เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>มหาวิทยาลัยรัฐ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยรัฐ/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยงาน ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการสอนในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยมีหลักสูตร 3 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    เปิดรับนิสิตนักศึกษาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2517 โดยจำนวนนิสิตนักศึกษาที่รับในแต่ละปี คือ
    35 คน นิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน 295 คน
    ปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาในหลักสูตร 103 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
2. หลักสูตรปริญญาโทหรือหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
    เปิดรับนิสิตนักศึกษาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2541 โดยจำนวนนิสิตนักศึกษาที่รับในแต่ละ
    ปีคือ 10 คน มีนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 3  คน ปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาในหลัก
    สูตรทั้งหมด 24 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย

- มีการสอนเป็นวิชาโทในระดับปริญญาตรีให้กับวิชาเอกสาขาประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา
  ภาษาไทย ฯลฯ มีนิสิตนักศึกษาลงทะเบียน ปีการศึกษา 2544 จำนวน 8 คน ปีการศึกษา
  2545 จำนวน 10 คน และปีการศึกษ 2546 จำนวน 7 คน ภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
 
- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาบังคับ ดังนี้
   1.
Introduction to Logic เป็นวิชาระดับปริญญาตรี สอนให้นิสิตนักศึกษาคณะ
       วิศวกรรมศาสตร์ โดยการสอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น
       และใช้ภาษาไทยในการสอน มินิสิตนักศึกษาลงทะเบียน ปีการศึกษา 2544 จำนวน 10 คน
       ปีการศึกษา 2545 จำนวน 15 คน
   2.
Introduction to Religion  เป็นวิชาระดับปริญญาตรี สอนให้นิสิตนักศึกษาคณะ
       ศึกษาศาสตร์ โดยการสอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น
       และใช้ภาษาไทยในการสอน มินิสิตนักศึกษาลงทะเบียน ปีการศึกษา 2544 จำนวน 60 คน
       ปีการศึกษา 2545 จำนวน 70 คน ปีการศึกษา 2546 จำนวน 30 คน

- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาเลือก
ดังนี้
  1.
General Philosophy  เป็นวิชาระดับปริญญาตรี สอนให้นิสิตนักศึกษาคณะ
       เกษตร ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหาร อุตสาหกรรม
       โดยการสอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น
       และใช้ภาษาไทยในการสอน มินิสิตนักศึกษาลงทะเบียน ปีการศึกษา 2544 จำนวน 300 คน
       ปีการศึกษา 2545 จำนวน 350 คน ปีการศึกษา 2546 จำนวน 400 คน
  2.
Introduction to Religion  เป็นวิชาระดับปริญญาตรี สอนให้นิสิตนักศึกษาทุกคณะ
       โดยการสอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น
       และใช้ภาษาไทยในการสอน มินิสิตนักศึกษาลงทะเบียน ปีการศึกษา 2544 จำนวน1000 คน
       ปีการศึกษา 2545 จำนวน 700 คน ปีการศึกษา 2546 จำนวน 800 คน

  
- มีการบริการวิชาการแก่สาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีชื่อรายวิชาดังนี้
   1. The Art of Living with Others  เป็นวิชาระดับปริญญาตรี สอนให้นิสิตนักศึกษา
       ทุกคณะ การสอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น
       และใช้ภาษาไทยในการสอน มินิสิตนักศึกษาลงทะเบียน ปีการศึกษา 2544 จำนวน 250 คน
       ปีการศึกษา 2545 จำนวน 400 คน ปีการศึกษา 2546 จำนวน 500 คน
   2. Buddhism and the Environment  เป็นวิชาระดับปริญญาตรี สอนให้นิสิตนักศึกษา
       ทุกคณะ การสอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น
       และใช้ภาษาไทยในการสอน มินิสิตนักศึกษาลงทะเบียน ปีการศึกษา 2544 จำนวน
250 คน
       ปีการศึกษา 2545 จำนวน
350 คน ปีการศึกษา 2546 จำนวน 400 คน
   3.
Introduction to Logic
   4.
Ethics
   5.พุทธศาสนาในประเทศไทย
 
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา

9 คน  (มีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 8 คน)

วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา ปริญญาโท 4 คน ปริญญาเอก 5 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์
3 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน รองศาสตราจารย์ 2 คน
คณาจารย์ที่เกษียณในอีก 10 ปีข้างหน้า ปี 2548 จำนวน 2 คน วุฒิปริญญาโท 1 คน ปริญญาเอก 1 คน
ปี 2555 จำนวน 2 คน วุฒิปริญญาเอก 2 คน
ปี 2556 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาเอก 1 คน
บุคคลภายนอกที่ได้รับทุนการศึกษาโดยต้องทำงานชดใช้ทุนในหน่วยงาน 1.นางไพรินทร์ กะทิพรหมราช โดยได้รับทุนสกอ.กระทรวงศึกษาธิการ
 
 ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 
แผนการ/โครงการในอนาคต เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท (พุทธศาสนา) ในปีการศึกษา 2549
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
 


กลับไปยังหน้าแรก

กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา