เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>มหาวิทยาลัยเอกชน

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยเอกชน/วิทยาลัยแสงธรรม)


วิทยาลัยแสงธรรม
 

หน่วยงาน: สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (คณะมนุษยศาสตร์)
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา มีการสอนในระดับระดับปริญญาตรี โดยมีหลักสูตร 1 หลักสูตร คือ
1.หลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา)
     เปิดรับนิสิตนักศึกษาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2518 โดยจำนวนนิสิตนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในแต่ละปี
    คือ 40 คน ปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาในหลักสูตร 159
คน และมีนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
    แล้ว 765 คน   และใช้ภาษาไทยสอน

- มีการสอนเป็นวิชาโทในระดับปริญญาตรีให้กับสาขาวิชาเอกเทววิทยา โดยมีนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 51 คน ปีการศึกษา 2545 จำนวน 59 คน และปีการศึกษา 2546 จำนวน 55 คน

- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาบังคับ ดังนี้
   1. ปรัชญาเบื้องต้ม,จริยศาสตร์ สอนให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกคริสตศาสน-
       ศึกษา คณะศาสนศาสตร์ โดยสอนร่วมกับอาจารย์สาขาปรัชญาและศาสนา มีนิสิตนักศึกษา
       ลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 59 คน ปีการศึกษา 2545 จำนวน 83 คน และปีการ
       ศึกษา 2546 จำนวน 88 คน
    
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 13 คน (โดยปัจจุบันมีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 13 คน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา ปริญญาโท 10 คน ปริญญาเอก 3 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 13 คน
คณาจารย์ที่เกษียณในอีก 10 ปีข้างหน้า (ไม่มีเกษียณแต่โยกย้ายตามวาระทุก 4 ปี หรือ 8 ปี)
 


 

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา