donut

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ ปี 2567 และรางวัลส่งเสริมนักภาษาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปี 2567

การเข้าอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ ปี 2567

มูลนิธิ สอวน. ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ ปี 2567 จำนวน 32 คน ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.posn.or.th/archives/4682 ผู้มีรายชื่อเข้าอบรมต้องส่งใบรายงานตัวไปยังอีเมล ac.olympiads@posn.or.th ภายในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 ตามรายละเอียดท้ายประกาศรายชื่อ

รางวัลส่งเสริมนักภาษาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปีพุทธศักราช 2567 

มูลนิธิ สอวน. ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าค่ายอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือก จึงมีการมอบรางวัลส่งเสริมนักภาษาศาสตร์รุ่นเยาว์ โดยจัดเป็นรางวัลประเภทต่าง ๆ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.posn.or.th/archives/4686

Posted by donut

สิทธิพิเศษนักเรียนผู้แทนและผู้แทนสำรองการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20

มูลนิธิ สอวน. ประกาศสิทธิพิเศษนักเรียนผู้แทนและผู้แทนสำรองการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20 คน มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 6 (APLO 2024) เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21 ณ กรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล ตามประกาศมูลนิธิ สอวน. ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.posn.or.th/archives/4679

Posted by donut

การขอรับใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบภาษาศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2567

การขอรับใบเสร็จรับเงิน

สำหรับผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยและมีชื่อในประกาศรายชื่อของมูลนิธิ สอวน.
สามารถแจ้งความจำนงขอรับใบเสร็จรับเงินได้ทาง Google Forms
*สิ้นสุดการให้กรอกเพื่อรับทางไปรษณีย์ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567*

โดยใบเสร็จรับเงินจะออกในนามของผู้สมัครตามรายชื่อประกาศสอบ
(ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ออกใบเสร็จในนามต้นสังกัดมาล่วงหน้าแล้วก่อนช่วงปิดรับสมัคร)

ผู้สมัครสามารถขอรับใบเสร็จได้หลายช่องทาง ดังนี้

หากท่านต้องการให้จัดส่งเอกสารแบบหมู่คณะ (เอกสารหลายฉบับในที่อยู่เดียว) กรณีจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
กรุณากรอกส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติม” ในแบบฟอร์ม

สำหรับผู้เลือกสอบสนามสอบเกษตรศาสตร์

ณ วันสอบ อาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567  คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดงานวิ่ง ชวนคนน่ารักมาวิ่งเพื่อพิทักษ์ทะเล “Save Our Sea” จึงขอให้ผู้เลือกสอบสนามเกษตรศาสตร์เผื่อเวลาเดินทางในการเข้าสอบด้วย
หากนำรถยนต์ส่วนตัวมา สามารถดูรายละเอียดเส้นทางการวิ่งได้ทาง Run for the Ocean by KUFA #3 – race.thai.run

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมล 
ling.olympiad.thailand@gmail.com
Facebook Dept. of Linguistics, Chulalongkorn University
ติดต่อ 02-218-1873 (ผู้ประสานงาน โดนัท)

Posted by donut

ข้อปฏิบัติและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21

กำหนดวันสอบ วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567 13.00 – 15.00 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21 ได้ที่เว็บเพจของมูลนิธิสอวน.

รายชื่อสถานที่สอบ

 1. อาคารมนุษยศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดูแผนที่)
 2. อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดูแผนที่)
  (ในวันสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมีกิจกรรมวิ่ง กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทาง)
 3. อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดูแผนที่)
 4. อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ดูแผนที่)
 5. อาคารเรียนรวมตึก 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ดูแผนที่)

ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

 1. ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสนามสอบก่อนเวลาเริ่มสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อตรวจรายชื่อและห้องสอบอีกครั้ง
 2. หากผู้เข้าสอบมาสายเกิน 20 นาทีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 3. ผู้เข้าสอบต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือแต่งกายสุภาพ หากคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้เข้าสอบแต่งกายไม่เหมาะสมจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

ข้อปฏิบัติสำหรับการนำสิ่งของเข้าห้องสอบ

 1. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางฉบับจริงที่มีสภาพสมบูรณ์และยังไม่หมดอายุเข้าห้องสอบเพื่อยืนยันตัวตน
 2. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำเฉพาะกระเป๋าสตางค์ขนาดเล็กเข้าห้องสอบ โดยต้องวางไว้ใต้ที่นั่งสอบเท่านั้น
 3. ห้ามนำเครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่นเข้าห้องสอบ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้จัดเตรียมเครื่องเขียนที่จำเป็นไว้ให้บนโต๊ะที่นั่งสอบแล้ว
 4. ห้ามนำสิ่งของอื่นใดเข้าห้องสอบ เช่น เครื่องมือสื่อสาร เครื่องคิดเลข นาฬิกา กล้องถ่ายรูป กระดาษ เอกสาร หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืน ถือว่าทุจริตในการสอบ ต้องยุติการสอบทันที ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ และจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ

**หากศูนย์ภาษาศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ประกาศ จะไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ ทั้งนี้จะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ**

ลักษณะข้อสอบ
ข้อสอบประกอบไปด้วยโจทย์ 3 ข้อ แต่ละข้อประกอบไปด้วยชุดข้อมูลภาษา 1 ชุด และคำถามแบบปรนัยหลายข้อ แต่ละข้อมีคะแนนไม่เท่ากัน บางข้อเป็นข้อบังคับตอบ หากตอบผิดหรือเว้นว่างไว้ไม่ใส่ตอบจะถูกหัก 1 คะแนน

ผู้สมัครที่ต้องการแก้ไขข้อมูลชื่อและนามสกุล
ให้กรอกแบบฟอร์ม https://forms.gle/AYhiks2iKtmSr3JC9 ภายใน
วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.00 น. 

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ สามารถติดต่อที่ ling.olympiad.thailand@gmail.com

Posted by donut

การรับสมัครนักเรียนเข้าแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานมูลนิธิ และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยภาควิชาภาษาศาสตร์ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำโครงการ “การสอบคัดเลือกผู้แทนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ ประจำปี 2567” ขึ้น เพื่อจัดการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4
โดยมีเป้าหมายคัดเลือกนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประมาณ 30 คน ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ ในปี 2567 ได้แก่ การแข่งขันภาษาโอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 6 และการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21

การแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 จะมีขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2567  เวลา 13.00-15.00 น. มูลนิธิ สอวน. จะคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันประมาณ 30 คน เข้าร่วมการอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้าอบรมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์เป็นผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 6 หลังจากนั้น มูลนิธิ สอวน. จะคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 6 จำนวน 6 คน โดยลำดับที่ 1-4 เป็นผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21 และลำดับที่ 5 และ 6 เป็นผู้แทนสำรอง ทั้งนี้ ผู้แทนสำรองที่เข้าอบรมเข้มครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด จะมีสิทธิ์กลับมาแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 7 ต่อไป

ดูประกาศการการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
ภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21 ของสอวน. ได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. ต้องกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสถานศึกษาในประเทศไทย หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาในประเทศไทยในปีการศึกษา 2566 และยังไม่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
 2. ต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน ปีที่แข่งขัน
 3. ต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา (ปพ.7) ในกรณีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สามารถขอใบรับรองจากเขตเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแทนได้ (ยังไม่ต้องส่งเอกสารในการสมัครผ่าน Google Forms)

**(หลังสอบ ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดต้องส่งเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ศูนย์สอบกำหนดจึงจะได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ และเข้าร่วมการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 6)**

ขั้นตอนการสมัครเข้าแข่งขัน

 1. นักเรียนผู้สนใจสมัครชำระค่าสมัครสอบ 100 บาทต่อคน โดยฝากหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367
 2. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรอกใบสมัครผ่าน Google Forms ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานการชำระเงิน กรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ ให้บันทึกภาพหน้าจอที่ทำรายการสำเร็จแล้วเป็นหลักฐาน โดยให้เห็นเลขที่บัญชีที่โอนเข้า ยอดเงินที่โอนเข้า และวันเวลาที่ทำรายการให้ชัดเจน หากผู้สมัครส่งข้อมูลการสมัครมามากกว่าหนึ่งครั้ง จะใช้ข้อมูลที่ส่งมาครั้งล่าสุดเท่านั้น

กำหนดการ

ระยะเวลา กิจกรรม
15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2566 รับสมัครผู้เข้าแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4
ทางเว็บไซต์ ภอท. 
26 ธันวาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทางเว็บไซต์ มูลนิธิ สอวน.

14 มกราคม 2567

(13.00 – 15.00 น.)

แข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครเลือกไว้ในใบสมัคร
26 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและมีสิทธิเข้าร่วมการอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ทางเว็บไซต์ มูลนิธิ สอวน.
เมษายน 2567 แข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 6 ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21 ทางเว็บไซต์ มูลนิธิ สอวน.

การติดต่อ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมล ling.olympiad.thailand@gmail.com

Facebook Dept. of Linguistics, Chulalongkorn University

Posted by donut