สืบค้นคลังข้อมูล

TNC 3.0 ข้อมูลประมาณ 33 ล้านคำ

เข้าสู่ระบบ

ออกแบบและพัฒนาโดย นายไพฤทธิ์ นิตยานุภาพ  โดยดัดแปลงแบบจากเว็บ http://corpus.byu.edu/

สืบค้นผ่าน  Lancaster CQPWeb

(จำเป็นต้องมี account และขณะนี้ ยังเป็นข้อมูล TNC เก่า  แต่สามารถค้นเป็นวลีหรือค้นแบบซับซ้อนได้)

  • รายการคำพร้อมความถี่แจงแจงตาม genres  5000  คำแรก 
  • รายการคำพร้อมความถี่ทั้งหมด 
  • TNC Bigram 
  • TNC Trigram 
  • TNC.3g to be used with TLTK 
  • TNC word2vec data to be used with TLTK 1.6 or higher 
  • TNC word2vec data to be used with TLTK 1.4 or higher 
  • TNC word2vec data to be used with TLTK 1.3.8 or lower  
  • TNC word2vec interface (w2v.py)

demo TNC w2v