เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>มหาวิทยาลัยรัฐ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยรัฐ/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน ภาควิชาปรัชญา (คณะอักษรศาสตร์)
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการสอนในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยมีหลักสูตร 3 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา)
    ปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาในหลักสูตร 2 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
2. หลักสูตรปริญญาโทหรือหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
    เปิดรับนิสิตนักศึกษาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2514 โดยจำนวนนิสิตนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในแต่ละ
    ปีคือ 10 คน มีนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 144 คน ปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาในหลัก
    สูตรทั้งหมด 27 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
3. หลักสูตรปริญญาเอกหรือหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา
    เปิดรับนิสิตนักศึกษาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2530 โดยจำนวนนิสิตนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในแต่ละ
    ปีคือ 5 คน มีนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 9 คน ปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาในหลัก
    สูตรทั้งหมด 8 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย

- มีการสอนเป็นวิชาโทในระดับปริญญาตรีให้กับทุกสาขาวิชาทั้งในและนอกคณะอักษรศาสตร์
  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546
 
- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาบังคับ ดังนี้
   1. การใช้เหตุผล สอนให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาในคณะอักษรศาสตร์
       โดยการสอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น และใช้ภาษาไทยในการสอน
   2. ปรัชญาทั่วไป หรือ มนุษย์กับศาสนา สอนให้นิสิตนักศึกษาทุกสาขาในคณะอักษรศาสตร์
       โดยการสอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น และใช้ภาษาไทยในการสอน

- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาเลือก กล่าวคือ
ทุกรายวิชาในภาควิชาปรัชญา นิสิต
  ทุกคณะทุกสาขาวิชาสามารถเลือกเป็นวิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมด
  
- มีการบริการวิชาการแก่สาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีชื่อรายวิชาดังนี้
   1. Philos-Logic สอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะทุกสาขาวิชา โดยการ
       สอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น และใช้ภาษาไทยในการสอน
   2. Philos-Logic สอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
       คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยการสอนวิชาดังกล่าว
      ไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น และใช้ภาษาอังกฤษในการสอน
   3. ประวัติปรัชญาตะวันตก สอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะทุกสาขาวิชา โดย
       การสอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น และใช้ภาษาไทยในการสอน
   4.สุนทรียศาสตร์ สอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะทุกสาขาวิชา โดยการ
      สอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น และใช้ภาษาไทยในการสอน
   5.จริยศาสตร์ สอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะทุกสาขาวิชา โดยการ
      สอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น และใช้ภาษาไทยในการสอน
   6.ปรัชญาการเมือง สอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะทุกสาขาวิชา โดยการ
      สอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น และใช้ภาษาไทยในการสอน
   7.ปรัชญาและวรรณคดี สอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะทุกสาขาวิชา โดยการ
      สอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น และใช้ภาษาไทยในการสอน
   8.ปรัชญาอเมริกัน สอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะทุกสาขาวิชา โดยการ
      สอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น และใช้ภาษาไทยในการสอน
   9. ปรัชญาสตรี สอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะทุกสาขาวิชา โดยการ
      สอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น และใช้ภาษาไทยในการสอน
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา

13 คน  (มีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 13 คน)

วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา ปริญญาโท 6 คน ปริญญาเอก 7 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์
3 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน รองศาสตราจารย์ 4 คน และศาสตราจารย์ 1 คน
คณาจารย์ที่เกษียณในอีก 10 ปีข้างหน้า ปี 2549 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาโท
ปี 2550 จำนวน 2 คน วุฒิปริญญาโท
ปี 2553 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาโท 1 คน ปริญญาเอก 1 คน
บุคคลภายนอกที่ได้รับทุนการศึกษาโดยต้องทำงานชดใช้ทุนในหน่วยงาน 1.นางปิยฤดี ไชยพร  โดยได้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ (UDC) ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอก (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
2. นางสาวศริญญา อรุณขจรศักดิ์ โดยได้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ (
UDC) ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอก  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
เว็บไซต์ของหน่วยงาน www.arts.chula.ac.th/~philoso
 


กลับไปยังหน้าแรก

กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา