เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>มหาวิทยาลัยรัฐ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยรัฐ/มหาวิทยาลัยขอนแก่น)


มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

หน่วยงาน: ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (คณะมนุษย์ศาสตร์ และ สังคมศาสตร์)
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา

- มีการสอนในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท  โดยมีหลักสูตร 3 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรปริญญาโทหรือหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา)
    เปิดรับนิสิตนักศึกษาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2541 โดยจำนวนนิสิตนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในแต่ละปี
    คือ 25 คน ปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาในหลักสูตร 15 คน และมีนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
    แล้วประมาณ 20 คน 

- มีการสอนเป็นวิชาโทในระดับปริญญาตรีให้กับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขา ภาษา
  อังกฤษ,พัฒนาชุมชน,บรรณารักษ์ศาสตร์ โดยมีนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544
  จำนวน 8คน ปีการศึกษา 2545 จำนวน 8 คน และปีการศึกษา 2546 จำนวน 6 คน ซึ่งใช้ภาษา
  ไทยสอน

-  มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาบังคับ
ดังนี้
   1. Intro to Philosophy (419110) ให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขาเกษตร
       (คณะเกษตร) วิทยาการจัดการ (คณะวิทยาการจัดการ) ภาษาไทย (คณะมนุษยศาสตร์และ
       สังคมศาสตร์) โดยคณาจารย์ของภาควิชารับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา มีนิสิตนัก
       ศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 600 คนปีการศึกษา 2545 จำนวน 600 คน ปี
       การศึกษา2546 จำนวน 750 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
   2.
Logic (419111) ให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์ (คณะ
       พยาบาลศาสตร์) เกษตรศาสตร์ (คณะเกษตรศาสตร์) ภาษาอังกฤษ (คณะมนุษยศาสตร์และ
       สังคมศาสตร์ โดยคณาจารย์ของภาควิชารับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา มีนิสิต
       นักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 600 คนปีการศึกษา 2545 จำนวน 600 คน
       ปีการศึกษา2546 จำนวน 700 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
 
- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาเลือก ดังนี้
   1.
Intro to Religion (419120)
   2. Indian Philosophy (419211)
       สองรายวิชาข้างต้นเปิดสอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขาเทคนิคการแพทย์
       (คณะเทคโนโลยี) วิทยาศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์)  เกษตร (คณะเกษตรศาสตร์) ฯลฯ
       โดยคณาจารย์ของภาควิชารับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา มีนิสิตนักศึกษาลงทะเบียน
       ปีการศึกษา 2544 จำนวน 200 คนปีการศึกษา 2545 จำนวน 250 คน ปีการศึกษา2546
       จำนวน 300 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
   3. Buddhism & Daily Life (419125)
   4.
Compa. Religion (419121)
  
    สองรายวิชาข้างต้นเปิดสอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขาประมงฯ (คณะ
       เกษตรศาสตร์) เภสัชฯ (คณะเภสัชศาสตร์) วิศวฯ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) วิทยาศาสตร์
       (คณะวิทยาศาสตร์) ฯลฯ โดยคณาจารย์ของภาควิชารับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา
       มีนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 300 คนปีการศึกษา 2545 จำนวน
       350 คน ปีการศึกษา2546 จำนวน 350 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
-  มีการบริการวิชาการแก่สาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาเลือกทั่วไปสำหรับนิสิตนักศึกษาทุกคนใน
   มหาวิทยาลัยอีกเป็นจำนวนมาก โดยมีชื่อรายวิชาดังนี้
Reasoning [419112], History
   of Western Philosophy [419114], Symbolic Logic [419215], Chinese
   Philosophy [419310], Metaphysics [419313], Epistemology [419314],
   Philosophy of Religion [419410], Intro to Buddhism [419123], Hinduism
   [419220], Buddhism in Thailand [419420], Thai Culture [419130], Esarn
   Culture [419131]
 

จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 7 คน  (มีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 6 คนเนื่องจากลาศึกษาต่อ 1 ท่าน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา  ปริญญาโท 6 คน ปริญญาเอก 1 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 3 คน เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน รองศาสตราจารย์ 1 คน
คณาจารย์ที่เกษียณในอีก 10 ปีข้างหน้า ปี 2548 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาโท
  

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา