ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภูมิศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย (TSG) ครั้งที่ 15 วันที่ 6-7 ธันวาคม 2565 ณ.มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภูมิศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย (TSG) ครั้งที่ 15 วันที่ 6-7 ธันวาคม 2565  ณ.มหาวิทยาลัยพะเยา