เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>มหาวิทยาลัยรัฐ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยรัฐ/มหาวิทยาลัยบูรพา)


มหาวิทยาลัยบูรพา
 

หน่วยงาน: ภาควิชาศาสนาและปรัชญา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการสอนในระดับปริญญาตรี โดยมีหลักสูตร 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนาและปรัชญา)
    เปิดรับนิสิตนักศึกษาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2544  โดยจำนวนนิสิตนักศึกษาที่คาดว่าจะรับใน
    แต่ละปีคือ 25 คน ปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาในหลักสูตร 75 คน และยังไม่มีนิสิตนักศึกษาที่
    สำเร็จการศึกษาแล้ว

- มีการเปิดสอนเป็นวิชาโทในระดับปริญญาตรีให้กับนิสิตนักศึกษาทุกสาขาวิชา โดยมีนิสิต
  นักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 36 คน ปีการศึกษา 2545 จำนวน 14 คน ปี
  การศึกษา 2546 จำนวน 8 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย

- มีการบริการวิชาการแก่สาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีชื่อรายวิชาดังนี้
1.
BUDDHISM สอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะทุกสาขาวิชา โดยการสอนวิชา
    ดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น และใช้ภาษาไทยในการสอน มีนักศึกษา
    ลงทะเบียนปีการศึกษ
2546 จำนวน 113 คน
2.
ELEMENTARY HINDI 1 สอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ
    ทุกสาขาวิชา โดยคณาจารย์ของภาควิชารับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา มีนักศึกษา
    ลงทะเบียนปีการศึกษา 2546 จำนวน
3 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
3. จริยธรรมในชีวิตประจำวัน สอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะทุกสาขาวิชา โดย
    คณาจารย์ของภาควิชารับภาระงานสอนร่วมกับอาจารย์สาขาอื่น มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการ
    ศึกษา 2546 จำนวน
50 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
 
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 3 คน  (มีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 3 คน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา  ปริญญาโท 1 คน ปริญญาเอก 2 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 3 คน
แผนการ/โครงการในอนาคต มีโครงการที่จะเปิดสอนหลีกสูตรทางปรัชญาและศาสนา และมีโครงการจะเปิดสอนหลักสูตรปรัชญา/ศาสนาร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ในปี 2547
  

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา