เครือข่ายปรัชญาและศาสนา


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>เรียงตามสถาบันการศึกษา

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 19/08/2552

 

::ข้อมูลการสอน:

โปรดคลิกสถาบันการศึกษาที่ท่านต้องการทราบข้อมูล

1. มหาวิทยาลัยของรัฐ
    1.1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    1.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    1.3 มหาวิทยาลัยศิลปากร
    1.4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    1.5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    1.6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (ประสานมิตร)
    1.7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)

 
2. มหาวิทยาลัยเอกชน
   2.1 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   2.2 มหาวิทยาลัยรังสิต
   2.3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
   2.4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   2.5 มหาวิทยาลัยพายัพ
   2.6 วิทยาลัยแสงธรรม

 
3. สถาบันราชภัฏ
   3.1 สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จ
   3.2 สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
   3.3 สถาบันราชภัฏลำปาง
   3.4 สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   3.5 สถาบันราชภัฏนครปฐม
   3.6 สถาบันราชภัฏนครสวรรค์
   3.7 สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช
   3.8 สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
   3.9 สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
   3.10 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
   3.11 สถาบันราชภัฏภูเก็ต
   3.12 สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี
   3.13 สถาบันราชภัฏสกลนคร
   3.14 สถาบันราชภัฏศรีษะเกษ
   3.15 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
   3.16 สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   3.17 สถาบันราชภัฏเทพสตรี
   3.18 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

 

4. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
   4.1
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ
 
 4.2 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช
   4.3 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา
 

5. สถาบันสงฆ์
    5.1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
    5.2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

 

 
 


กลับไปยังหน้าแรก
  
  กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน