เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>มหาวิทยาลัยเอกชน

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยเอกชน/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต)


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 

หน่วยงาน: กลุ่มวิชาปรัชญาและตรรกศาสตร์ หมวดศึกษาทั่วไป (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา  - มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาการศึกษาทั่วไป ดังนี้
   1. มนุษย์กับการใช้เหตุผล โดยสอนให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
      คณาจารย์ของภาควิชารับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา มีนิสิตนักศึกษาลงทะเบียน
      ปีการศึกษา 2545 จำนวน 1865 คน ปีการศึกษา2546 จำนวน 2578 คน และภาษาที่ใช้
      ในการสอนคือภาษาไทย
   2. ปรัชญากับชีวิต โดยสอนให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
      คณาจารย์ของภาควิชารับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา มีนิสิตนักศึกษาลงทะเบียน
      ปีการศึกษา 2544 จำนวน 2993 คน ปีการศึกษา 2545 จำนวน 1832 คน
      ปีการศึกษา2546 จำนวน 1549 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
   3.ตรรกศาสตร์ โดยสอนให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
      คณาจารย์ของภาควิชารับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา มีนิสิตนักศึกษาลงทะเบียน
      ปีการศึกษา 2544 จำนวน 1778 คน ปีการศึกษา 2545 จำนวน 912 คน
      ปีการศึกษา2546 จำนวน 169 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย (เป็นรายวิชาที่
      กำลังจะปิดในไม่ช้า โดยกำหนดให้เรียนมนุษย์กับการใช้เหตุผลแทน)
 
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 5 คน (โดยปัจจุบันมีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 5 คน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา ปริญญาตรี 2 คน ปริญญาโท 3 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 4 คน เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน
บุคคลภายนอกที่ได้รับทุนการศึกษาโดยต้องทำงานชดใช้ทุนในหน่วยงาน 1. นายเอกวิน ขุนบุญจันทร์ (กำลังศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาโท) โดย
     ลาศึกษาต่อบางเวลา (ชดใช้ทุนถึง 31 ก.ค.2549)
 


 

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา