รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 พฤษภาคม 2565

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2565 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 พฤษภาคม 2565

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ นำคณะผู้วิจัยโครงการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ลงพื้นที่สำรวจชุมชนและเข้าร่วมการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัย จังหวัดน่าน

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ นำคณะผู้วิจัยโครงการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ลงพื้นที่สำรวจชุมชนและเข้าร่วมการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัย จังหวัดน่าน

เปิดรับสมัคร ปริญญาโท (วท.ม.) สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ภาคปลาย 2564 วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2564

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัญฑิต (วท.ม.) สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2564 รายละเอียดขั้นตอนการสมัครระบุในโปสเตอร์ด้านล่าง ติดต่อสอบถาม โทร. 084-7140680 email: geography.chula@gmail.com