ภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย
The Thailand Linguistics Olympiad

               

การแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นการสอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ดำเนินการโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน

การแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาภาษาศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเกิดจากความต้องการของคณะผู้ริเริ่มจัดการแข่งขันที่จะส่งต่อความรักในวิชาภาษาศาสตร์ให้เยาวชนทั่วประเทศผ่านการทำการทำโจทย์ปริศนาที่สนุกสนาน

The Thailand Linguistics Olympiad serves as the qualifying exam for the International Linguistics Olympiad (IOL). It is administered by the Promotion of Academic Olympiad and Development of Science Education Foundation under the patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra, chaired by HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn.

Our main aim is to raise awareness of linguistics as a subject in Thailand. In creating the Thailand Linguistics Olympiad, we hope to share our passion for linguistics with students across the country by exposing them to the subject through a fun ‘compilation of puzzles’.