สิทธิพิเศษนักเรียนผู้แทนและผู้แทนสำรองการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20

มูลนิธิ สอวน. ประกาศสิทธิพิเศษนักเรียนผู้แทนและผู้แทนสำรองการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20 คน มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 6 (APLO 2024) เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21 ณ กรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล ตามประกาศมูลนิธิ สอวน. ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.posn.or.th/archives/4679

Posted by donut

การขอรับใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบภาษาศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2567

การขอรับใบเสร็จรับเงิน

สำหรับผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยและมีชื่อในประกาศรายชื่อของมูลนิธิ สอวน.
สามารถแจ้งความจำนงขอรับใบเสร็จรับเงินได้ทาง Google Forms
*สิ้นสุดการให้กรอกเพื่อรับทางไปรษณีย์ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567*

โดยใบเสร็จรับเงินจะออกในนามของผู้สมัครตามรายชื่อประกาศสอบ
(ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ออกใบเสร็จในนามต้นสังกัดมาล่วงหน้าแล้วก่อนช่วงปิดรับสมัคร)

ผู้สมัครสามารถขอรับใบเสร็จได้หลายช่องทาง ดังนี้

หากท่านต้องการให้จัดส่งเอกสารแบบหมู่คณะ (เอกสารหลายฉบับในที่อยู่เดียว) กรณีจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
กรุณากรอกส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติม” ในแบบฟอร์ม

สำหรับผู้เลือกสอบสนามสอบเกษตรศาสตร์

ณ วันสอบ อาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567  คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดงานวิ่ง ชวนคนน่ารักมาวิ่งเพื่อพิทักษ์ทะเล “Save Our Sea” จึงขอให้ผู้เลือกสอบสนามเกษตรศาสตร์เผื่อเวลาเดินทางในการเข้าสอบด้วย
หากนำรถยนต์ส่วนตัวมา สามารถดูรายละเอียดเส้นทางการวิ่งได้ทาง Run for the Ocean by KUFA #3 – race.thai.run

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมล 
ling.olympiad.thailand@gmail.com
Facebook Dept. of Linguistics, Chulalongkorn University
ติดต่อ 02-218-1873 (ผู้ประสานงาน โดนัท)

Posted by donut

ข้อปฏิบัติและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21

กำหนดวันสอบ วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567 13.00 – 15.00 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21 ได้ที่เว็บเพจของมูลนิธิสอวน.

รายชื่อสถานที่สอบ

 1. อาคารมนุษยศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดูแผนที่)
 2. อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดูแผนที่)
  (ในวันสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมีกิจกรรมวิ่ง กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทาง)
 3. อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดูแผนที่)
 4. อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ดูแผนที่)
 5. อาคารเรียนรวมตึก 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ดูแผนที่)

ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

 1. ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสนามสอบก่อนเวลาเริ่มสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อตรวจรายชื่อและห้องสอบอีกครั้ง
 2. หากผู้เข้าสอบมาสายเกิน 20 นาทีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 3. ผู้เข้าสอบต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือแต่งกายสุภาพ หากคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้เข้าสอบแต่งกายไม่เหมาะสมจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

ข้อปฏิบัติสำหรับการนำสิ่งของเข้าห้องสอบ

 1. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางฉบับจริงที่มีสภาพสมบูรณ์และยังไม่หมดอายุเข้าห้องสอบเพื่อยืนยันตัวตน
 2. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำเฉพาะกระเป๋าสตางค์ขนาดเล็กเข้าห้องสอบ โดยต้องวางไว้ใต้ที่นั่งสอบเท่านั้น
 3. ห้ามนำเครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่นเข้าห้องสอบ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้จัดเตรียมเครื่องเขียนที่จำเป็นไว้ให้บนโต๊ะที่นั่งสอบแล้ว
 4. ห้ามนำสิ่งของอื่นใดเข้าห้องสอบ เช่น เครื่องมือสื่อสาร เครื่องคิดเลข นาฬิกา กล้องถ่ายรูป กระดาษ เอกสาร หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืน ถือว่าทุจริตในการสอบ ต้องยุติการสอบทันที ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ และจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ

**หากศูนย์ภาษาศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ประกาศ จะไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ ทั้งนี้จะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ**

ลักษณะข้อสอบ
ข้อสอบประกอบไปด้วยโจทย์ 3 ข้อ แต่ละข้อประกอบไปด้วยชุดข้อมูลภาษา 1 ชุด และคำถามแบบปรนัยหลายข้อ แต่ละข้อมีคะแนนไม่เท่ากัน บางข้อเป็นข้อบังคับตอบ หากตอบผิดหรือเว้นว่างไว้ไม่ใส่ตอบจะถูกหัก 1 คะแนน

ผู้สมัครที่ต้องการแก้ไขข้อมูลชื่อและนามสกุล
ให้กรอกแบบฟอร์ม https://forms.gle/AYhiks2iKtmSr3JC9 ภายใน
วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.00 น. 

