ศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์

SATHAPORN TIPPAYASAK

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิ

พ.ศ. 2526 อักษรศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชาภาษาสเปน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2527 Diploma de Estudios Hispánicos
Universidad Complutense de Madrid ประเทศสเปน
พ.ศ. 2531 Técnico de Empresas y Actividades Turisticas
Escuela Oficial de Turismo ประเทศสเปน
พ.ศ. 2532 Licenciado en Filologia Hispánica
Universidad Complutense de Madrid ประเทศสเปน
พ.ศ. 2533 Especialista en Alojamiento y Restauración
Escuela Oficial de Turismo ประเทศสเปน
พ.ศ. 2535 Doctor (Filología Hispánica)
Universidad Complutense de Madrid ประเทศสเปน

ผลงานวิชาการ

 • สถาพร ทิพยศักดิ์ (2538) ภาษาสเปน3. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • สถาพร ทิพยศักดิ์ (2540) คู่มือการกระจายคำกริยาภาษาสเปน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • สถาพร ทิพยศักดิ์ (2540) สัทศาสตร์ภาษาสเปน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถาพร ทิพยศักดิ์ (2540) แนะนำนวนิยายสเปนศตวรรษที่ 20 และนักเขียนที่สำคัญ ในมติชนฉบับที่ 872 – 876. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน
 • สถาพร ทิพยศักดิ์, รัศมี กฤษณมิษ, วิภาดา เพ็ชรรักษ์, และสว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์ (2541) พจนานุกรมไทย – สเปน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ฟ้าอภัย
 • สถาพร ทิพยศักดิ์ (2541) Descubriendo Tailandia. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • สถาพร ทิพยศักดิ์ (2542) พจนานุกรมศัพท์ท่องเที่ยวไทย (ไทย-สเปน). กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • สถาพร ทิพยศักดิ์ (2542) การใช้บุรุษสรรพนามแบบเสริมความในภาษาสเปน : ปัญหาสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ ในสาราภิรมย์ กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถาพร ทิพยศักดิ์ และ โฆเซ่ เซร์ราโน (2543) พจนานุกรมศัพท์เศรษฐกิจ (สเปน-อังกฤษ-ไทย) กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • สถาพร ทิพยศักดิ์, รัศมี กฤษณมิษ และวิภาดา เพ็ชรรักษ์ (2544) ไวยากรณ์สเปน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ฟ้าอภัย.
 • สถาพร ทิพยศักดิ์ (2544) แนะนำนวนิยายลาตินอเมริกาศตวรรษที่ 20 และนักเขียนคนสำคัญ ในWriter. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
 • สถาพร ทิพยศักดิ์ (2547) คำบุพบทภาษาสเปน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • สถาพร ทิพยศักดิ์ (2548) วรรณคดีสเปน: ร้อยกรองและร้อยแก้ว. โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานแปลวรรณกรรมเยาวชน

 • ฉันกับฬาเปลาเตโร (Platero y yo) ของฆวน รามอน ฆิเมเนซ (Juan Ramón Jiménez) นักเขียนรางวัลโนเบล). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ผีเสื้อ, 2547
 • นางนวลกับมวลแมวที่สอนให้มันบิน(Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar) ของหลุยส์ เซปุลเบดา (Luis Sepúlveda). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ผีเสื้อ, 2551
 • ชายชราผู้อ่านนิยายรัก (Un viejo que leía novelas de amor ) ของหลุยส์เซปุลเบดา (Luis Sepúlveda). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ผีเสื้อ, 2551
 • บันทึกรักนักฆ่าผู้อ่อนไหว (Diario de un killer sentimental) ของหลุยส์ เซปุลเบดา (Luis Sepúlveda). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ผีเสื้อ, 2552
 • โลกสุดขอบฟ้า (Mundo del fin del mundo) ของหลุยส์ เซปุลเบดา (Luis Sepúlveda). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ผีเสื้อ, 2554
 • บ้านเกิดมันฝรั่ง (La tierra de las papas) ของปาโลมา บอร์ดอนส์ (Paloma  Bordons).  กรุงเทพมหานคร:  สำนักพิมพ์มติชน, 2549
 • เรื่องของมิกซ์ มักซ์ และเม็กซ์ (Historia de Mix, Max, y Mex) ของหลุยส์ เซปุลเบดา (Luis Sepúlveda). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ผีเสื้อ, 2557   
 • หอยทากผู้ค้นพบประโยชน์ของความเชื่องช้าของตนเอง(Un caracol que descubrió  la utilidad de su lentitud) ของหลุยส์ เซปุลเบดา (Luis Sepúlveda).  กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ผีเสื้อ, 2559

