาญาณในสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้านการแปลวรรณกรรมจีน"
  ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 9.15-12.00 น.
  ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  จัดโดยศูนย์จีนศึกษาและศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี
  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย
  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "วัฒนธรรมและธรรมเนียมชาวญี่ปุ่นในปัจจุบัน"
  แก่นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ประจำปี 2015 จำนวน 80 คน
  ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น รอบเดือนเมษายน
  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญไปประชุม The 2nd Evaluation Meeting of the AIMS Program at Waseda University
  พร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ด้านวิเทศสัมพันธ์)
  ร่วมกับผู้แทนจากประเทศอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยวาเซดะเป็นเจ้าภาพ
  ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
  ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น.
  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ตึกศูนย์ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Learner Corpora”
  ในรายวิชา TE 719 Corpus Analysis in ELT
  ของโครงการปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
  ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น.
  ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • อาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "ยุโรปและสงครามเย็น: เบ็ดเสร็จนิยมและวิกฤตในยุโรปตะวันออก"
  ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 9.30-12.30 น.
  ณ ห้อง ร.303 ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  งานบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ร.387 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของยุโรป ตามหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
  ได้รับเชิญจากกุฎีเจริญพาศน์ เป็นวิทยากรร่วมเสวนาเรื่อง “รากเหง้าแขกเทศในกรุงธนบุรี”
  ในกิจกรรม “งานราตรีกุฎีกลาง” เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
  ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ กุฎีเจริญพาศน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
  และอาจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ให้เป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาและเรียบเรียงประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา
 • อาจารย์ ดร.ดินาร์ บุญธรรม ภาควิชาประวัติศาสตร์
  ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแปลประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นภาษาอังกฤษ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
  ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายหัวข้อ “องค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้”
  ในรายวิชา ศศบศ 106 การศึกษาสังคมโลก
  ให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น.
  ณ ห้อง 129 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการล่าม)
  ได้รับเชิญจากกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
  เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง“วาทกรรมวิเคราะห์” “การจับประเด็น จุดมุ่งหมายและการวิเคราะห์เจตนารมณ์” “ทักษะจำเป็นในการปฏิบัติงานล่าม” และ “การฟังเพื่อจับใจความและการจับประเด็นสำคัญ”
  ให้แก่กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2558
  เมื่อวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
 • อาจารย์ ดร.สมพรนุช ตันศรีสุข ภาควิชาภาษาตะวันออก
  เข้าร่วมประชุมพิจารณาหาแนวทางในการจัดตั้งชมรมพุทธศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย
  ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น.
  ณ โรงแรมเวียงใต้ บางลำพู กรุงเทพฯ
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง “การระดมความคิดเพื่อเสนอปัญหาการให้บริการของสำนักหอสมุดในศตวรรษที่ 21”
  ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 9.30-12.00 น.
  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา แสงอร่ามเรือง ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับทุนจากองค์การแลกเปลี่ยนทางวิชาการแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (DAAD)
  เพื่อเก็บข้อมูลวิจัย ณ มหาวิทยาลัยฮุมโบลด์ (Humboldt-Universität zu Berlin) ประเทศเยอรมัน
  ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง 31 มกราคม 2558
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา แสงอร่ามเรือง ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากคณะกรรมการดุษฎีบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยคัสเซิ่ล (Universität Kassel)
  เป็นกรรมการประเมินวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยคัสเซิ่ล ประเทศเยอรมัน
 • อาจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
  ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อ "Plagiarism, irony and incense stick: a sketch of Thai translation traditions"
  ในการสัมมนาด้านการแปล จัดโดย Centre for Translation ของ Hong Kong Baptist University
  เวลา 18.00-20.00 น. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
 • อาจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
  ได้รับเชิญไปบรรยายหัวข้อ "จรรยาบรรณของนักแปล"
  ในรายวิชา TRA 6013 สาขาวิชาการแปล ระดับมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  เวลา 13.00-16.00 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
  ณ ห้อง 601 อาคารสวรรคโลก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักกฏหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อยกร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
  (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการบริหารสิทธิ) ครั้งที่ 3/2558
  ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น.
  ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 13 ห้อง 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญไปประชุม The 2nd Evaluation Meeting of the AIMS-HU Program
  พร้อมกับผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ด้านวิเทศสัมพันธ์)
  ร่วมกับผู้แทนจากประเทศอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยฮิโรชิมาเป็นเจ้าภาพ
  ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากฝ่ายวิจัย สถาบันภาษา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
  “Referent Salience Affects Second Language Article Use”
  ในกิจกรรม Journal Club เพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการวิจัยและเพิ่มพูนทักษะการทำวิจัย
  ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนแก่คณาจารย์สถาบันภาษา
  เมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.00-13.00 น.
  ณ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมอภิปรายเรื่อง "การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ"
  ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.30-12.00 น.
  ณ ห้อง 401/18 อาคารมหาจักรีสิรินธร
  การอภิปรายนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดการบรรยายชื่อ "เวทีบัณฑิตศึกษา"
  จัดโดยภาควิชาภาษาศาสตร์ และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ร่วมกับฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ภาควิชาภาษาตะวันออก
  เป็นวิทยากรเรื่อง "ภาพลักษณ์ของดอกไม้ที่ปรากฏในเพลงญี่ปุ่น"
  ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 10.00-11.00 น. ในรายการวิทยุ "อักษรพาที"
 • อาจารย์ ดร.ยุพวรรณ โสภิตวุฒิวงศ์ ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ด้รับเชิญจากสำนักงานมหาวิทยาลัยนาโกย่าประจำกรุงเทพฯ
  เป็นผู้บรรยายรายวิชา Introduction to Thai Language 1 และ Introduction to Thai Language 2 (Thai Calligraphy)
  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-12.00 น.
  ณ ชั้น 6 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
  เป็นวิทยากรบรยายให้แก่นิสิตในหัวข้อ "จรรยาบรรณในการอ้างอิงเชิงวิชาการ"
  ประกอบการสอนรายวิชา 3504318 การวิจัยนาฏยศิลป์ 1
  เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-12.00 น.
 • รองศาสตราจารย์เนื่องน้อย บุณยเนตร ภาควิชาปรัชญา
  ได้รับเชิญจากคณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์พิเศษสอนบรรยาย
  รายวิชา 2308304 Philosophy of Environmental Science
  ระหว่างวันที่ 2-9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.30-12.30 น.
  ณ ห้อง 202 อาคารวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • อาจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
  ได้รับเชิญจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
  เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การสร้างชาติใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังยุคสงครามโลกครั้งที่ 2”
  ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-15.00 น.
  ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คารินา โชติรวี
  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรันธรา ศรีอุทัย ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญเป็นกรรมการประเมินผลข้าราชการรัฐสภาสามัญ
  เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ พ.ศ.2558
 • อาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายและเสวนา ในหัวข้อ“Why criticism? - เขียนทำไม วิจารณ์ทำไม ใคร (อยาก) อ่าน?”
  ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 19.00-21.00 น.
  ณ Speedy Grandma Gallery ซอยเจริญกรุง 28 เขตบางรัก กรุงเทพฯ
 • อาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาและนำอ่านเรื่องสั้น
  ชื่อ “Something Childish But Very Natural” โดยแคธริน แมนสฟีลด์
  ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.30-18.30 น.
  ณ ห้อง 601/9 อาคารมหาจักรีสิริธร
  งานเสวนานี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Extraordinarily Yours จัดโดยกลุ่ม Halfglass
  อันเป็นกลุ่มผู้สนใจอ่านและวิจารณ์งานวรรณกรรม/ภาพยนตร์ ก่อตั้งและดำเนินการโดยนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจาก สำนักกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  ให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อยกร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลการบริหารสิทธิ) ครั้งที่ 2/2558
  ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30-16.00 น.
  ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 8 ห้อง 1 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  เป็นกรรมการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์
  ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ ห้องประชุมสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 6130 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  เป็นวิทยากรกิจกรรมการเขียนผลงานเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
  ทุกวันพฤหัสบดี จำนวน 4 ครั้ง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • อาจารย์ ดร.ยุพวรรณ โสภิตวุฒิวงศ์ ภาควิชาภาษาตะวันออก
  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Introduction to Thai Language 1 และ 2
  ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาจำนวน 34 คน มหาวิทยาลัยโกย่าและวิทยาลัยปิโตรเลียมและเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ณ ชั้น 6 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-12.00 น.
