Ph.D. Foreign Languages (Japanese)

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)
外国語学(日本語学)博士後期課程

สำหรับผู้ประสงค์จะเข้าศึกษา 入学志望者のため
  1. รายละเอียดหลักสูตร 
  2. รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัคร
    (เปิดรับสมัครต้นปีพ.ศ.2566 รอบปีการศึกษา 2566)