เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
   

 

 

::รายชื่อผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์ (UDC)::

>>
ทุนพัฒนาอาจารย์ ปี 2545 (12 ทุน รับจริง 8 ทุน)
      1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับ 3 ทุน
           - ปิยฤดี ไชยพร (ประเภทบุคคลทั่วไป) ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           - พรเทพ สหชัยรุ่งเรือง (ประเภทบุคคลทั่วไป) ลาออกเนื่องจากปัญหาสุขภาพ
           - นวชัย เกียรติก่อเกื้อ (ประเภทบุคคลทั่วไป) ลาออกเนื่องจากมารดาป่วย
      2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (ประสานมิตร)
          - พุฒวิทย์ บุนนาค (ประเภทบุคคลทั่วไป) ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          - เพชรวิภา คงอ่ำ (ประเภทบุคคลทั่วไป) ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          - สุภัทรา คงสกุล (ประเภทบุคคลทั่วไป) ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          - ไพรินทร์ กะทิพรหมราช (ประเภทบุคคลทั่วไป) ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          - พงษ์ศิริ ศรีวรรธนะ (ประเภทบุคคลทั่วไป) ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          - ปรีชา บุญศรีตัน (ประเภทอาจารย์) ปริญญาเอก มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
      6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           ได้รับ 2 ทุน ไม่มีผู้รับทุน
      7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
          - อันธิฌา แสงชัย (ประเภทบุคคลทั่วไป) ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

>> ทุนพัฒนาอาจารย์ ปี 2546 (16 ทุน รับจริง 11 ทุน)
      1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          - จักรพันธ์ แสงทอง (ประเภทบุคคลทั่วไป) ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          - จักเรศ อิฐรัตน์ (ประเภทบุคคลทั่วไป) ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
          - ลลิตา ถิรวัฒนกุล (ประเภทบุคคลทั่วไป) ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          - จักพันธ์ พิมพ์ใจพงศ์ (ประเภทบุคคลทั่วไป) ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      3.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         - อัครยา สังขจันทร์ (ประเภทบุคคลทั่วไป) ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          ได้รับ 2 ทุน ไม่มีผู้รับทุน
      5. มหาวิทยาลัยศิลปากร
          - ศากุน ภักดีคำ  (ประเภทบุคคลทั่วไป) ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับ 1 ทุน
          - ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ (ประเภทบุคคลทั่วไป) ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุน
          - ไพลิน ปิ่นสำอางค์ (ประเภทบุคคลทั่วไป) ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (ประสานมิตร) ได้รับ 2 ทุน
          - เวทิน ชาติกุล (ประเภทบุคคลทั่วไป) ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          - พจมาน บุญไกรศรี (ประเภทบุคคลทั่วไป) ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      9. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ 1 ทุน
          - วันวิสาข์ ไชยโย (ประเภทอาจารย์) ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     10. มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ 2 ทุน ไม่มีผู้รับทุน

 


กลับไปยังหน้าแรก


     
 

http://www.arts.chula.ac.th/~philoso/udc/index.html
ภาควิชาปรัชญา  คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2218-4754 โทรสาร 0-2218-4755