หน้าแรก
>>ทำเนียบคณาจารย์

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 19/08/2552

 
   

::ทำเนียบคณาจารย์::

 

A-Z  | | | | ง | | ฉ | | ซ | | ฐ | ณ | | ต | ถ
| | | | | | ผ | ฝ | | ฟ |
| | ย | | ล | | | ษ | | ห | ฬ | |

 

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลสรุปของคณาจารย์วิชาปรัชญาและศาสนา

 

 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ วิชาที่สอน สถาบัน

Francis Cais (Dr.)

B.A. (Philosophy)
M.A. (Theology)
Ph.D. (Theology)

PR21 Thinkers, Dissertation

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

George Mclean (Dr.)

B.A. (Philosophy)
M.A. (Theology)
M.A. (Philosophy)
Ph.D. (Philosophy)

Dissertation

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

Han Gorge Decrop M.A. (Moral Phi) ปรัชญาวิเคราะห์,ปรัชญาร่วมสมัย,ปรัชญาวิทยาศาสตร์,ปรัชญาสมัยกลาง,ปรัชญาภาษา,ปรัชญาสมัยใหม่,มนุษย์นิยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Imtiyaz Yusuf (Dr.)

B.A. (Politics), Poona U.
M.A. (Islamic Studies), Aligarh U.
M.A. (Religion), Temple U.
Ph.D. (Religion), Temple U.

 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Joseph I. Fernando (Dr.)

B.Ph. (Philosophy), Pontifical Athenacum, Pune, India
M.A. (Ancient India Culture), U., India
M. Phil. (Philosophy), Pune U., India
Ph.D. (Philosophy), Pune U., India
Diploma in Gandhian Thought, Madurai U., India

 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Kajornpat Tangyin

B.A. (Philosophy), Saengtham College
M.A. (Philosophy),

Assumption U.

 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Robert Badillo (Dr.)

B.A. (Philosophy)
M.A. (Philosophy)
M.A. (Theology)
Ph.D. (Philosophy)

Dissertation

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

Sebastian Vadaaery (Dr.)

B.A. (Philosophy), St. Anthony’s Friary, India
M.A. (Islamic Studies),
Alenco De Manila U.,
Philippines
M.A. (Guidance and Counseling), De la sale U., Manila, Philippines
Ph.D. (Counseling Psychology), De la Salle U., Manila, Philippines

 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Subhavadee Numkanisorn

B.Ed. (Thai), Srinakharinwirot U. (Prasanmitr)
M.Ed. (Thai), Srinakharinwirot U. (Prasanmitr)
M.A. (Philosophy), Chulalongkorn U.

 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Veerachart Nimanong (Dr.)

B.A. (Buddhism and Philosophy, Mahachula Buddhist Monk U.)
B. Ed. (Thai Literature),
Sukhothai U.
M.A. (Philosophy), U. of
Madras, India
M. Phil (Philosophy), U. of
Madras, India
Ph.D. (Philosophy), U of
Madras, India

 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Warayuth Sriwarakuel
(
Asst. Prof.) (Dr.)

B.Ed. (English), Srinakharinwirot U. (Prasanmitr)
M.A. (Philosophy), Chulalongkorn U.
Ph.D. (Philosophy)
Chulalongkorn U.

  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กนิษฐ์ มิตินันทวงศ์ (อ.)

ศศ.บ. (ธรรมศาสตร์), อ.ม. ปรัชญา (จุฬาฯ)
Ph.D. Philosophy (Warwick University
)

อภิปรัชญา ปรัชญาภาษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กอบกุล วิศิษฐ์สรศักดิ์ (ผศ.)

อ.บ.,อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ)

ความจริงของชีวิต ปรัชญาและศาสนา ศาสนาศึกษา พุทธปรัชญา ฯลฯ

สถาบันราชภัฎเพชรบุรี

กัญญาพัฒน์ บุญกินนท์

ปริญญาโท (ปรัชญา)

ความจริงของชีวิต สังคมและวัฒนธรรมไทย หลักการมัคคุเทศก์ การประชาสัมพันธ์

สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

กีรติ บุญเจือ (ศ.)

