การรับสมัครนักเรียนเข้าแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่ศึกษาในประเทศไทย หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาในประเทศไทยในปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ผู้สมัครสอบต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปีในวันที่แข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (25-29 กรกฎาคม 2565) ผู้สมัครสามารถสมัครสอบเป็นรายบุคคลได้ ไม่จำเป็นต้องสมัครในนามโรงเรียน

Requirements

All contestants must currently be studying at high school level, or equivalent, in Thailand or must have graduated from an institution of secondary education, or equivalent, in Thailand in the 2021 academic year. Contestants must still be 20 years old or younger by the time the International Linguistics Olympiad comes around (25-29 July 2021). Contestants need not have discussed their entry with their school and can register independently.


รายละเอียดการสอบ

การแข่งขัน ภอท. ครั้งที่ 2 ในปี 2565 นี้ จะจัดขึ้นออนไลน์ ในวันที่ 29 มกราคม 2565 ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในการแข่งขันประมาณ 20 คน จะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบไปเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Linguistics Olympiad หรือ APLO) ซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับภูมิภาค การแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก ปี 2022 จะจัดขึ้นออนไลน์ ในวันที่ 10 เมษายน 2565 หลังจากนั้น คณะกรรมการจัดการแข่งขันภอท. ครั้งที่ 2 จะคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก ปี 2022 จำนวน 4 คน เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2022 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ Isle of Man ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2565

ผู้ผ่านการคัดเลือกในการสอบ ภอท. ครั้งที่ 2 จะต้องเข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 4 และภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ ครั้งที่ 19 กำหนดการเกี่ยวกับการอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

Examination

The 2nd Thailand Linguistics Olympiad in 2022 will be held online on 29 January 2022. Approximately 20 contestants with the highest scores from the first round will be invited to compete in the Asia Pacific Linguistics Olympiad (APLO), a regional linguistics olympiad, representing Thailand. The Asia Pacific Linguistics Olympiad 2022 will take place online on 10 April 2022. Approximately 4 contestants with the highest scores from the Asia Pacific Linguistics Olympiad will be invited to represent Thailand in the International Linguistics Olympiad 2022 taking place at the Isle of Man on 25-29 July 2022.

Those who pass the exam must attend the training sessions as determined by the committee to be eligible to represent Thailand in the Asia Pacific Linguistics Olympiad 2022  and the International Linguistics Olympiad 2022. The training schedule will be announced later.


กำหนดการ
วันที่กิจกรรมช่องทาง
13 ธ.ค. 64 – 19 ม.ค. 65รับสมัครhttp://www.arts.chula.ac.th/ling/lot2022/
24 ม.ค. 65ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทางอีเมลที่ผู้สมัครแจ้งไว้
29 ม.ค. 65การสอบ ภอท. ครั้งที่ 2ออนไลน์
14 ก.พ. 65ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ และมีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมทางอีเมลที่ผู้สมัครแจ้งไว้ และ http://www.arts.chula.ac.th/ling/lot2022/
4-8 เม.ย. 65การอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์จะแจ้งภายหลัง

สมัครสอบ ทีนี่

Schedule

DateEventPlatform
13 Dec 2021 – 19 Jan 2022Online applicationhttp://www.arts.chula.ac.th/ling/lot2022/
24 Jan 2022Announcement of the list of eligible candidatese-mail
29 Jan 2022The 2nd Thailand Linguistics Olympiadonline
14 Feb 2022Announcement of the exam resultsE-mail and http://www.arts.chula.ac.th/ling/lot2022/
4-8 Apr 65Training sessionsTBD

Sign up Here


คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ภอท. ครั้งที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล — ประธาน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ — ประธานร่วม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล — จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย — จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี สายสุวรรณ — จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ — จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ — จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

​Our Organising Team

Theeraporn Ratitamkul, PhD — Chair, Chulalongkorn University
Pittayawat Pittayaporn, PhD — Co-Chair, Chulalongkorn University
Wirote Aroonmanakun, PhD — Chulalongkorn University
Nattanun Chanchaochai, PhD — Chulalongkorn University
Pavadee Saisuwan, PhD — Chulalongkorn University
Sujinat Jitwiriyanont, PhD — Chulalongkorn University
Attapol Thamrongrattanarit, PhD — Chulalongkorn University


คณะกรรมการข้อสอบ ภอท. ครั้งที่ 2

คณาจารย์วิชาภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่อไปนี้มาร่วมเป็นกรรมการข้อสอบ (เรียงตามตัวอักษร)

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

The 2nd LOT examination Committee

Linguistic faculties from the following universities serve as an examination committee (in Thai alphabetical order).

 • Chulalongkorn University
 • Kasetsart University
 • Thammasat University
 • Naresuan University
 • Mahidol University
 • Srinakharinwirot University