คณะผู้ดำเนินการ

คณะทำงานหลัก

ประกอบด้วยคณาจารย์จากภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก  ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ และจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัยอิสระและนักวิจัยจากบริษัทเอกชน  และสำนักพิมพ์จำนวนหนึ่งที่เข้าร่วมในการดำเนินการ ดังนี้

 • รองศาสตราจารย์  ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา     ภาควิชาภาษาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล            ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ     ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ วงศ์สายสุวรรณ      ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • นายวิชัย ปฏิภาภรณ์                                              วิศวกรคอมพิวเตอร์อิสระ
 • นายวิชัย วัฒนะถาวรวงศ์                                       วิศวกรคอมพิวเตอร์ บริษัทไอบีเอ็มประเทศไทย จำกัด
 • นางสาวชาฎินี มณีนาวาชัย                                   ผู้จัดการโครงการ
 • นายคเชนทร์ ตัญศิริ
 • นางสาวสุวดี นาสวัสดิ์
 • นายปริญญา วงษ์ตะวัน
 • นายไพฤทธิ์ นิตยานุภาพ

โดยความร่วมมือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ เช่น สำนักพิมพ์บริษัทอักษรโสภณ (สกุลไทย) สำนักพิมพ์ในเครือบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด (สำนักพิมพ์สารคดี สำนักพิมพ์เมืองโบราณ สำนักพิมพ์วิริยะ สำนักพิมพ์สีดา สำนักพิมพ์ปลาตะเพียน) ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊คส์ สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักพิมพ์แจ่มใส และโครงการสารานุกรมไทย เป็นต้น

คณะที่ปรึกษา

ประกอบด้วยคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆในคณะอักษรศาสตร์และจากหน่วยงานต่างๆในระดับมหาวิทยาลัย เช่น ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ สถาบันไทยศึกษา สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆนอกมหาวิทยาลัยเช่น กรมศิลปากร หอสมุดแห่งชาติ สมาคมภาษาและหนังสือ สำนักพิมพ์ต่างๆ  ฯลฯ

กิตติกรรมประกาศ

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนและได้รับทุนเริ่มต้นโครงการจากคุณดำเนิน การ์เด่น ผู้ซึ่งต้องการให้มีการจัดสร้างคลังข้อมูลภาษาไทยขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการทำพจนานุกรมภาษาไทย และได้รับการสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างพนักงานจากโครงการในแผนพัฒนาวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬา ๑๐๐ ปี) ตั้งแต่ เม.ย. 2552- ก.ย. 2554