อ.ม. (ภาษาฝรั่งเศส)
M.A. (Philosophy)
M.A. (Theology)

PR20 Research Methodology,
Dissertation

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

เกศรา สุขสว่าง

กศ.ด. มศว.ประสานมิตร

ศาสนาเปรียบเทียบ

มหาวิทยาลัยรังสิต

เกียรติศักดิ์ ดวงจันทร์

อ.ม. (จริยศาสตร์)

ความจริงของชีวิต

สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี

แก่นเพชร แฝงสีพล

ปริญญาโท

สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฏก

มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

โกสุมภ์ อาภาสพกุล

กศ.ม. (การสอนภาษาไทย)

ความจริงของชีวิต

สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขันทอง วิชาเดช

ศศ.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา)

หลักศาสนาคริสต์และอิสลาม ปรัชญาไทย ปรัชญาตะวันออก

มหาวิทยาลัยบูรพา

ะนอง เชาว์ทองหลาง

อ.ม. (ปรัชญา) จุฬาฯ

การใช้เหตุผล จริยศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คำนวล คำมณี

ศศ.ม. (ปรัชญา)

(ปริญญาตรี) ทัศนวิพากษ์ เปรียบเทียบปรัชญาตะวันออกและตะวันตก ปรัชญาการเมือง จิตปรัชญา พุทธศาสนาในประเทศไทย ศาสนาเชน ทฤษฎีอาตมัน สมาธิภาวนา
(ปริญญาโท) วิธีวิจัยและสัมมนาเรื่องปรัชญา ปรัชญาจิตนิยม จิตปรัชญา ปรัชญาการเมืองขั้นสูง

มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำแหง วิสุทธางกูร

M.A.

ตรรกศาสตร์ ปรัชญา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คูณ โทขันธ์ (รศ.)

M.A.

ศาสนาและปรัชญา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รูญ โกมุทรัตนานนท์ (ผ.ศ.)

อ.ม. (ปรัชญา) จุฬาฯ

สุนทรียศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

จารุณี วงศ์ละคร (ผศ.) ศศ.ม. (ปรัชญา) ปรัชญาเบื้องต้น ปรัชญาวัฒนธรรมและวัฒนธรรมไทย ปรัชญากรีก การศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชัชชัย คุ้มทวีพร
(ผ.ศ.)

อ.ม. (ปรัชญา) จุฬาฯ

จริยศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

ชัยณรงค์ ศรีมันตะ

เปรียญธรรม 9
Ph.D. (Philosophy)

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ จริยศาสตร์ประยุกต์ พุทธปรัชญาเถรวาท

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา-ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์ (ดร.)

ร.ด.

ปรัชญาสังคมและการเมือง

มหาวิทยาลัยบูรพา

เชิดชัย เลิศจิตรเลขา (ดร.)

ศ.บ.(ปรัชญา)
M.A. (Theology)
Ph.D. (Theology)

PR21 Thinkers, Dissertation

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

าวิณีย์ ศรีวงศ์ราช

ค.บ., ศศ.ม. (ปรัชญา)

ความจริงของชีวิต

สถาบันราชภัฎเพชรบุรี

วงดาว กีรติกานนท์
(ผศ.)

อ.ม. (ปรัชญา) จุฬาฯ

การใช้เหตุผล จริยศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ดารณี พันธุ์ดี (ผศ.)

พบ.ม. (รปศ.)

ความจริงของชีวิต

สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ดำรงค์ วิเชียรสิงห์ (ผศ.)

อ.ม. (ปรัชญา) จุฬาฯ

ตรรกวิทยา

มหาวิทยาลัยรังสิต

เดือนฉาย อรุณกิจ

อ.ม.

Logic

มหาวิทยาลัยพายัพ

ศพล ปฐมทศพร

พธ.บ.
M.A

ความจริงของชีวิต ปรัชญาและศาสนา

สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

ทองพูล แสงคำ

ปริญญาโท

ความจริงของชีวิต จริยศาสตร์ จริยศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา

สถาบันราชภัฏสกลนคร

ทัศนีย์พรรณ อุดมเวช (ผ.ศ.)

ศศ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ)

ความจริงของชีวิต

สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ทินกร ทินทยานนท์ (ผศ.)

B.A. (Hons), (Comparative Religions) M.A. (Philosophy)

(ปริญญาตรี) ญาณวิทยา อภิปรัชญา ปรัชญากรีกและปรัชญาอัสสมาจารย์ จริยศาสตร์ ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์เบื้องต้น อัตถิภาวะนิยม
(ปริญญาโท) ปัญหาอภิปรัชญา ปัญหาญาณวิทยา ตรรกศาสตร์ขั้นสูง

มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เทพประวิณ จันทร์แรง (ดร.)

