ภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย (ภอท.) คืออะไร?

ภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Linguistics Olympiad หรือ IOL) ดำเนินการโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานมูลนิธิ

การแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศเป็นการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศด้านภาษาศาสตร์ ที่มีหลายประเทศเข้าร่วม อาทิ เวียดนาม มาเลเซีย เนปาล อังกฤษ สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น เป็นต้น การแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นหนึ่งในการแข่งขันที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประเทศไทยร่วมเข้าแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2565

What is the Thailand Linguistics Olympiad (LOT)?

The Thailand Linguistics Olympiad serves as Thailand’s qualifying exam for the International Linguistics Olympiad (IOL). It is administered by the Promotion of Academic Olympiad and Development of Science Education Foundation under the patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra, chaired by HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn.

IOL is an international competition in linguistics, in which many countries have competed including Vietnam, Malaysia, Nepal, UK, US, China, Japan, and many more. IOL has been held annually since 2003. Every year the brightest linguists from around the world gather to compete in the competition, making it one of the most prestigious competitions out there for secondary school students. It is only in 2022 that Thailand participated in IOL for the first time.


ใครมีสิทธิ์เข้าแข่งขันบ้าง?

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่ศึกษาในประเทศไทย หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาในประเทศไทยทั้งนี้ผู้สมัครสอบต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปีในวันที่แข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (ประมาณเดือนกรกฎาคมของแต่ละปี) ผู้สมัครสามารถสมัครสอบเป็นรายบุคคลได้ ไม่จำเป็นต้องสมัครในนามโรงเรียน

Who can compete?

All contestants must currently be studying at high school level, or equivalent, in Thailand or must have graduated from an institution of secondary education, or equivalent, in Thailand in the 2021 academic year. Contestants must still be 20 years old or younger by the time the International Linguistics Olympiad comes around (usually in July). Contestants need not have discussed their entry with their school and can register independently.


การแข่งขันจะจัดเมื่อใดและที่ไหน?

ตั้งแต่การแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2565) เป็นต้นไป การแข่งขันจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปี ผู้สอบได้คะแนนสูงสุดในการแข่งขันประมาณ 20-30 คน จะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบไปเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Linguistics Olympiad หรือ APLO) ซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับภูมิภาค ซึ่งมักจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน หลังจากนั้น คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก จำนวน 4 คน เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในช่วงเดือนกรกฎาคม

When and where will the competition be held?

Starting from the 3rd Thailand Linguistics Olympiad (2022), the competition is held onsite in December every year. Approximately 20-30 contestants with the highest scores will be invited to compete in the Asia Pacific Linguistics Olympiad (APLO), a regional linguistics olympiad, representing Thailand, which typically takes place in April. Four contestants with the highest scores from the APLO will be invited to represent Thailand in the International Linguistics Olympiad, which occurs in July each year.


การแข่งขันนี้จะทดสอบอะไรบ้าง?

เนื่องจากนักเรียนระดับมัธยมปลายไม่ได้เรียนภาษาศาสตร์ที่โรงเรียน ดังนั้นข้อสอบจะไม่ทดสอบความรู้ทางด้านภาษาหรือภาษาศาสตร์ แต่จะทดสอบความสามารถในการไขปริศนาท้าทายที่เกี่ยวข้องกับภาษา แม้แต่คำถามที่ยากที่สุดก็ต้องการแค่ความสามารถเชิงตรรกะ ความอดทน และการคิดนอกกรอบ ความสามารถในการพูดหลายภาษาจะเป็นประโยชน์เพียงแค่ทำให้ทราบว่าภาษาต่าง ๆ ใช้งานอย่างไร

ดู ข้อสอบ

ดู สมัครสอบ

What will be tested in the Thailand/International Linguistics Olympiad?

Since linguistics is not a subject taught in schools, we are not testing students on their knowledge of linguistics. Instead, it is a test of a student’s ability to solve puzzles concerning language. Questions will require only your logical ability, patient work, and creativity. Knowing more languages is advantageous insofar as it helps you to understand how languages work in general.

Click here to see practice questions.

Click here to sign up.


ผลสอบสามารถนำมาใช้ในการสมัครเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้หรือไม่

การใช้ผลสอบภาษาศาสตร์โอลิมปิกเพื่อสมัครเข้าศึกษาระดับเข้าศึกษาในมหาลัยเป็นไปตามประกาศของแต่ละมหาวิทยาลัยในแต่ละปี ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิกและ/หรือภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ สามารถใช้ผลการคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งในการสมัครรอบ Portfolio เพื่อเข้าศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Can the results be used as part of university admission?

Each university has different policies regarding using participation in national and international linguistics olympiad for university admission. Students selected to represent Thailand in APLO and/or IOL can use the results of the selection as part of their portfolio application for admission to the Faculty of Arts, Chulalongkorn University.


ค่าธรรมเนียมการสอบ

ค่าธรรมเนียมในการสอบภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยคนละ 100 บาท

Registration fee

A 100-baht fee applies for application to participate in a Thailand Linguistics Olympiad competition.