นิสิตภูมิศาสตร์ อักษรศาสตร์ จุฬาฯ ใน งาน TSG 2020 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2563 นิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมงาน TSG#12 โดยภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (TSG#12) มีนิสิตและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมประมาณ 20 มหาวิทยาลัย โดยนิสิตจากภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมนำเสนอผลงานรวม 7 ผลงาน และได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

ภูมิศาสตร์มนุษย์

  1. นายอชิรพัฒน์ อัครสินวัชรากุล รางวัลชนะเลิศ (โปสเตอร์) เรื่อง : แบบจำลองการรับมือการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยในประเทศไทย: การถอดบทเรียนจากวิธีการรับมือของประเทศสิงคโปร์
  2. นางสาว ณัฐนพิน พละเสวีนันท์ รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1 (โปสเตอร์) เรื่อง : พัฒนาการการปรับตัวของชุมชนซอยพิพัฒน์ 2 บริเวณย่านการค้าสีลมระหว่างปี 2542-2562
  3. นางสาว ชนาภัทร พัฒนชัยโรจน์ และ นางสาวสาริศา เซียงนอก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (นำเสนอปากเปล่า) เรื่อง : การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ภูมิศาสตร์กายภาพ

  1. นายธนาเศรษฐ์ จารุชัยธิติโชติ และ นายตรายุทธ อับดุลลาห์ รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1 (โปสเตอร์) เรื่อง : การติดตามการชะล้างหน้าดินด้วยอากาศยานไร้คนขับ
  2. นางสาวปะรินดา พานนูน และ นายชูศักดิ์ แซ่คู รองชนะเลิศอันดับ 1 (นำเสนอปากเปล่า) เรื่อง: การคาดการณ์การสะสมตะกอนของอ่างเก็บน้ำ กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำประเเสร์ อ.วังจันทร์ จังหวัดระยอง
  3. นางสาวธิติมา ดีประวี และ นางสาวอัญเชิญ สุวรรณประสิทธิ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน (โปสเตอร์) เรื่อง : ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตข้าวในจังหวัดชัยนาท และจังหวัดสุพรรณบุรี

ภูมิศาสตร์เทคโนโลยี

  1. นางสาวณัฐณิชา บรรดาศักดิ์ และ นายศุภพงศ์ ศิรินภาพันธ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน (นำเสนอปากเปล่า) เรื่อง : การสร้างแบบจำลองสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ พื้นที่ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง