สำนักพิมพ์และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

สำนักพิมพ์

 • นิตยสารสกุลไทย โดยบริษัท อักษรโสภณ จำกัด
 • สำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊คส์
 • สำนักพิมพ์ในเครือบริษัทวิริยะธุรกิจ
 • สำนักพิมพ์สารคดี
 • สำนักพิมพ์วิริยะ
 • สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
 • สำนักพิมพ์ดีวา
 • สำนักพิมพ์แจ่มใส
 • สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
 • สำนักพิมพ์สุดสัปดาห์ โดยบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน
 • สำนักพิมพ์ฟรีดอม
 • นิตยสาร พลอยแกมเพชร โดย บริษัท ศรีสารา จำกัด
 • นิตยสาร ฅ. ฅน โดย บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
 • นิตยสาร ดิฉัน โดย บริษัทแอ็ดวานซพับลิชชิ่ง จำกัด
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน
 • สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
 • นิตยสาร BE MAGAZINE โดย บริษัท ชิล ชิล แคปปิตัล จำกัด

หน่วยงาน

 • โครงการสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์