การแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย (ภอท.) เป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ดำเนินการโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานมูลนิธิ

การแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาภาษาศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางภาษาและภาษาศาสตร์ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังที่องค์ประธานมูลนิธิ สอวน. ทรงเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถทางวิชาการได้มีโอกาสรับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติการ ให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้

การแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2564 โดยภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ริเริ่ม โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วประเทศ และได้ส่งผู้แทนไปร่วมการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Linguistics Olympiad หรือ IOL) เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2565

The Thailand Linguistics Olympiad (LOT) serves as the national-level qualification for international olympic competitions in linguistics. It is administered by the Promotion of Academic Olympiad and Development of Science Education Foundation under the patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra, chaired by HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn.

Our objectives are to promote awareness and understanding about linguistics at the national level and to foster competency in linguistics and language among high school students, in accordance with HRH’s vision that high school students with high academic potential should receive opportunities to acquire theoretical and laboratory knowledge to their fullest potential as well as to develop their skills in analyzing and solving complex problems.

LOT was organised for the first time by the Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University in 2021 with cooperation from various universities in Thailand. It is in 2022 that Thailand sent a delegate to participate in IOL for the first time.