เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>มหาวิทยาลัยเอกชน

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยเอกชน/มหาวิทยาลัยรังสิต)


มหาวิทยาลัยรังสิต

หน่วยงาน: ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศิลปศาสตร์)
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาบังคับ ดังนี้
   1. ปรัชญาภาษา (
HUM 214) สอนให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกภาษาไทย
       ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ โดยคณาจารย์ของภาควิชา
       รับผิดชอบการสอนตลอดภาคการศึกษา มีนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544
       จำนวน 87 คน ปีการศึกษา 2545 จำนวน 125 คน และปีการศึกษา 2546 จำนวน 111 คน
       และใช้ภาษาไทยในการสอน

- มีการบริการวิชาการแก่สาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีชื่อรายวิชาดังนี้
1. ตรรกวิทยา (
HUM 106) สอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะทุกสาขาวิชา โดย
    การสอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น และใช้ภาษาไทยในการสอน มีนัก
    ศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน208 คนปีการศึกษา 2545 จำนวน 347 คน
    ปีการศึกษา2546 จำนวน 238 คน
2. จริยศาสตร์ (
HUM 107) สอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะทุกสาขาวิชา โดย
    การสอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น และใช้ภาษาไทยในการสอน มีนัก
    ศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 1524 คนปีการศึกษา 2545 จำนวน 1374 คน
    ปีการศึกษา2546 จำนวน 999 คน
3. ศาสนาเปรียบเทียบ (
HUM 108) สอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะทุกสาขาวิชา
    โดยการสอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น และใช้ภาษาไทยในการสอน
    มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 209 คนปีการศึกษา 2545 จำนวน 265 คน
    ปีการศึกษา2546 จำนวน 327 คน
4. พุทธศาสนศึกษา (
HUM 109) สอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะทุกสาขาวิชา
    โดยการสอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น และใช้ภาษาไทยในการสอน
    มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 220 คนปีการศึกษา 2545 จำนวน 363 คน
    ปีการศึกษา2546 จำนวน 472 คน
5. สุนทรียศาสตร์ (
HUM 110) สอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะทุกสาขาวิชา
    โดยการสอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น และใช้ภาษาไทยในการสอน
    มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 474 คนปีการศึกษา 2545 จำนวน 462 คน
    ปีการศึกษา2546 จำนวน 60 คน
6. ความรู้พื้นฐานทางปรัชญา (
HUM 1112) สอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ
    ทุกสาขาวิชา โดยการสอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น และใช้ภาษาไทย
    ในการสอน แต่วิชานี้เป็นวิชาที่มีในหลักสูตรเก่า มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544
     จำนวน 7 คน (เป็นนักศึกษาที่ตกค้าง)
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 6  คน (โดยปัจจุบันมีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 5 คน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา ปริญญาโท 5 คน ปริญญาเอก 1 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 3 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน
คณาจารย์ที่เกษียณในอีก 10 ปีข้างหน้า ปี 2552 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาเอก
บุคคลภายนอกที่ได้รับทุนการศึกษาโดยต้องทำงานชดใช้ทุนในหน่วยงาน 1.ผศ.ชัชชัย คุ้มทวีพร (กำลังศึกษาอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับ
   ปริญญาเอก โดยได้รับทุนของมหาวิทยาลัยและทุนกาญจนาภิเษก)
แผนการ/โครงการ
ในอนาคต
มีโครงการที่จะเปิดสอนหลักสูตร P.P.E. (ปรัชญาการเมืองและเศรษฐกิจ) ในระดับปริญญาตรี
ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ในปีการศึกษา 2547
เว็บไซต์หน่วยงาน www.rsu.ac.th (เว็บไซต์รวมของมหาวิทยาลัย)
 
 

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา