ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์

NUNGHATAI RANGPONSUMRIT

 

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2539 อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิชาภาษาสเปน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2541 Máster en traducción de la lengua inglesa
Universidad Complutense de Madrid, ประเทศสเปน
พ.ศ. 2548 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาที่สอน

 • ภาษาสเปน 1-6
 • การอ่านภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจ
 • สัทศาสตร์และสัทวิทยาสเปน
 • วิทยาหน่วยคำและวากยสัมพันธ์สเปน
 • แปลสเปน 1
 • ภาษาสเปนด้านกฎหมาย
 • การล่ามภาษาสเปน

ผลงานวิชาการ

การเสนอผลงานวิชาการ

 • Spanish Analytic Causatives with hacer: Economic and Processing Motivations. Conference on Conceptual Structure, Discourse, & Language. University of Alberta, Edmonton, Alberta CANADA 8-10 October 2004.
 • “กฎการใช้การณ์ลักษณะไม่สมบูรณ์และการณ์ลักษณะสมบูรณ์: การทดสอบความถูกต้องของกฎด้วยคลังข้อมูล”(“Reglas para el uso del imperfecto y del perfecto: Una prueba de su validez con el corpus”), การประชุมสมาคมผู้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสเปนแห่งทวีปเอเชียครั้งที่ 6 (VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACION ASIATICA DE HISPANISTAS) เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2550 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
 • “การใช้คลังข้อมูลในการสอนภาษาสเปน” (“El uso de los corpus en la enseñanza de español”), การประชุมวิชาการด้านการสอนภาษาสเปนในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม: มุมมองสำหรับศตวรรษที่ 21 (Simposio La enseñanza del español en Tailandia y en Vietnam: perspectivas para el siglo XXI). วันที่ 5 – 6 มีนาคม 2552, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
 • “ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กาลอดีตสมบูรณ์รูปกริยาเดี่ยวและกาลอดีตไม่สมบูรณ์กับวลีเกี่ยวกับเวลา: การรับรู้ของผู้เรียน” (“La relación entre los usos del pretérito perfecto simple y del pretérito imperfecto y los marcadores temporales: la percepción de los aprendientes”), การประชุมด้านการสอนภาษาสเปนในฐานะภาษาต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคครั้งที่ 1 (I Congreso de Español/LE en Asia-Pacífico, (CE/LEAP)). 20-22 พฤศจิกายน 2552, มะนิลา, ประเทศฟิลิปปินส์.
 • “กฎการใช้มาลาสมมุติ: การทดสอบความถูกต้องของกฎด้วยคลังข้อมูล”(“Reglas para el uso del Subjuntivo: Una prueba de su validez con el corpus”), การประชุมสมาคมผู้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสเปนแห่งทวีปเอเชียครั้งที่ 7 (VII Congreso Internacional de la Asociación Asiática de Hispanistas). 26-28 สิงหาคม 2553, ปักกิ่ง, ประเทศจีน.
 • “การสร้างและการใช้คลังข้อมูลในการสอนภาษาสเปนในฐานะภาษาต่างประเทศ” (“La creación y el uso de corpus lingüísticos para la enseñanza de E/LE”), การอบรมผู้สอนภาษาสเปนในฐานะภาษาต่างประเทศครั้งที่ 2. (II Jornada de formación de profesores de E/LE). 14-16 ธันวาคม 2554, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
 • “การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนโดยใช้คลังข้อมูล (Promoting Language Learners’ Autonomy with Text Corpora) การประชุมวิชาการระหว่างคณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลับปักกิ่ง 7 เมษายน 2556 ปักกิ่ง, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • “การปรับปรุงระบบให้บริการล่ามเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของรัฐ (Improving Interpreter Provision to Enhance Access to Public Services)” การนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์, การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 7-8 พฤษภาคม 2556, กรุงเทพฯ.
 • “การเสริมสร้างคุณธรรมและจิตสำนึกทางสังคมในการเรียนการสอนภาษาสเปนเป็นภาษาต่างประเทศ (Creación de la conciencia moral y social en la didáctica de ELE)” (นำเสนอร่วมกับ อาจารย์ ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ), การประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสมาคมผู้เชี่ยวชาญภาษาและวัฒนธรรมสเปนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 8 (VIII Congreso Internacional de la Asociación Asiática de Hispanistas), 17-19 กรกฎาคม 2556, เซี่ยงไฮ้, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.
 • “มาตรฐานการปฏิบัติงานล่าม” นำเสนอในการประชุมพิจารณาแนวทางในการปฏิบัติงานล่ามแปลภาษาในกระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์. 16-18 กันยายน 2558. กรุงเทพฯ.
 • “การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ข่าวภาษาสเปน (¿Cómo desarrollar el pensamiento crítico a través de las noticias en español?)” (นำเสนอร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ), การประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสมาคมผู้เชี่ยวชาญภาษาและวัฒนธรรมสเปนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 9 (IX Congreso Internacional de la Asociación Asiática de Hispanistas), 22-24 มกราคม 2559, กรุงเทพฯ.
 • “หลักสูตรการล่ามในประเทศไทย: การมุ่งเน้นคุณภาพ (Interpreter Training in Thailand: Aiming for Quality)”, ในการประชุมวิชาการนานาชาติสำหรับล่ามและนักแปลในประเทศเมียนมา ครั้งที่ 1 (the First International Conference of Interpreters and Translators in Myanmar), 6 ธันวาคม 2560, ย่างกุ้ง, ประเทศเมียนมา.

งานแปล

 • Good Luck : สร้างแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จ ในชีวิตและธุรกิจด้วยตัวคุณเอง แปลจาก La buena suerte ของ Alex Rovira และ Fernando Trías de Bes. กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์. 2547. (แปลร่วมกับสุพัตรา พิษณุวงษ์)
 • บ้านปรารถนารัก แปลจาก La casa de los espíritus ของ Isabel Allende. กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์. 2548
 • เมืองอสุรกาย แปลจาก La ciudad de las bestias ของ Isabel Allende. กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์. 2554.
 • จดหมายลับจากวาติกัน แปลจาก La muerte del papa ของ Luis Miguel Rocha. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, 2556.
 • ปาเปลุโช่เข้าโรงพยาบาล แปลจาก Papelucho en la clínica ของ Marcela Paz. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ผีเสื้อ, 2566.