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559
  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Stylistics and Translation (Literary Translation)” รายวิชา อป 711 สัมมนาการแปล
  ให้แก่นักศึกษาของโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย ภาควิชาภาษาอังกฤษ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2557
  ในวันเสาร์ที่ 7 และ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ ห้อง ศศ.208 ชั้น 2 ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นูรีดา หะยียะโกะ ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญได้บรรยายประจำวิชาภาษามาเลเซียระดับต้น 2 และภาษามาเลเซียระดับกลาง 2 ในภาคการศึกษาที่ 2/2557
  ระหว่างวันที่ 12 มกราคมถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 (ทุกวันศุกร์ เวลา 9.00-12.00 และ 13.00-16.00)
  โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • อาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ภาควิชาภาษาตะวันออก
  เป็นวิทยากรในงาน "JAPAN EXPO IN THAILAND 2015"" บรรยายในหัวข้อ "เส้นทางสู่การเป็นนักศึกษาปริญญาโทและเจาะลึกการเขียนแผนงานวิจัย"
  ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 12.30-14.00 น. ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากงานบริหารการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาและบรรณารักษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  ให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อยกร่างอนุบัญญัติ เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลการบริหารสิทธิ) ครั้งที่ 1/2558
  เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น.
  ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 8 ห้อง 1 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 • อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร. สุภาพรรณ ณ บางช้าง) หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
  ได้บรรยายเรื่อง "ธรรมะในมหาภารตะ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558
  ในรายการศาสน์สร้างสุข ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz
  ทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.00 น. เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
  การบรรยายนี้ เป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างชมรมบาลี-สันสกฤตและหอพระไตรปิฎกนานาชาติ
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจาก Hiroshima University ไปประชุม “Evaluation Meeting of the AIMS-HU Program”
  เพื่อประเมินการดำเนินงานของโครงการความร่วมมือระหว่างคณะอักษรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยฮิโรชิมา
  เสนอปัญหา การปรับปรุง และแนวทางการดำเนินงานในอนาคต
  ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Strategies of Student Exchange at Chulalongkorn University”
  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การศึกษาด้านวรรณคดีญี่ปุ่นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
  ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2557 ณ Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559
  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานและเทคนิคการแปล”
  ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการแปลและการล่าม ให้แก่กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี งบประมาณ 2558
  ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-12.00 น.
 • อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับหนังสือ “Siam d’hier, Thaïlande d’aujourd’hui”
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 19.30-21.00 น. ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ
 • อาจารย์ ดร.วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี และระดับ บัณฑิตศึกษา ทังa ภาคปกติและภาคพิเศษ ระหว่างวันที่ 5 มกราคม ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
 • อาจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็น วิทยากรเตรียมความพร้อมด้านทักษะการเขียนและทักษะการฟัง ให้แก่นักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าร่วม โครงการภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 12 มกราคม ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้องเรียนรวม ƒƒ 44 ตึก 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้ร่วมเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนประจำศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน (SSC’S ASEAN RESEARCH & EXPERT CENTRE)
  เพื่อให้คำปรึกษา ข้อแนะนำและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน
  ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • อาจารย์กิตติพงศ์ บุญเกิด ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  เป็นอาจารย์สอนพิเศษ รายวิชาการฟังและการพูดภาษาฮินดี 1
  ทุกวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
 • อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากมูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์
  เป็นวิทยากรการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน แก่ผู้เข้าอบรมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
  ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2558 ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานธรรม จันทปภา จังหวัดจันทบุรี
 • อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ
  ได้รับเชิญบรรยายเรื่อง "เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก" แก่ผู้ปฏิบัติธรรม
  เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 เวลา 13.00-14.30 น. ณ "สวนอุศม" (สถานปฏิบัติธรรมสำหรับเพศหญิง)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เป็นบรรณาธิการตรวจหนังสือ “ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ” (English for Information Scientists)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ภาควิชาศิลปการละคร
  ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย ไปปฏิบัติงาน
  ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2557 ณ สาธารณรัฐอิตาลี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ภาควิชาปรัชญา
  ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ปรัชญากับภาพยนตร์”
  ในวันที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 9.15-11.15 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ ภาควิชาปรัชญา
