Major : Japanese

ตารางสอนปีการศึกษาปัจจุบัน (เอกภาษาญี่ปุ่น)

เงื่อนไขสำหรับนิสิตที่ประสงค์เอกภาษาญี่ปุ่น
 1. มีผลคะแนนภาษาญี่ปุ่นในการสอบคัดเลือกเข้าคณะอักษรศาสตร์ หรือสอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3 หรือสูงกว่า
 2. ได้คะแนนเฉลี่ย 2 รายวิชาไวยากรณ์ (2223131 JAPANESE I และ 2223132 JAPANESE II) รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ได้คะแนนเฉลี่ย 2 รายวิชาสนทนา (2223105 BAS JP CONVER I และ 2223106 BAS JP CONVER II) รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00

หลักสูตร
 1. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) ฉบับปรับปรุงสำหรับนิสิตรหัส 66-70
 2. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) ฉบับปรับปรุงสำหรับนิสิตรหัส 61-65
 3. รายวิชาเลือกเพิ่มเติมสำหรับนิสิตเอกหลักสูตร 2561
 4. แผนการเรียนสำหรับนิสิตรหัส 66-70
 5. แผนการเรียนสำหรับนิสิตรหัส 61-65
 6. 科目別授業内容:2023年度更新版
 7. 科目別授業内容:2018年度更新版
 8. ทุนการศึกษาและทุนแลกเปลี่ยน