Ph.D. (Pali & Buddhism)

พุทธศาสนาในโ,กปัจจุบัน ปรัชญาจีน-ญี่ปุ่น พระไตรปิฎกวิเคราะห์ พุทธปรัชญาเถรวาท

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

เทพพร บัวธานี

อ.ม.

จริยศาสตร์ ปรัชญา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นพล วิยาสิงห์

M.A. (Indian Philosophy and Religion)

ความจริงของชีวิต วิถีไทย

สถาบันราชภัฏศรีษะเกษ

ธนาสิทธิ์ คณฑา

M.A. (Phil)

ความจริงของชีวิต ฯลฯ

สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

ธิดาวดี สกุลโพน (อ.)

ศศ.บ. เกียรตินิยม ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ (มศว.ประสานมิตร) M.A. Philosophy (Ohio State)

สุนทรียศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธีรโชติ เกิดแก้ว

ป.ธ.9 ปริญญาโท

พระพุทธศาสนากับปัญหาสังคม โลกทัศน์กับการดำเนินชีวิต สุนทรียศาสตร์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วรัตน์ มหาธนกุล

ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา)

มนุษย์กับการใช้เหตุผล ปรัชญา

มหาวิทยาลัยธุรกิจ-บัณฑิตย์

นิทรา พรลัดดากรสินธ์

M.A.

ปรัชญาศาสนา

มหาวิทยาลัยพายัพ

นิวัติ ทองวล

ศศ.ม. (ปรัชญา)

 

สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

เนื่องน้อย บุณยเนตร (ผศ.)

B.A. Philosophy
(
La Trobe),
Dip. in Ed. (La Trobe)
อ.ม. ปรัชญา (จุฬาฯ)

จริยศาสตร์ ปรัชญาสตรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บัญชา ศรีวัลลภานนท์

อ.ม. (ปรัชญา) จุฬาฯ

จริยศาสตร์ ปรัชญาภาษา ศาสนาเปรียบเทียบ และปรัชญาฯ

มหาวิทยาลัยรังสิต

บัณฑิต โชคสวัสดิ์ธนะกิจ

ค.บ., อ.ม.

ความจริงของชีวิต ศาสนาเปรียบเทียบ

สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

บัณฑิต รอดเทียน

เปรียญธรรม 4
M.A (Philosophy)

ปรัชญาเบื้องต้น จิตวิทยาในพระไตรปิฎก ปรัชญาศาสนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

บาทหลวงชาติชาย พงษ์ศิริ (ดร.)

ปริญญาเอก

ปรัชญากรีก ปรัชญาสมัยกลาง

วิทยาลัยแสงธรรม

บาทหลวงเปโตร อูร์บานี

ปริญญาโท

ญาณวิทยา สุนทรียศาสตร์ ปรัชญาศาสนา

วิทยาลัยแสงธรรม

บาทหลวงยัง ดังโตแนล

ปริญญาโท

ปรัชญาสมัยปัจจุบัน อภิปรัชญา ปรัชญาประวัติศาสตร์

วิทยาลัยแสงธรรม

บาทหลวงวิทยา คู่วิรัตน์ (ดร.)

ปริญญาเอก

ปรัชญาเบื้องต้น ปรัชญาการศึกษา

วิทยาลัยแสงธรรม

บาทหลวงสุรชาติ แก้วเสนีย์

ปริญญาโท

ปรัชญาสมัยใหม่ มนุษย์ปรัชญา

วิทยาลัยแสงธรรม

บุญนาค เนียมมาก

เปรียบธรรม 4
M.A (Philosophy)

ศาสนาทั่วไป พุทธปรัชญามหายาน 1

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

บุญมี แท่นแก้ว (ผ.ศ.)
(อาจารย์พิเศษ-ข้าราชการบำนาญ เดิมเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา)

M.A. (Religion and Philosophy)

วิชาความจริงของชีวิต วิชาเอกของโปรแกรมวิชาพระพุทธศาสนา และสังคมศึกษา

สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระกาศิต อานุภาพแสนยากร  (ดร.)

Ph.D. (ปรัชญา)

ความจริงของชีวิต วิถีไทย

สถาบันราชภัฏศรีษะเกษ

ประทุม อังกูรโรหิต (ผ.ศ.)

