เครือข่ายปรัชญาและศาสนา

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 19 สิงหาคม, 2552 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
   


 

 

ข่าวล่าสุด

 

รายชื่อผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์ (UDC)

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย (Philosophy & Religion Society of Thailand)  
>> ทุนพัฒนาอาจารย์ปี 2545 12 ทุน รับจริง 8 ทุน
>> ทุนพัฒนาอาจารย์ ปี 2546 16 ทุน รับจริง 11 ทุน

>> ทุนพัฒนาอาจารย์ ปี 2547
  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลการจัดทำฐานข้อมูลของเครือข่ายปรัชญาและศาสนา (ในกรณีที่หน่วยงานของท่านยังมิได้ส่งแบบสำรวจหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเดิม) โดยกรุณาส่งแบบสำรวจมาที่ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรสาร 02-218-4755 หรือ siriphen.p@chula.ac.th     

 
::เชื่อมโยงไปยังสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา::

 

มหาวิทยาลัยของรัฐ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (ประสานมิตร),    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ สถาบันราชภัฏลำปาง สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สถาบันราชภัฏนครปฐม
สถาบันราชภัฏนครสวรรค์
สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา สถาบันราชภัฏเพชรบุรี สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ สถาบันราชภัฏภูเก็ต สถาบันราชภัฏรำไพ
พรรณี
สถาบันราชภัฏสกลนคร สถาบันราชภัฏศรีษะเกษ
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สถาบันราชภัฏเทพสตรี
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา

สถาบันสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
 
 http://www.arts.chula.ac.th/~philoso/philos/
ภาควิชาปรัชญา  คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2218-4754 โทรสาร 0-2218-4755

 

 free hit counter


CONTACT WEBMASTER

©
2004-2009 สงวนลิขสิทธิ์  เครือข่ายปรัชญาและศาสนา All Rights Reserved.