หนังสือวิชาการด้านประวัติศาสตร์

 1. การเสด็จประพาสยุโรปในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่หนึ่ง (ฉบับแปลไทย-สเปน). ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
 2. การค้นคว้า ติดตามเอกสารว่าด้วย การพระราชทานพระไตรปิฎกฉบับบาฬีอักษรสยามในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแก่ราชอาณาจักรสเปน. คณะ-อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ผีเสื้อ, 2555
 3. โลกทัศน์ของชาวสเปนต่อพระพุทธศาสนาในราชอาณาจักรสยามช่วงปลายศตวรรษที่ 19  ใน วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
 4. ข่าวการเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ผีเสื้อ, 2556
 5. การเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (1):  เอกสารของหน่วยงานราชการสเปนว่าด้วยการจัดเตรียมหมายกำหนดการเสด็จประพาส. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
 6. การเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (2):  เอกสารของหน่วยงานราชการสเปนว่าด้วยการรับเสด็จ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
 7. การเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (3):  เอกสารของหน่วยงานราชการสเปนว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
 8. การเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (4):  เอกสารของหน่วยงานราชการสเปนว่าด้วยการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
 9. การเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (5):  เอกสารของหน่วยงานราชการสเปนว่าด้วยเกร็ดต่างๆ ในการเสด็จประพาส. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
 10. สเปญยลสยาม (Una Misión Diplomática en la Indo-China). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
 11. ข่าวการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
 12. สยามและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสื่อสิ่งพิมพ์สเปน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
 13. ภาพความทรงจำการเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนในในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
 14. ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกรุงสยามและราชอาณาจักรสเปญ: คณะทูตสเปญในสยามช่วงต้นคริสต์ศักราชที่ 18. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 ​

การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ

 • ประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง การเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (Visita de Rama V al Reino de España)  ในการประชุม VI Congreso Internacional de la Asociación Asiática de Hispanistas (AAH) (การประชุมนานาชาติของสมาคมผู้เชี่ยวชาญภาษาและวรรณคดีสเปน ภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 6) ณ กรุงมานิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2550
 • ประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง การเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (Único Encuentro entre Rama V y Alfonso XIII)  ในการประชุม VII Congreso Internacional de la Asociación Asiática de Hispanistas (AAH) (การประชุมนานาชาติของสมาคมผู้เชี่ยวชาญภาษาและวรรณคดีสเปน ภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 7) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณะรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2553
 • ประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง เอกสารที่ว่าด้วยการพระราชทานพระไตรปิฎกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแก่ราชอาณาจักรสเปน (Documentos relacionados del envío de las Escrituras Canónicas del budismo de Rama V al Reino de España)  ในการประชุม VIII Congreso Internacional de la Asociación Asiática de Hispanistas (AAH) (การประชุมนานาชาติของสมาคมผู้เชี่ยวชาญภาษาและวรรณคดีสเปน ภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 8) ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณะรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2556
 • ประธานการจัดการประชุมนานาชาติของสมาคมผู้เชี่ยวชาญภาษาและวรรณคดีสเปน ภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 9  (IX Congreso Internacional de la Asociación Asiática de Hispanistas (AAH)  ณ กรุงเทพมหานคร และเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง การค้นคว้า ติดตามพระไตรปิฎกฉบับบาฬีอักษรสยามในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่ราชอาณาจักรสเปน (Trayectoria de las Escrituras Canónicas del budismo, edición de Rama V en España)