อ.บ.เกียรตินิยม, อ.ม. ปรัชญา (จุฬาฯ)
Cert. Japanese Studies (Nanzan)
Ph.D. Japanese Buddhism (Pennsylvania

 ปรัชญาญี่ปุ่น พุทธศาสนามหายาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประมวล เพ็งจันทร์ (ดร.) ป.ธ.5, Ph.D. (ปรัชญา) พุทธศาสนานิกายเซ็น,พระพุทธศาสนามหายาน,ปัญหาในปรัชญาอินเดีย,พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์,ศาสนาฮินดู,ปรัชญาอัตถิภาวนิยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประมวล โภชกะ (ผศ.)

พธ.บ.
M.A

ความจริงของชีวิต พุทธศาสตร์

สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

ประยงค์ แสนบุราณ (ผศ.ดร.)

Ph.D.

ปรัชญาตะวันออก ตรรกศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประยงค์ อ่อนตา

ปริญญาโท (ปรัชญา)

ความจริงของชีวิต ศาสนพิธี

สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

ประวิทย์ วิกรัยพัฒน์  (ผศ.)

อ.ม. (ปรัชญา)

ความจริงของชีวิต

สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประสิทธิ์ ประถมของ

ปริญญาโท

การฝึกสมาธิ

สถาบันราชภัฏภูเก็ต

ประสิทธิ์ ฤกษ์พิสุทธิ์ (ดร.)

Ph.D.

ปรัชญาจีน

มหาวิทยาลัยพายัพ

ประเสริฐ หลอมทอง (ผ.ศ.)

ค.ม. (พื้นฐานการศึกษาปรัชญา) 

วิชาเอกของโปรแกรมวิชาพระพุทธศาสนา และโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปราณี วิธุรวานิชย์
(ผ.ศ.)

ค.บ., ค.ม. (วิธีสอนศีลธรรม)

พุทธศาสน์ การฝึกสมาธิ ความจริงของชีวิต

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

ปราโมทย์ สุวรรณา

M.A. (Phil+Rel)

ความจริงของชีวิต ศาสนาเปรียบเทียบ

สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี

ปรีชา ช้างขวัญยืน (ศ.)

อ.บ. เกียรตินิยม, อ.ม. ภาษาไทย, อ.ม. ปรัชญา (จุฬาฯ)

ปรัชญาอินเดีย
ประวัติปรัชญาตะวันออก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปรีชา บุญศรีตัน .. 9, .. (จริยศาสตร์ศึกษา) อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปานทิพย์ พอดี

ปริญญาโท (ปรัชญา)

มานุษยวิทยา ความจริงของชีวิต ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น

สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปาริฉัตร ภัทรานุสรณ์

M.A.

ปรัชญาอินเดีย

มหาวิทยาลัยพายัพ

ปิ่นทอง ใจสุทธิ

กศ.ม. (ประวัติศาสตร์)

วิชาความจริงของชีวิตและวิชาผลิตสื่อการสอนเพื่อการพัฒนาวิชาพระพุทธศาสนา

สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กุล พัฒน์ดิลก
แองเกอร์

อ.ม. (ปรัชญา) จุฬาฯ

การใช้เหตุผล จริยศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พรทิพย์ ชูศักดิ์ (ผศ.)

อ.ม. (ปรัชญา)

ความจริงของชีวิต ฯลฯ

สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

พรเทพ ธาระหงษ์

อ.ม. (จริยศาสตร์)

ความจริงของชีวิต ฯลฯ

สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

พรพรหม ชลารัตน์

ศศ.ม. (ปรัชญา) เกียรตินิยม

(ปริญญาตรี) ปรัชญาเบื้องต้น ปรัชญาอุปนิษัท พุทธปรัชญา ปรัชญาวัตถุนิยม ชีวิตและงานของนักปรัชญาที่มีชื่อเสียง หัวข้อปรัชญาเลือกสรร นิติปรัชญา ปรัชญาสังคม

มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

พรศิลป์ รัตนชูเดช

M.A. (Archeogist)

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

พระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร

ปริญญาตรี

ประวัติศาสตร์ศาสนา

มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

พระใบฎีกาเสน่ห์ ญาณเมธี

 

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

พระปลัดเสน่ห์
ธมฺมวโร

Ph.D. (Pali & Buddhism)

พุทธศาสนามหายาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

พระมหาณรงค์ กนฺตสีโล

 

หลักพุทธธรรม 1 ศาสนาเปรียบเทียบ พุทธธรรมกับสังคมไทย ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

พระมหาบุญช่วย สิรินฺธโร

เปรียญธรรม 3
Ph.D. (Buddhist Studies)

นิเวศวิทยาในพระไตรปิฎก ศึกษางานสำคัญทางพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

พระมหาสง่า ธีรสํวโร

เปรียบธรรม 3
ศศ.ม. (ปรัชญา)

พระสุตตันตปิฎก 2 พุทธปรัชญาเถรวาท
พุทธศาสนาเถรวาท

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

พระมหาไสว เทวปุญโญ

Ph.D. (Philosophy)

ธรรมภาคปฏิบัติ 4 อักษรจารึกในพระไตรปิฎก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

พัชรี พงษ์อุดม

B.A.

