ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา เพ็ชรรักษ์

WIPADA PETCHARAK

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิ

พ.ศ. 2526 อักษรศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชาภาษาสเปน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2530 M.A. SPANISH
Montclair State University, New Jersey, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลงานทางวิชาการ

 • วิภาดา เพ็ชรรักษ์, รัศมี กฤษณมิษและจันทรา ประมูลทรัพย์. 2536 พจนานุกรมสเปน-ไทย กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิภาดา เพ็ชรรักษ์, รัศมี กฤษณมิษ. 2537. พจนานุกรมไทย-สเปน (ศัพท์หมวดหมู่) กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • วิภาดา เพ็ชรรักษ์, รัศมี กฤษณมิษและ สถาพร ทิพยศักดิ์ (2539) สำนวน สุภาษิต คำพังเพยสเปน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • วิภาดา เพ็ชรรักษ์, รัศมี กฤษณมิษ, สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์ และ สถาพร ทิพยศักดิ์ (2541) พจนานุกรมไทย-สเปน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ฟ้าอภัย.
 • วิภาดา เพ็ชรรักษ์, รัศมี กฤษณมิษและสว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์ (2542) พจนานุกรม สเปน-ไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ฟ้าอภัย.
 • วิภาดา เพ็ชรรักษ์, รัศมี กฤษณมิษและสว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์ (2544) ภาษาสเปนเรียนเร็ว. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ฟ้าอภัย.
 • รัศมี กฤษณมิษ, วิภาดา เพ็ชรรักษ์ และสถาพร ทิพยศักดิ์. 2544. ไวยากรณ์สเปน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ฟ้าอภัย

การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ/อบรม

 • สัมมนาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาภาควิชาภาษาตะวันตก” ในระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2550 ณ โรงแรมแฟลิกซ์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
 • ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ โดยทำวิจัยเรื่อง “พจนานุกรมศัพท์ภาษาสเปนที่ใช้ในลาตินอเมริกา” ตั้งแต่ 1 เมษายน 2549- 30 กันยายน 2549 เป็นเวลา 6 เดือน
 • ปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ โดยเขียนตำราเรื่อง “ภาษาสเปนด้านกฎหมาย” เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2545
 • สัมมนาสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ณ โรงแรม รีเจ้นท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2549