  ได้รับเชิญจากสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ปรัชญาสำหรับเด็ก (Philosophy for Children) กับการศึกษาไทย”
  ในวันที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 12.30-14.00 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสหสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
  ไปทัศนศึกษาภาคสนามวิชา 2015704 อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
  ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดสุโขทัยฯ
 • รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง ภาควิชาศิลปการละคร
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิรายวิชาโท ในสาขาวิชาการละครของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558ฯ
 • รองศาสตราจารย์จารุณี หงส์จารุ ภาควิชาศิลปการละคร
  ได้รับเชิญจากสำนักงาน ก.พ. เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
  เพื่อการสื่อสารที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างพลังความรัก ความสามัคคี
  และความเป็นหนึ่งเดียวของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2558
  ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.30-18.30 น. ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557
  ถึงเดือนกันยายน 2558 ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรีฯ
 • รองศาสตราจารย์จารุณี หงส์จารุ ภาควิชาศิลปการละคร
  ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  เป็นวิทยากรในการฝึกซ้อมและควบคุมการแสดงให้แก่นักเรียน
  ที่ทำการขับร้องประสานเสียงในงาน “มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
  ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
 • ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “คุณค่าของเรื่องวรรณคดีไทยที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร
  ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยวรรณคดีไทยสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์
  เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมพุทธทาสธรรมโฆษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรม “ครูภาษาไทยสู่อาเซียน”
  สำหรับครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยของสถาบันการศึกษาทุกระดับ ในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของราชบัณฑิตยสถาน
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน (ssc' asean research and expert centre : sarec)
  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • อาจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาเยาวชนมุสลิมให้มีคุณภาพ"
  ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เวลา 19.45-20.45
  ณ มัสยิดอิควานุ้ลมุตตะกีน (เกาะขุนเณร) เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากฝ่ายวิจัย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย 2 หัวข้อ
  เรื่อง "เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูลการวิจัย" ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2557
  และเรื่อง "การสื่อสารทางวิชาการและผลกระทบต่อความมั่นคงในอาชีพนักวิชาการสายวิจัย" ในวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558
  เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 312
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ภาควิชาภาษาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจาก สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั
  เป็นบรรณาธิการตรวจหนังสือชื่อ "ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ" (English for Information Scientists)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ภาควิชาภาษาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจาก คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานการวิจัย
 • อาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสนอผลงานวิชาการ หัวข้อ “Eastern Europe, the Artful Devil of Capitalist Tourism and the Devilish Art of Historical Embalmment as Utopian Dystopia in JáchymTopol’s The Devil’s Workshop”
  ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Space, Race, Bodies: Geocorpographies of the City, Nation and Empire
  จัดโดย Department of Media, Film and Communication (MFCO), the Postcolonial Studies Research Network (PSRN), the Somatechnics Research Network (University of Arizona)
  และ the Sexuality Research Group
  ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัย Otago ประเทศนิวซีแลนด์
 • อาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ เป็นวิทยากรเสนอผลงานวิชาการหัวข้อ “Particular Modernity/Transnational Modernism: The Czech and Slovak Case [from a Thai perspective]”
  ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Transnational Modernisms: The Second Australian Modernist Studies Network Conference
  ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
 • อาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสนอผลงานวิชาการ หัวข้อ “‘You Mustn't Take Literature So Seriously’: Michal Viewegh’S Bringing Up Girls in Bohemia (1994) as a Comically Serious/Seriously Comical Revenge on Postmodernism, Failures of Education and Capitalist‘ Activists of Convenience’”
  ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2557 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากคณะกรรมการวิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน
  เป็นวิทยากรอบรมครูภาษาไทยทุกระดับชั้น
  เรื่อง “วรรณคดีไทย วรรณคดีอาเซียน” ในโครงการ “ครูภาษาไทยสู่อาเซียน”
  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • อาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นวิทยากรร่วมเสวนาหัวข้อ "นวนิยายเรื่อง The Joke [ตลกร้าย] โดยมิลาน คุนเดรา"
  ในโครงการ "This is Not Fiction: เรื่องจริงอิงนิยาย"
  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00-19.30 น.
  ณ ห้องโสตทัศน์ สำนักหอสมุด หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
 • อาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "อ่านงานเขียน A Room of One's Own จาก Virginia Woolf"
  ในโครงการ "อ่านริมอ่างแก้ว (Reading by the Lake)"
  ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.30-17.30 น.