ศาสนาพุทธ

มหาวิทยาลัยพายัพ

พิฆาต เพ็ชรธิพาร์

อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ)

ความจริงของชีวิต

สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี

พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ (ดร.) .. 9, Ph.D. (ปรัชญา) ศาสนาเบื้องต้น,สัมมนาปัญหาอภิปรัชญาและคุณวิทยา,สัมมนาปัญหาญาณวิทยา,สัมมนาพระพุทธศาสนา, ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา,สถานภาพและบทบาทของพระสงฆ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิสิฐ สุขสกล

พธ.ม.

ศาสนปฎิบัติ ความจริงของชีวิต พุทธปรัชญา ปรัชญาศาสนา  

สถาบันราชภัฎนครปฐม

พีระพล คดบัว อ.ม. (ปรัชญา) จริยศาสตร์ ปรัชญาวิเคราะห์
ปัญหาและทฤษฎีจริยศาสตร์
ปรัชญาการเมือง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พุทธสิทธิ์ จันฤาไชย

ร.ม. (การปกครอง)
วุฒิบัตรปรัชญา-ศาสนา (มหิดล)
เคยเรียนปริญญาโทสาขาปรัชญาของจุฬาฯ ปีการศึกษา 2524-2528 ค้างวิทยานิพนธ์สมัย ดร.มารค เป็นหัวหน้าภาค โดยเรียนครบ
Course Work แล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ศ.ปรีชา ช้างขวัญยืน 

ความจริงของชีวิต
ปรัชญาเบื้องต้น
ปรัชญาและศาสนา
ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
พุทธศาสน์
ศาสนาเปรียบเทียบ
จริยศาสตร์

สถาบันราชภัฏลำปาง

พุมรี อรรถรัฐเสถียร

ศศ.ม. (ปรัชญา)

(ปริญญาตรี) ปรัชญาปฏิบัตินิยม ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่และร่วมสมัย ปรัชญาปฏิบัตินิยม ปรัชญาภาษา ปรัชญาศาสนาของกลุ่มเซไมท์ ประวัติศาสนาที่สำคัญของอินเดีย ศาสนาในอินเดียปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

พูนชัย ปันธิยะ

ศศ.ม. (ปรัชญา)

เทศกาลและพิธีกรรม พุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

เพ็ญแข กิตติศักดิ์

อ.ม. (ปรัชญา)

วิชาความจริงของชีวิต วิชาเอกของโปรแกรมวิชาพระพุทธศาสนาและสังคมศึกษา

สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ไพฑูรย์ พัฒนใหญ่ยิ่ง (ผศ.ดร.)

ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) ภาษาอังกฤษ
Post-Graduate Dip. In Indian History and Culture
B.H.U., Varanasi, INDIA,
PH.D (Philosophy)

(ปริญญาตรี) สุนทรียศาสตร์ ปรัชญาเกาหลีและญี่ปุ่น ปรัชญาศาสนา ศาสนาในสังคมปัจจุบัน ศาสนาในจีนและญี่ปุ่น ศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ศาสนาในสหรัฐอเมริกา
(ปริญญาโท) ความคิดพื้นฐานทางปรัชญา ปรัชญาศาสนา การสำรวจเชิงวิพากษ์ปรัชญาตะวันออก ปรัชญาขงจื๊อและปรัชญาหลังขงจื๊อ ปรัชญาญี่ปุ่น ปรัชญาเกาหลี

มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ไพโรจน์ เผ่าดี

M.A.

ความจริงของชีวิต

สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

คนิตย์ เพชรปาณีวงศ์

อ.ม.

