หน้าหลัก

แบบประเมินคว […]

อ่านเพิ่มเติม

หน้าหลัก

แบบประเมินความเสี่ยงโควิด-19

ขอความร่วมมือนิสิต บุคลากร และผู้ที่ต้องการเข้ามาในอาคารของคณะอักษรศาสตร์ กรุณาทำแบบประเมินความเสี่ยงโควิด-19 ที่คณะฯ จัดทำ ที่ลิงก์นี้ https://www.arts.chula.ac.th/assess/ หรือสแกน QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่าง          ขอให้ท่านทำแบบประเมินล่วงหน้าไม่เกิน 3 วันก่อนเข้ามาในอาคาร และแสดงผลการประเมิน พร้อมกับใบรับรองการรับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งยืนยันว่าท่านรับวัคซีนเข็มที่ 2 มาแล้วมากกว่า 14 วัน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนขึ้นอาคาร มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยังไม่ได้รับวัคซีนตามมาตรการของมหาวิทยาลัย และไม่สามารถเข้ามาในอาคารของคณะอักษรศาสตร์ได้           หากท่านได้รับผลประเมินว่า “เสี่ยง” บุคลากร กรุณาติดต่อรองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผ่านหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้ากลุ่มภารกิจ) นิสิต
กรุณาติดต่อรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เพื่อประสานการตรวจ ATK ต่อไป ทั้งนี้ ผลประเมินในแต่ละครั้งมีอายุการใช้งาน 3 วัน รวมวันที่ทำประเมิน           ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

เรื่องเด่น

ข่าวสารและกิจกรรมทั่วไป

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิตจุฬาฯ

ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและพัฒนาศักยภาพสำหรับนิสิต เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะทางกาย จิตใจและสังคม เวลาทำการ 8.00 – 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เหตุด่วนฉุกเฉินโทร. 02-218-0000

งานกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ ทำหน้าที่อะไรบ้าง

ให้คำปรึกษา

งานกิจการนิสิต มีหน้าที่โดยตรงในการให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่นิสิตในเรื่องต่างๆ เช่น การขอทุนการศึกษา และการจัดกิจกรรมต่างๆ

ดูแลและส่งเสริมการจัดกิจกรรม

งานกิจการนิสิต มีหน้าที่ดูแลและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการนิสิตอักษรศาสตร์ (ก.อศ.) ดำเนินการได้ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

งานกิจการนิสิต มีหน้าที่ดำเนินการเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการนิสิตอักษรศาสตร์ (ก.อศ.) และดำเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ

บรรยากาศภายในคณะอักษรฯ


Back to Top