เครือข่ายปรัชญาและศาสนา


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการเรียนการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 19/08/2552

 

::ข้อมูลการเรียนการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา

คลิกที่นี่หากท่านต้องการทราบข้อมูลการเรียนการสอนตามรายชื่อสถาบันการศึกษาโดยตรง

1. หน่วยงานที่เปิดสอนวิชาปรัชญาและศาสนาเป็นสาขาวิชาในระดับปริญญาเอก
    1.1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    1.2 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
    1.3 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
  
2. หน่วยงานที่เปิดสอนวิชาปรัชญาและศาสนาเป็นสาขาวิชาในระดับปริญญาโท
   2.1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   2.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   2.3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
   2.4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   2.5 มหาวิทยาลัยศิลปากร
   2.6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   2.7
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
   2.8  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
   2.9 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  
3. หน่วยงานที่เปิดสอนวิชาปรัชญาและศาสนาเป็นสาขาวิชาเอกในระดับปริญญาตรี
   3.1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   3.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   3.3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
   3.4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   3.5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (ประสานมิตร)
   3.6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   3.7 มหาวิทยาลัยศิลปากร
   3.8 มหาวิทยาลัยบูรพา
   3.9 วิทยาลัยแสงธรรม
   3.10 มหาวิทยาลัยพายัพ
   3.11สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   3.12 สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   3.13
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
   3.14 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
   3.15 สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 
 

4. หน่วยงานที่เปิดสอนวิชาปรัชญาและศาสนาเป็นสาขาวิชาโทในระดับปริญญาตรี
   4.1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   4.2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   4.3 มหาวิทยาลัยศิลปากร
   4.4 มหาวิทยาลัยบูรพา
   4.5 วิทยาลัยแสงธรรม
   4.6 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
   4.7 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
   4.8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

5. หน่วยงานที่เปิดสอนวิชาปรัชญาและศาสนาโดยให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาบังคับ
   5.1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   5.2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
   5.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   5.4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   5.5 วิทยาลัยแสงธรรม
   5.6 มหาวิทยาลัยรังสิต
   5.7 สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
   5.8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   5.9 สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี
   5.10 สถาบันราชภัฏนครปฐม
   5.11 สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
   5.12 สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
   5.13 สถาบันราชภัฏลำปาง
   5.14 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
   5.15 สถาบันราชภัฏศีรษะเกษ
   5.16 สถาบันราชภัฏเทพสตรี
   5.17 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
   5.18 สถาบันราชภัฏภูเก็ต
   5.19 สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   5.20 สถาบันราชภัฏนครสวรรค์
   5.21 สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   5.22 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช
   5.23  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
   5.24  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

 
 5.25 สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
 
  5.26 สถาบันราชภัฏสกลนคร
 
 5.27 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

6. หน่วยงานที่เปิดสอนวิชาปรัชญาและศาสนาโดยให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาเลือก
 
 6.1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    6.2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
    6.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    6.4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    6.5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    6.6 สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
    6.7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    6.8 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
    6.9 สถาบันราชภัฏนครปฐม
    6.10 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
    6.11 สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
    6.12 สถาบันราชภัฏลำปาง
    6.13 สถาบันราชภัฏศรีษะเกษ
    6.14 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
    6.15 สถาบันราชภัฏภูเก็ต
    6.16 สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
    6.17
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


 

7. หน่วยงานที่เปิดสอนวิชาปรัชญาและศาสนาโดยให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาการศึกษาทั่วไป
  
7.1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    7.2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
    7.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    7.4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    7.5 มหาวิทยาลัยบูรพา
    7.6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
    7.7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
    7.8 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
    7.9 มหาวิทยาลัยพายัพ
    7.10 มหาวิทยาลัยรังสิต
    7.11 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
    7.12 สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
    7.13 สถาบันราชภัฏนครสวรรค์
    7.14 สถาบันราชภัฏภูเก็ต
    7.15 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
    7.16 สถาบันราชภัฏศีรษะเกษ
    7.17 สถาบันราชภัฏลำปาง
    7.18 สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
    7.19  สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
    7.20 สถาบันราชภัฏนครปฐม
    7.21 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
    7.22 สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
    7.23 สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
    7.24 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา
    7.25 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช
    7.26 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ
    7.27
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
  
7.28 สถาบันราชภัฏสกลนคร
 
 7.29 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 
 กลับไปยังหน้าแรก