ศาสนา ปรัชญา วัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภมร พราหมณ์แก้ว

กศ.บ. กศ.ม. (อุดมศึกษา)

ความจริงของชีวิต จริยศาสตร์ พุทธจริยธรรม ฯลฯ

สถาบันราชภัฎเพชรบุรี

ภูมิกิตติ จารุธนนนท์

อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ)

ความจริงของชีวิต ปรัชญาและศาสนา ศาสนพิธี

สถาบันราชภัฏเทพสตรี

รรยาท กิจสุวรรณ (ผศ.)

อ.บ. เกียรตินิยม, สค.ม. (จุฬาฯ)
M.S. Anthropology (Florida State
)

จริยศาสตร์ จริยศาสตร์ธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมินรัตน์ นวะบุศย์

ศศ.ม. (ปรัชญา)

ความจริงของชีวิต จริยศาสตร์

สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

อบทิศ ไวยสุศรี

อ.ม. (ปรัชญา)

มนุษย์กับการใช้เหตุผล ปรัชญา ตรรกศาสตร์

มหาวิทยาลัยธุรกิจ-บัณฑิตย์

ระพี แสงสาคร ..6, ศน.., M.A.(Phil) สุนทรียศาสตร์,สัมมนาปัญหาอภิปรัชญาและคุณวิทยา,อภิปรัชญาศิลปะแห่งการเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า,พุทธปรัชญา,ญาณวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รัชนี ปานแร่

ศศ.ม. (ภาษาไทย)

ความจริงของชีวิต

สถาบันราชภัฏเทพสตรี

รัฐพล ฤทธิธรรม

ปริญญาโท

ความจริงของชีวิต จริยศาสตร์ จริยศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา

สถาบันราชภัฏสกลนคร

รัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ศศ.บ.,ศศ.ม. (ปรัชญา)

ความจริงของชีวิต

สถาบันราชภัฎเพชรบุรี

วรรณวิสาข์ ไชยโย ศศ.ม. (ปรัชญา) อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รากรณ์ พูลสวัสดิ์

พธ.ม.

ศาสนปฎิบัติ ความจริงของชีวิต พุทธปรัชญา ปรัชญาศาสนา  

สถาบันราชภัฎนครปฐม

วันวร จะนู (ผศ.)

อ.ม. (ปรัชญา)

มนุษย์กับการใช้เหตุผล ปรัชญา ตรรกศาสตร์

มหาวิทยาลัยธุรกิจ-บัณฑิตย์

วาสนา นวะบุศย์

ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ)

ความจริงของชีวิต

สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

วาสนา พริกบุญจันทร์

ศศ.บ. (ปรัชญา)

ตรรกศาสตร์พื้นฐาน ปรัชญาจีน ปรัชญาการศคกษา ตรรกศาสตร์ ตะวันออก พุทธศาสนาอาจริยวาท
คริสตธรรมเบื้องต้น กิตติคุณพระเยซูคริสต์ คริสตจริยธรรมในชีวิตประจำวัน
 

มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วิจิตร สังข์ประพันธ์ (ผศ.)

ปริญญาโท

พุทธศาสน์

สถาบันราชภัฏภูเก็ต

วิชัย สุนาโท

ป.ธ.7 ปริญญาโท

ปรัชญาจีน โลกทัศน์กับการดำเนินชีวิต สุนทรียศาสตร์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วิเชียร เส้นทอง (อาจารย์ตามสัญญา—อัตราจ้าง)

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)

วิชาความจริงของชีวิต วิชาเอกของโปรแกรมวิชาพระพุทธศาสนา และสังคมศึกษา

สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิไลลักษณ์ สายเสน่ห์

อ.ม. (ปรัชญา)

มนุษย์กับการใช้เหตุผล ปรัชญา ตรรกศาสตร์

มหาวิทยาลัยธุรกิจ-บัณฑิตย์

วิโรจน์ อินทนนท์ (ดร.) .. 7, Ph.D. (ปรัชญา) จิตวิทยาศาสนา,จริยศาสตร์อินเดียเบื้องต้น,พระพุทธศาสนากับปัญหาจริยธรรม,พระพุทธศาสนาเถรวาท, พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิวัฒน์ชัย พิมพ์หอม

ปริญญาโท

พุทธศาสน์

สถาบันราชภัฏภูเก็ต

วีณา วงศ์วิสิทธิ์

M. Ed.

ศาสนปฎิบัติ ความจริงของชีวิต พุทธปรัชญา ปรัชญาศาสนา  

สถาบันราชภัฎนครปฐม

วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช (ดร.)

