Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |

มูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์

ความเป็นมา | ภาพขั้นตอนการก่อสร้างอาคาร | บริจาคเงิน | สินค้าที่ระลึก

บริจาคเงิน

คณะอักษรศาสตร์ ต้องหาทุนรวมทั้งสิ้นเป็นเงินไม่ต่ำกว่า ๔๐ , ๐๐๐ , ๐๐๐ บาท สำหรับจัดหา

ครุภัณฑ์ ( ๙๐ห้อง ) ประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โสตทัศนูปกรณ์ ( ๖๖ ห้อง ) ประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ระบบมัลติมีเดีย ( ๒๔ ห้อง ) ประมาณ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ห้องปฏิบัติการ ( ๗ ห้อง ) ประมาณ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

นอกจากนี้ คณะอักษรศาสตร์จะต้องหาเงินเพื่อเก็บสะสมเป็นค่าสาธารณูปโภคที่จะต้องจ่ายให้มหาวิทยาลัยไม่ต่ำกว่าปีละ ๑ , ๘๐๐ , ๐๐๐ บาท คณะอักษรศาสตร์จึงหารือสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อหาทุนทรัพย์ จัดตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อให้การใช้อาคารดำเนินไปได้ในภายภาคหน้า

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนให้นิสิตอักษรศาสตร์ทั้งปวงและท่านผู้มีศรัทธาในวิชาการ ร่วมกันโดยเสด็จในการบริจาคทุนทรัพย์สมทบทุนมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อ.ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ
โทร. 081-4327062

จรินทร์ เหมือนจำนงค์
สำนักคณบดี คณะอักษรศาสตร์
โทร . 02 – 2184885
โทรสาร 02 –2184885

ปิยะพร หอมศิริ
สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์จุฬา
โทร . 02 –2532059

แบบฟอร์มบริจาคเงินเข้ามูลนิธิ - กรุณาดาวน์โหลดที่นี่