เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>มหาวิทยาลัยเอกชน

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยเอกชน/มหาวิทยาลัยพายัพ)


มหาวิทยาลัยพายัพ

หน่วยงาน: ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (คณะศาสนศาสตร์)
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการสอนในระดับระดับปริญญาตรี โดยมีหลักสูตร 1 หลักสูตร คือ
   1.หลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    เปิดรับนิสิตนักศึกษาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2517 โดยจำนวนนิสิตนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในแต่ละปี
    คือ 10 คน ปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาในหลักสูตร 4
คน

- มีการบริการวิชาการแก่สาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีชื่อรายวิชาดังนี้
1. ปรัชญากับชีวิต (
AP103) สอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะทุกสาขาวิชา โดย
    การสอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น และใช้ภาษาไทยในการสอน มีนัก
    ศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 2000 คนปีการศึกษา 2545 จำนวน 2500 คน
    ปีการศึกษา2546 จำนวน 2500 คน
2. จริยธรรมกับการดำเนินชีวิต (
AR 100) สอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ
    ทุกสาขาวิชา โดยการสอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น และใช้ภาษาไทย
    ในการสอน มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 2000 คนปีการศึกษา 2545
    จำนวน 2500 คน ปีการศึกษา2546 จำนวน 2500 คน
 
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 5  คน (โดยปัจจุบันมีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 4 คนเนื่องจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา ปริญญาตรี 1 คน ปริญญาโท 3 คน ปริญญาเอก 1 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 5 คน
คณาจารย์ที่เกษียณในอีก 10 ปีข้างหน้า ปี 2547 จำนวน 2 คน วุฒิปริญญาโท
บุคคลภายนอกที่ได้รับทุนการศึกษาโดยต้องทำงานชดใช้ทุนในหน่วยงาน 1.ประสิทธิ์ เลิศพิศุทธิ์ (โดยได้รับทุนของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยพายัพ)
แผนการ/โครงการ
ในอนาคต
มีโครงการที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในปีการศึกษา 2547
เว็บไซต์หน่วยงาน http://philosophy.payap.ac.th
 

 

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา