สืบค้นคลังข้อมูล

TNC 3.0 ข้อมูลประมาณ 33 ล้านคำ

เข้าสู่ระบบ

ออกแบบและพัฒนาโดย นายไพฤทธิ์ นิตยานุภาพ  โดยดัดแปลงแบบจากเว็บ http://corpus.byu.edu/

สืบค้นผ่าน  Lancaster CQPWeb

(จำเป็นต้องมี account และขณะนี้ ยังเป็นข้อมูล TNC เก่า  แต่สามารถค้นเป็นวลีหรือค้นแบบซับซ้อนได้)

demo TNC w2v