B.A. (Philosophy)
M.A. (Philosophy)
Ph.D. (Philosophy)

PR23 Individual Study2, Dissertation

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

วุฒิไกร ไชยมาลี

M.A. (Indian Philosophy)

ความจริงของชีวิต

สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

วุฒินันท์ รามฤทธิ์ (ผศ.)

ปริญญาโท

ความจริงของชีวิต พุทธศาสน์

สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

รีนวล ศรีจินดาภรณ์ (ผศ.ดร.)

ศศ.บ.,อ.ม.
Ph.D.

ความจริงของชีวิต ปรัชญาศาสนา หลักคิดเชิงพุทธ

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

ศักดา พิทยาภาพงศ์

ปริญญาตรี

ปรัชญาเบื้องต้น

มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ศิริมาลย์ ศรีใส

ศศ.บ., อ.บ. (ปรัชญา)

ความจริงของชีวิต ญาณวิทยา ตรรกศาสตร์

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

กุล อันมา (ดร.)

Ph.D. (Philosophy)

ปรัชญาตะวันตก ปรัชญาเบื้องต้น จริยศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

สถาพร มาลีเวชรพงศ์ (ผ.ศ.) (ข้าราชการบำนาญ เดิมเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา)

กศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
น.บ.

วิชาความจริงของชีวิต วิชาเอกของโปรแกรมวิชาพระพุทธศาสนา และสังคมศึกษา

สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สนิท ศรีสำแดง

ปริญญาโท

พุทธปรัชญา ปรัชญาสังคมและการเมือง

วิทยาลัยแสงธรรม

สมนึก ใจกล้า

ป.ธ.4 ปริญญาโท

สมาธิกับการพัฒนาชีวิต โลกทัศน์กับการดำเนินชีวิต สุนทรียศาสตร์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สมภาร พรมทา (รศ.ดร.)

อ.ด. (ปรัชญา) จุฬาฯ

ปรัชญาอินเดีย ปรัชญาจีน พุทธปรัชญา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยแสงธรรม

สมฤดี วิศทเวทย์ (ผ.ศ.)

อ.บ. เกียรตินิยม (จุฬาฯ), M.A. Philosophy (Colorado)

ประวัติปรัชญาตะวันตก
ปรัชญาภาษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมหวัง แก้วสุฟอง (ดร.) .. 9, Ph.D. (ปรัชญา) การศึกษาศาสนาเปรียบเทียบ,ศิลปะแห่งการเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า,ประวัติพระพุทธศาสนา,พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม,ตรรกศาสตร์ขั้นสูง, พระพุทธศาสนากับการเมือง, พระพุทธศาสนามหายาน,ปรัชญาตะวันออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สยาม ราชวัตร ..9, ศษ.., รป.., ..(ศาสนาเปรียบเทียบ) จิตวิทยาศาสนา,พุทธศาสนาในชีวิตประจำวัน,หลักพระพุทธศาสนา,ศิลปะแห่งการเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า,ขบวนการศาสนาในสังคมปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สวัสดิ์ สุวรรณสังข์ (ผศ.)

ปริญญาโท

ปรัชญาและศาสนา

สถาบันราชภัฏภูเก็ต

สันติ เมตตาประเสริฐ

อ.ม. (บาลี-สันสกฤต) จุฬาฯ

พุทธศาสนศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิต

สายยนต์ ชาวอุบล

M.A. (Buddhist Studies)

ความจริงของชีวิต

สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

สิทธิ์ บุตรอินทร์ (ศ.ดร.) ป.ธ.6, D.Litt. (ปรัชญา) ระเบียบวิธีวิจัยพุทธศาสนศึกษา ตรรกศาสตร์ ปรัชญาสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ
(ผศ.ดร.)

พศ.บ. (จุฬาฯ),
อ.ม.
, อ.ด. ปรัชญา (จุฬาฯ)

ญาณวิทยา ปรัชญาวิทยาศาสตร์
อภิปรัชญา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุขสันต์ จันทน์ชโต

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก พุทธศาสน์ดุษฎีบัณฑิต

 

สถาบันราชภัฏเทพสตรี

สุชาติ พิมพ์พันธ

M.A. (Buddhist Studies)

ความจริงของชีวิต

สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

สุนทร ณ รังษี (รศ.ดร.)

ศ.บ. (ศาสนศาสตร์)
M.A. (Philosophy)
Ph.D. (Philosophy)

PR22 Individual Study 1, Dissertation

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

สุนทรีย์ สุริยะรังษี  

พธ.ม.

