คณาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล

อาจารย์ ดร.วิลาสินีย์ แฝงยงค์

อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ

อาจารย์ภณิตา ศิลปวิทยาดิลก (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)

Dr.Claudio Pelucani

อาจารย์พิเศษ

รองศาสตราจารย์ชัตสุณี สินธุสิงห์

ทำเนียบอดีตคณาจารย์สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์

Alessandra Berioli

Andrea Bicini

Lidia Calabrò

Elio De Carolis

Giovanni Fanfani

Luca De Mori