ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา ประมูลทรัพย์

CHANTRA PRAMOONSAB

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิ

พ.ศ 2530 Licenciada en Filología Hispánica, Universidad Complutense de Madrid
ประเทศสเปน

ประวัติการศึกษา

1987 Licenciada en Filología Hispánica
Universidad Complutense de (M.A. in Spanish Philology) Madrid, Spain

การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ/อบรม

  • เข้าอบรมในโครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ (Faculty Development for Tomorrow Teaching : FDT) หลักสูตร “Critical Thinking and Creative Problem Solving” ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2550 ณ อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์