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ สามารถติดต่อที่ ling.olympiad.thailand@gmail.com

Posted by donut

การรับสมัครนักเรียนเข้าแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานมูลนิธิ และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยภาควิชาภาษาศาสตร์ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำโครงการ “การสอบคัดเลือกผู้แทนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ ประจำปี 2567” ขึ้น เพื่อจัดการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4
โดยมีเป้าหมายคัดเลือกนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประมาณ 30 คน ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ ในปี 2567 ได้แก่ การแข่งขันภาษาโอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 6 และการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21

การแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 จะมีขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2567  เวลา 13.00-15.00 น. มูลนิธิ สอวน. จะคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันประมาณ 30 คน เข้าร่วมการอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้าอบรมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์เป็นผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 6 หลังจากนั้น มูลนิธิ สอวน. จะคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 6 จำนวน 6 คน โดยลำดับที่ 1-4 เป็นผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21 และลำดับที่ 5 และ 6 เป็นผู้แทนสำรอง ทั้งนี้ ผู้แทนสำรองที่เข้าอบรมเข้มครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด จะมีสิทธิ์กลับมาแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 7 ต่อไป

ดูประกาศการการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
ภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21 ของสอวน. ได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. ต้องกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสถานศึกษาในประเทศไทย หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาในประเทศไทยในปีการศึกษา 2566 และยังไม่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
 2. ต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน ปีที่แข่งขัน
 3. ต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา (ปพ.7) ในกรณีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สามารถขอใบรับรองจากเขตเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแทนได้ (ยังไม่ต้องส่งเอกสารในการสมัครผ่าน Google Forms)

**(หลังสอบ ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดต้องส่งเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ศูนย์สอบกำหนดจึงจะได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ และเข้าร่วมการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 6)**

ขั้นตอนการสมัครเข้าแข่งขัน

 1. นักเรียนผู้สนใจสมัครชำระค่าสมัครสอบ 100 บาทต่อคน โดยฝากหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367
 2. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรอกใบสมัครผ่าน Google Forms ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานการชำระเงิน กรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ ให้บันทึกภาพหน้าจอที่ทำรายการสำเร็จแล้วเป็นหลักฐาน โดยให้เห็นเลขที่บัญชีที่โอนเข้า ยอดเงินที่โอนเข้า และวันเวลาที่ทำรายการให้ชัดเจน หากผู้สมัครส่งข้อมูลการสมัครมามากกว่าหนึ่งครั้ง จะใช้ข้อมูลที่ส่งมาครั้งล่าสุดเท่านั้น

กำหนดการ

ระยะเวลา กิจกรรม
15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2566 รับสมัครผู้เข้าแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4
ทางเว็บไซต์ ภอท. 
26 ธันวาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทางเว็บไซต์ มูลนิธิ สอวน.

14 มกราคม 2567

(13.00 – 15.00 น.)

แข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครเลือกไว้ในใบสมัคร
26 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและมีสิทธิเข้าร่วมการอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ทางเว็บไซต์ มูลนิธิ สอวน.
เมษายน 2567 แข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 6 ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21 ทางเว็บไซต์ มูลนิธิ สอวน.

การติดต่อ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมล ling.olympiad.thailand@gmail.com

Facebook Dept. of Linguistics, Chulalongkorn University

Posted by donut

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ ปี 2566

มูลนิธิ สอวน. ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ ปี 2566 จำนวน 32 คน ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.posn.or.th/archives/4159 ผู้มีรายชื่อเข้าอบรมต้องส่งใบรายงานตัวภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ตามรายละเอียดท้ายประกาศรายชื่อ

Posted by Admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20 ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20 ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิสอวน.

Posted by Admin

ข้อปฏิบัติและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20 (กำหนดการสอบวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น.) ได้ที่เว็บเพจของมูลนิธิสอวน.

