Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
มูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์

ความเป็นมา | ภาพขั้นตอนการก่อสร้างอาคาร | บริจาคเงิน | สินค้าที่ระลึก


ภาพขั้นตอนการก่อสร้างอาคาร


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร
2551/01/04      
       
2551/11/24      
       
2552/01/12      
       
2552/10/22      
       
2553/01/04      


วางศิลาฤกษ์ 4 มกราคม 2551

 

ภาพจากอาคารบรมราชกุมารี
2550/09/29 2550/11/09 2550/12/08 2551/02/15
2551/05/21 2551/07/22 2551/07/22 2551/08/08
   
2551/09/04 2551/10/04    


ภาพอาคารมหาจักรีสิรินธรกับอาคารมหาวชิราวุธ
2550/09/29 2550/12/08 2551/01/04 2551/02/15


ภาพจากด้านหน้าอาคารมหาจักรีสิรินธร - ภาพแนวนอน
2550/12/18 2551/08/08 2551/09/04 2551/10/01
2551/11/13 2552/03/09 2552/10/14 2553/01/29


ภาพจากด้านหน้าอาคารมหาจักรีสิรินธร - ภาพแนวตั้ง
2551/08/08 2551/10/10 2551/11/13 2552/10/14