ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ พู่พวง

SUKIJ POOPUANG

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2536 อักษรศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิชาภาษาสเปน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
พ.ศ. 2542 Licenciado en Filología Hispánica,
Universidad Complutense de Madrid, ประเทศสเปน
พ.ศ. 2556 Doctor por la Universidad Autónoma de Madrid (Lengua Española y Lingüística General)
Universidad Autónoma de Madrid, ประเทศสเปน

ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 

  • Poopuang, Sukij. (2016). Paradigma del pretérito indefinido: confusión entre la primera persona y la tercera del singular, En M.P. Celma Valero, M. J. Gómez del Castillo y C. Morán Rodríguez (Eds.). Actas del L Congreso Internacional de la AEPE. La cultura hispánica: de sus orígenes al siglo XXI, (pp. 396-405). Valladolid: Agilice Digital.
  • สุกิจ พู่พวง (2562). “ข้อผิดพลาดในการใช้กริยาภาษาสเปนที่แสดงเวลาอนาคตของผู้เรียนชาวไทยระดับอุดมศึกษา”, วารสารอักษรศาสตร์, 48, 1 (มกราคม – มิถุนายน), 195-220. เรียกดูได้จาก https://www.tcithaijo.org/index.php/jletters/article/view/199609

บทความทางวิชาการ

  • สุกิจ พู่พวง (2561). “หน้าที่ของ se ในโครงสร้างภาษาสเปน”, วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์37, 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม), 1-22.