ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ ปี 2566

มูลนิธิ สอวน. ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ ปี 2566 จำนวน 32 คน ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.posn.or.th/archives/4159 ผู้มีรายชื่อเข้าอบรมต้องส่งใบรายงานตัวภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ตามรายละเอียดท้ายประกาศรายชื่อ