วิชญมาลา: ประชุมอรรถบทเขมรภาษาอนุวาทหนังสือชุด “วิชญมาลา” รวมผลงานด้านภาษาและวรรณคดีไทย ลำดับที่ 2

โดยได้ทุนสนับสนุนการจัดทำต้นฉบับและการจัดพิมพ์จากโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย

สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใกล้รุ่ง อามระดิษ  บรรณาธิการ
พิมพ์ครั้งแรก 2562

Facebook
Twitter