รายชื่อสถานที่สอบ

1. อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ดูแผนที่)

2. อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดูแผนที่)

3. อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ดูแผนที่)

4. อาคารเรียนรวมตึก 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ดูแผนที่)

(ในวันสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะมีพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทาง)

 ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

1. ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสนามสอบก่อนเวลาเริ่มสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อตรวจรายชื่อและห้องสอบอีกครั้ง

2. หากผู้เข้าห้องสอบมาสายเกิน 20 นาทีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

3. ผู้เข้าสอบต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือแต่งกายสุภาพ หากคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้เข้าสอบแต่งกายไม่เหมาะสมจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

ข้อปฏิบัติสำหรับการนำสิ่งของเข้าห้องสอบ

1. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางฉบับจริงที่มีสภาพสมบูรณ์และยังไม่หมดอายุเข้าห้องสอบเพื่อยืนยันตัวตน

2. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำเฉพาะกระเป๋าสตางค์ขนาดเล็กเข้าห้องสอบ โดยต้องวางไว้ใต้ที่นั่งสอบเท่านั้น

3. ห้ามนำเครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่นเข้าห้องสอบ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้จัดเตรียมเครื่องเขียนที่จำเป็นไว้ให้บนโต๊ะที่นั่งสอบแล้ว

4. ห้ามนำสิ่งของอื่นใดเข้าห้องสอบ เช่น เครื่องมือสื่อสาร เครื่องคิดเลข นาฬิกา กล้องถ่ายรูป กระดาษ เอกสาร หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืน ถือว่าทุจริตในการสอบ ต้องยุติการสอบทันที ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ และจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ

ลักษณะข้อสอบ

ข้อสอบประกอบไปด้วยโจทย์ 3 ข้อ แต่ละข้อประกอบไปด้วยชุดข้อมูลภาษา 1 ชุด และคำถามแบบปรนัยหลายข้อ แต่ละข้อมีคะแนนไม่เท่ากัน บางข้อเป็นข้อบังคับตอบ หากตอบผิดหรือเว้นว่างไว้ไม่ใส่ตอบจะถูกหัก 1 คะแนน

Posted by Admin

เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 20

มูลนิธิ สอวน. ขอเปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือกภาษาศาสตร์โอลิมปิกเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 20 จากเดิมวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. เป็นวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. รายละเอียดอื่นๆ ยังคงเดิม

ดู ประกาศ สอวน.

Posted by Admin

การรับสมัครนักเรียนเข้าแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานมูลนิธิ และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยภาควิชาภาษาศาสตร์ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย (ภอท.) ครั้งที่ 3 เพื่อคัดเลือกนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20 ในเดือนกรกฎาคม 2566

การแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย (ภอท.) ครั้งที่ 3 จะมีขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565  เวลา 13.00-15.00 น. มูลนิธิ สอวน. จะคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันประมาณ 30 คน เข้าร่วมการอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้าอบรมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด 24 ชั่วโมง จึงจะมีสิทธิ์เป็นผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 5 หลังจากนั้น มูลนิธิ สอวน. จะคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 5 จำนวน 6 คน โดยลำดับที่ 1-4 เป็นผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20 และลำดับที่ 5 และ 6 เป็นผู้แทนสำรอง ทั้งนี้ ผู้แทนสำรองที่เข้าอบรมเข้มครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด จะมีสิทธิ์กลับมาแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 6 ต่อไป

ดูประกาศการการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
ภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20 ของสอวน. ได้ ที่นี่

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. ต้องกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสถานศึกษาในประเทศไทย หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาในประเทศไทยในปีการศึกษา 2565 และยังไม่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
 2. ต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบรูณ์ ณ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน ปีที่แข่งขัน
 3. ต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา (ปพ.7) ในกรณีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สามารถขอใบรับรองจากเขตเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแทนได้

ขั้นตอนการสมัครเข้าแข่งขัน

 1. ผู้สมัครชำระค่าสมัครสอบ 100 บาทต่อคน โดยฝากหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367
 2. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรอกใบสมัครผ่าน google form ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และแนบหลักฐานการชำระเงิน กรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ ให้บันทึกภาพหน้าจอที่ทำรายการสำเร็จแล้วเป็นหลักฐาน โดยให้เห็นเลขที่บัญชีที่โอนเข้า ยอดเงินที่โอนเข้า และวันเวลาที่ทำรายการให้ชัดเจน หากผู้สมัครส่งข้อมูลการสมัครมามากกว่าหนึ่งครั้ง จะใช้ข้อมูลที่ส่งมาครั้งล่าสุดเท่านั้น
 3. ส่งเอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้มาที่ “ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330” โดยเอกสารต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น

3.1 สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนา

3.2 สำเนาหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา

กำหนดการ

ระยะเวลา กิจกรรม
15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครผู้เข้าแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ทางเว็บไซต์ ภอท.
1 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทางเว็บไซต์ มูลนิธิ สอวน.

17 ธันวาคม 2565 18 ธันวาคม 2565

(13.00 – 15.00 น.)

แข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครเลือกไว้ในใบสมัคร
30 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและมีสิทธิเข้าร่วมการอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ทางเว็บไซต์ มูลนิธิ สอวน.
เมษายน 2566 แข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 5 ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พฤษภาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20 ทางเว็บไซต์ มูลนิธิ สอวน.

การติดต่อ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมล ling.olympiad.thailand@gmail.com

Posted by Admin