ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติมีนโยบายที่จะส่งเสริมวิชาการแปลและเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมไทย
ให้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศ อีกทั้งให้คนไทยได้เรียนรู้ศาสตร์ต่างๆและเทคโนโลยีอัน ทันสมัยรวมทั้งรู้จักวัฒนธรรมของชาติอื่นมากขึ้น โดยข้ามผ่านอุปสรรคความแตกต่างทางภาษา


              ด้วยการแปลและการล่ามเป็นศาสตร์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสารจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษา
หนึ่งซึ่งใช้ความรู้ ทั้งด้านภาษาและวรรณคดีและความรู้เฉพาะด้านต่างๆ คณะอักษรศาสตร์จึงเล็งเห็นว่า ศาสตร์เฉพาะดังกล่าวเกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านภาษาและวรรณคดีที่ได้เปิดสอนอยู่แล้ว ในคณะอักษรศาสตร์และยังเกี่ยวข้องกับศาสตร์เฉพาะด้านอื่นๆที่มิได้เปิดสอนด้วย จึงเห็นสมควรจัดตั้งศูนย์การแปลและ การล่ามเฉลิมพระเกียรติ เพื่อบุกเบิกและถ่ายทอดองค์ความรู้ของศาสตร์นี้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 
 
 
+ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม
NEW_ทางเลือกในการเรียนรายวิชาสายการแปล และสายการล่าม
ทำเนียบล่ามจากหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการล่าม)
~~~ด่วน~~~ประกาศอัตราค่าแปล (ใหม่)
บริการที่จอดรถ และการเปิด-ปิดประตูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับวันเสาร์ อาทิตย์และกฎจราจร
 
+ ข่าวสำหรับนิสิต
นิสิตใหม่_กำหนดการลงทะเบียน และตารางเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
นิสิตปัจจุบัน_กำหนดการลงทะเบียน และตารางเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
โปรดอ่านเพื่อความเข้าใจในการดำเนินการส่งสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
แนวทางปฏิบัติในการทำสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์
รายชื่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ (สำเร็จการศึกษาแล้ว+บางเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ)
 
 
     
 
ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยบริหารหลักสูตร โทรและแฟกซ์ 0-2218-4634  หน่วยบริการงานแปลและงานล่าม โทร 0-2218-4635  แฟกซ์ 0-2218-4868

Chalermprakiat Center of Translation and Interpretation Tel & Fax : (66-2)218-4634
 Translation & Interpretation Service Unit Tel : (66-2)218-4635 Fax : (66-2)218-4868
 Faculty of Arts , Chulalongkorn University