Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
about us

 

 

 

 

 

หน้าแรก อาจารย์-บุคลากร  งานประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพ

คณะอักษรศาสตร์ใช้ระบบประกันคุณภาพ CU-QA 84 ของมหาวิทยาลัย และดำเนินการประกันคุณภาพภายใต้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. และสมศ. ดังรายละเอียดในเอกสารต่อไปนี้

 
ระบบข้อมูลคุณภาพ

Download

  • รายงานกิจกรรมคุณภาพประจำวัน สำหรับภาควิชา/ศูนย์ที่มีหลักสูตร Version 2.0   [   ] [    ]
  • รายงานกิจกรรมคุณภาพประจำวัน สำหรับส่วนกลางคณะ/ส่วนงานอื่น Version 2.0   [   ]  [    ]
 

ระบบข้อมูลคุณภาพคณะอักษรศาสตร์

ฝ่ายประกันคุณภาพ มีการบูรณาการระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆซึ่งเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ กับฝ่ายต่างๆในคณะอักษรศาสตร์์ เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆร่วมกันได้ โดยได้ออกแบบแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล 2 ชุดหลัก ได้แก่

  • แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลของภาควิชาและศูนย์ที่มีหลักสูตร เป็นแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลพื้นฐาน เช่น การอบรม สัมมนา กิจกรรมที่จัด และแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ เช่น การร่วมประชุมวิชาการ การให้บริการวิชาการ
  • แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลของส่วนกลางคณะ และส่วนงานอื่น เป็นแบบฟอร์มบันทึกข้อมููลพื้นฐาน เช่น การอบรม สัมมนา กิจกรรมที่จัด

ทั้งนี้ หน่วยงานส่วนกลางคณะ หรือส่วนงานอื่น จะมีแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลที่ใช้เฉพาะส่วนงานเพิ่มเติมตามภารกิจของส่วนงาน หรือส่วนงานอาจใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดำเนินการอยู่เพิ่มเติมได้ เพื่อรายงานข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพหรือผลการดำเนินงานตามส่วนงานที่สังกัด

ระบบจัดเก็บข้อมูล

การรายงานข้อมูล

ภาควิชา/ส่วนงานสามารถกรอกแบบรายงานกิจกรรมคุณภาพประจำัวัน ที่ได้รับแจก หรือกรอกลงไฟล์ แล้วส่งมาที่ฝ่ายประกันคุณภาพได้ ฝ่ายประกันคุณภาพ จะนำข้อมูลที่รายงานมา มาบันทึกให้และนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อให้ภาควิชา/ส่วนงานตรวจสอบ หรือนำข้อมูลที่รายงานไปใช้ประโยชน์

 
daily kpi


กรอกแบบฟอร์ม ส่งมาที่ฝ่ายประกันคุณภาพ

 

daily kpi

กรอกในไฟล์ ส่งมาที่ arts_qa@hotmail.com

 

 

 

นโยบายคุณภาพของคณะอักษรศาสตร์

1. คุณภาพเป็นหัวใจของการดำเนินงานของคณะอักษรศาสตร์
2. คณะอักษรศาสตร์ทำประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ
3. การดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพของคณะอักษรศาสตร์จะเกิดขึ้นในกิจกรรมทุกๆ ด้านของคณะฯ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และผลิตผลงานทางวิชาการ การให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ
4. ทุกหน่วยงานบุคลากรทุกฝ่ายของคณะมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพ ตามข้อกำหนดในคู่มือคุณภาพคณะอักษรศาสตร์
5. คณะอักษรศาสตร์จะดำเนินการด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 

 
 
See Also