ข้อสอบภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2564)

ข้อสอบภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2565)

ข้อสอบภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2566)


ตัวอย่างข้อสอบของการแข่งขันอื่น ๆ ที่แปลเป็นภาษาไทย:

http://bit.ly/2MVpWyV และ https://drive.google.com/drive/folders/1cNTJ_Zu50j2ganyBABGOVkT8W51nHez5?usp=sharing

ข้อสอบ IOL: https://ioling.org/problems/

ข้อสอบ APLO: https://aplo.asia/problems-by-year/

ข้อสอบ UKLO (Advanced Level): https://www.uklo.org/problems#problems

ข้อสอบ NACLO: https://www.nacloweb.org/practice.php