Open Courses

OPEN COURSES
โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลภายนอก

โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลภายนอกจัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์

ในแต่ละปี จัดอบรม 3 รอบ คือ รอบต้นปี (ม.ค.-มี.ค.) รอบกลางปี (พ.ค.-ก.ค.) และรอบปลายปี (ก.ย.-พ.ย.) ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนรอบใดก็ได้ โดยในแต่ละรอบอาจมีรายวิชาที่เปิดแตกต่างกันไป

ผู้สนใจโครงการสามารถตรวจดูรายละเอียดคอร์สเรียนปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ที่

เว็บไซต์ “ศูนย์บริการวิชาการ CASCA”

Facebook “Academic Service Center AksornChula”

Facebook “JapaneseChula”

เนื้อหารายวิชา
1. คอร์สภาษาญี่ปุ่น (เน้นไวยากรณ์)

1.1 ภาษาญี่ปุ่น 1-8 :

เรียนรู้ไวยากรณ์ คำศัพท์ และรูปประโยคพื้นฐาน
เน้นความเข้าใจโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
ใช้ตำรา Minna no Nihongo รวม 50 บท (คอร์สละ 6-7 บท) และตำราเสริมอื่น ๆ

1.2 ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง 1-4 :

เรียนรู้ไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น เปรียบเทียบการใช้ไวยากรณ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
เน้นความเข้าใจไวยากรณ์เชิงลึกเพื่อให้สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ
และฝึกอ่านบทอ่านขนาดกลาง ใช้ตำรา ก้าวไกลไปกับภาษาญี่ปุ่น รวม 8 บท (คอร์สละ 2 บท)

【 รอบวันเสาร์ 】  ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง
【 รอบวันธรรมดา 】 ครั้งละ 2 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 วัน รวม 40 ชั่วโมง

2. คอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1-2

การฟังและสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องรอบตัว
ใช้ตำรา Irodori

【 รอบวันเสาร์ 】  ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง
【 รอบวันธรรมดา 】 ครั้งละ 2 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 วัน รวม 20 ชั่วโมง

รอบสมัครในปัจจุบัน