ศาสนปฎิบัติ ความจริงของชีวิต พุทธปรัชญา ปรัชญาศาสนา  

สถาบันราชภัฎนครปฐม

สุนันท์ เสนารัตน์

ปริญญาโท (ปรัชญา)

ความจริงของชีวิต ศาสนาเปรียบเทียบ

สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

สุภัควดี อมาตยกุล (ดร.)

อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (จุฬาฯ)
M.A., Ph.D. Philosophy (Claremont)

ปรัชญากรีก
Philosophical Historio-graphy

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุมน ปนาทกูล

ศศ.ม. (ปรัชญา)

ความจริงของชีวิต

สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

สุวรรณา สถาอานันท์ (รศ.ดร.)

อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (จุฬาฯ)
M.A., Ph.D. Philosophy (Hawaii

 ปรัชญาศาสนา ปรัชญาจีน
ปรัชญาสตรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุวรัฐ แลสันกลาง

ศศ.ม. (ปรัชญา) เชียงใหม่

 

สถาบันราชภัฏลำปาง

สุวิทย์ ทองศรีเกตุ

ปริญญาโท (ศาสนาเปรียบเทียบ)

จริยศาสตร์ ความจริงของชีวิต การบูรณาการทางสังคม

สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

แสวง แสนบุตร ..3, ปวค., พธ.., M.A.(Phil) มนุษย์กับปรัชญา,ปรัชญาจีน,ปรัชญาศาสนา,ปรัชญาตะวันออก,ปัญหาจริยธรรมในสังคมร่วมสมัย,ศิลปะแห่งการเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โสภณ เปียสนิท

M.A (ภาษาอังกฤษ)
พุทธศาสน์บัณฑิต (พธ.บ./มจร.) เปรียบธรรม 2 ประโยค นักธรรมเอก

 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตไกลกังวล

โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ (รศ.ดร.)

อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (จุฬาฯ)
M.A, Ph.D. Philosophy (Indiana)

 ญาณวิทยา ปรัชญาเทคโนโลยี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธิสิทธิ์ นุชเนตร (ดร.)

Ph.D. , M.A. (Economic) พุทธศาสน์บัณฑิต (พธ.บ./มจร.) เปรียบธรรม 7 ประโยค

 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตไกลกังวล

อนันต์ วันแอเลาะ

ปริญญาโท

ปรัชญาอิสลาม

วิทยาลัยแสงธรรม

อัครยา สังขจันทร์ (ผศ.)

อ.ม.

ตรรกศาสตร์ ปรัชญาสังคม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาภากร วงศ์ชาวจันท์

อ.ม. (ปรัชญา)

ความจริงของชีวิต ปรัชญาและศาสนา

สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี

อุกฤษฏ์ แพทย์น้อย (ผศ.)

อ.บ. เกียรตินิยม, อ.ม. ปรัชญา (จุฬาฯ)

 ปรัชญาสังคม ปรัชญาการเมือง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อุดม ชัยสุวรรณ

ปริญญาโท (ปรัชญา)

ความจริงของชีวิต พุทธศาสน์

สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

อุทัย เอกสะพัง (ดร.)

พธ.บ. (รัฐศาสตร์) พธ.บ. (ปรัชญา)
PH.D. (Philosophy)

(ปริญญาตรี) ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ศาสนาดึกดำบรรพ์ พุทธธรรมในชีวิตประจำวัน ศาสนาเปรียบเทียบ พุทธศาสนาเถรวาท ศาสนากับจิตวิทยา แนวคิดและขบวนการใหม่ทางพุทธศาสนาในประเทศไทย  สัมมนาพุทธศาสนา
(ปริญญาโท) ทฤษฎีและปัญหาจริยศาสตร์ ความคิดพุทธทาสภิกขุ พุทธปรัชญาในพระสุตตันตปิฎก พุทธปรัชญาในพระวินัยปิฏก พุทธปรัชญาในพระอภิธรรมปิฏก

มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เอกวิน ขุนบุญจันทร์

ศศ.บ. (ปรัชญา)

มนุษย์กับการใช้เหตุผล ปรัชญา ตรรกศาสตร์

มหาวิทยาลัยธุรกิจ-บัณฑิตย์

เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ (ผศ.)

อ.ม. (ปรัชญา)

ปรัชญาตะวันตก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
  

กลับไปยังหน้าแรก

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลสรุปของคณาจารย์วิชาปรัชญาและศาสนา