  ณ บริเวณริมอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาสามัญ
  ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
  ณ อาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ
  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การให้บริการห้องสมุดสมัยใหม่: แนวโน้มปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต"
  ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
  ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ทิศทางการพัฒนาห้องสมุดในศตวรรษที่ 21"
  ในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4„ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับการแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
 • รองศาสตราจารย์จารุณี หงส์จารุ ภาควิชาศิลปการละคร
  ได้รับเชิญจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นวิทยากรสอนการขับร้องเพลงประสานเสียง ให้แก่นักเรียนภาษาฝรั่งเศส
  ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557
  และวันที่ 27 ตุลาคม ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ทุกวันจันทร์ วันอังคาร และวันศุกร์ เวลา 15.00-17.00 น.
  ณ ห้อง Salle de Langue ตึก 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อ “เทคนิคการใช้เสียงในการอ่านและการตีความบทกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ”
  ให้แก่นิสิตภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์
  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00-19.00 น.
  ณ ห้องประชุม 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์ ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  เป็นวิทยากรในหัวข้อ “พัฒนาการของภาษาไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน: แนวทางการจัดทำดุษฎีนิพนธ์”
  เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00-12.00 และ 13.00-15.00 น.
  ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • อาจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  เป็นผู้บรรยายพิเศษ “เรื่องอิเหนาที่เราไม่รู้: ข้อค้นพบและประสบการณ์จากงานวิจัย”
  เมื่อวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ ห้องประชุม 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ ภาควิชาปรัชญา
  ได้รับเชิญจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ไปปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสกว.ด้านมนุษยศาสตร์
  เป็นระยะเวลา 2 ปีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ †ศรีบริสุทธิส†กุล ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านและพิจารณาบทความวิจัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
  เป็นคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เป็นผู้ทรงวุฒิพิจารณาตรวจอ่านบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับการแต่งตั้งจาก มหาวิทยาลัยนครพนม
  เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
  ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 • อาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากราชบัณฑิตยสถาน ให้ไปราชการศึกษาดูงานแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์
  ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 • อาจารย์พันพัสสา ธูปเทียน ภาควิชาศิลปการละคร
  ได้รับเชิญจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยจำลอง” คณะแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 1
  ในวันที่ 11 และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง 605/5 ตึก อปร คณะแพทยศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ชุณหเรืองเดช ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการรัฐสภาสามัญ
  เพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
  ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557
  ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์
  และอาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาญึ่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  เป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น งาน "มหกรรมญี่ปุ่น"
  ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.30-16.30 น. ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อาจารย์ ดร.มานพ อาดัม ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากโรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ เข้าร่วมเสวนาวิชาการ
  ในหัวข้อ "อิสลามศึกษากับจุดบรรจบของสองสายธาร"
  ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 20.00-21.30 น. ณ โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
 • อาจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ ภาควิชาภาษาตะวันออก
  ได้รับเชิญจากโรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ เข้าร่วมเสวนาวิชาการ
  ในหัวข้อ "คุณูปการของสถาบันปอเนาะต่อการเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักวิชาการมุสลิม"
  ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 21.30-24.00 น. ณ โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล
  อาจารย์ ดร.เปาโล ยูรอน
  และอาจารย์ ดร.เคลาดิโอ เปลูคานี ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากราชบัณฑิตยสถาน เป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การทับศัพท์ ภาษาอิตาเลียน ปีที่ 3
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอิตาเลียนในการตรวจสอบการแปลแบบสอบถาม
  Chronic Urticaria Quality of Life questionnaire (CU-Q2oL)
  ซึ่งแปลจากต้นฉบับภาษาอิตาเลียน เพื่อใช้ในโครงการวิจัยเรื่อง "การทดสอบความเที่ยงและความตรงของแบบสอบถาม Chronic Urticaria Quality of Life questionnaire (CU-Q2oL) ฉบับภาษาไทย (The validity and reliability of the chronic urticaria quality of life questionnaire (CU-Q2oL) in Thai.)"
 • อาจารย์จันทรา ประมูลทรัพย์ ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากบริษัท ท็อปกัน จำกัด
  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ศิลปะ วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน”
  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 17.00-19.00 น. ณ บริษัท ท็อปกัน จำกัด
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นอาจารย์พิเศษ รายวิชา AR 315 Architectural Design 3 จำนวน 6 หน่วยกิต
  ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ในภาคการศึกษาที่ 1/2557
  ในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.30-12.30 น.
  ณ ห้องบรรยาย 606 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการให้บริการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ภาควิชาปรัชญา
  ได้รับเชิญจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอาจารย์พิเศษสอนหัวข้อเรื่อง “Postmodernism”
  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 711 ชั้น 7 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (บางกอกน้อย)
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับคำสั่งจากคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
  ให้เป็นตัวแทนคณบดี ไปประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านภาษา
  (Governing Board Meeting of the SEAMEO QITEP in Language)
  ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2557 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนิเซีย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากโครงการปริญญาโทต่อเนื่องเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
  ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นวิทยากรพิเศษในรายวิชา EG 770 Seminar in English Language Studies
  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
  ณ ตึกศูนย์ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ
  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น.
  ณ ห้องสอบ ศอ.503 ตึกศูนย์ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เป็นวิทยากรพิเศษให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
  หัวข้อ “The Use of Corpora in Literary Stylistics”
  ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
  ณ ห้อง ศอ.703 ตึกศูนย์ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือการวิจัยของนักศีกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  ได้รับเชิญจากงานหลักสูตรและการจัดการเรียนฯ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือการวิจัยของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  ได้รับเชิญจาก School of Foreign Languages, Peking University
  เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับไทยศึกษา ระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคม 2557
  ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรควัฒน์ ประดิษฐพงศ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นวิทยากรบรรยายในวิชา IIL242 Italian for Hotel
  ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557
  เวลา 9.00-11.00 น. ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก
  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "AEC ที่ควรรู้"
  จัดโดย คณะทำงาน Finance and Accounting Excellence
  จัดงานสัมมนาวิชาชีพบัญชี ตรวจสอบและการเงิน
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานในวิชาชีพฯ ได้เพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงานเครือ SCG
  ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ณ โรงแรม Pullman Pattaya G
 • อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ
  ได้รับเชิญบรรยาย 3 รายการ คือ
  1. ในวันที่ 11 ตุลาคม 2557 เรื่อง “การพัฒนาความคิดที่เป็นกุศล”
   แก่นิสิตหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษต
   สำนักวิชาคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร (OCARE)
   ณ ศูนย์การเรียนรู้น่าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เรื่อง “พุทธศาสนาในแง่มนุษยศาสตร์”
   แก่นิสิตวิชาบัณฑิตอุดมคติ 2 โครงการศึกษาทั่วไป
   ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
  3. ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เรื่อง “พุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ”
   แก่นิสิตวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย โครงการศึกษาทั่วไป
   ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
 • ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาควิชาภาษาไทย
  ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การวิจัยวรรณกรรมการแสดง”
  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 เวลา 9.30-10.15 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 • อาจารย์สถาพร อรุณวิลาศ หน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย
  ได้รับเชิญจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง “ศิลปะโบราณวัตถุสถาน: ภาพสะท้อนการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมไทย”
  ในวันที่ 16 และ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 9.25-12.05 น.
  ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  ได้รับเชิญจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ วิชาไทยศึกษา (HI 2001)
  แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 จำนวน 197 นาย
  ในหัวข้อเรื่อง “ภาษาและวรรณคดีไทย: การสืบสานทางวัฒนธรรม”
  ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00-12.00 น.
  ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
 • รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นกรรมการในคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาสามัญ ประจำปี 2557
 • รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ ภาควิชาศิลปการละคร
  ได้รับเชิญจากสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา เป็นวาทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  ให้นักเรียนงานมหกรรมคอนเสิร์ตขับร้องประสานเสียงแห่งอาเซียน ASEAN Voice Showcase at Wattana
  ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอุมาเปศลชีวี โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ภาควิชาศิลปการละคร
  ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรภาษาไทย)
  ให้ไปปฏิบัติราชการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2557
  ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 ณ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ภาควิชาศิลปการละคร
  ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรภาษาไทย)
  ให้ไปปฏิบัติราชการโครงการสัมมนาหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557
  ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมบ้านน่าน จังหวัดน่าน

« ข่าวเก่า จาก คอลัมน์ "ใคร ทำอะไร ที่ไหน" ใน จดหมายข่าวเทวาลัย